Taken

 • Mobiliteit (Oirschot Blijvend Verbonden)
 • Uitvoering verkeer
 • Vergunningen
 • Organisatie en dienstverlening (inclusief zaakgericht werken, KlantContactCentrum, Burgerzaken)
 • Financiën (inclusief grondexploitatie)
 • Jeugdzorg
 • Onderwijs (beleid en gebouwen)
 • Unilocatie IKC De Beerzen

Nevenfuncties

 • Voorzitter Vakorganisatie van werknemers in de collectieve & geprivatiseerde sector 
 • Voorzitter handboogschutterij Tevredenheid 1865
 • Penningmeester Sectorgroepsbestuur (SGB)  Ambtenarencentrum (AC)
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer (Metropoolregio Eindhoven)
 • Lid portefeuillehoudersoverleg  (VTH de Kempen)
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Jeugdhulp - onderwijs de Kempen
   

Secretaresse