Wat is het?

Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website.

Als u informatie wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente.

Let op! Als u deze informatie ook wilt hergebruiken, dient u geen Wob-verzoek maar een Who-verzoek in.

Het Wob-verzoek moet betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid, dat wil zeggen, het moet gaan over een onderwerp van het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding of de uitvoering daarvan.

De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn en zijn neergelegd in documenten. Met 'documenten' worden gegevensdragers bedoeld. Dat kunnen naast papieren stukken dus ook digitale stukken zijn of bijvoorbeeld geluidsbanden, foto’s en films.

Hoe werkt het?

Wie kan een Wob-verzoek doen?

Iedereen kan een Wob-verzoek doen.

Hoe moet een Wob-verzoek er uit zien?

U kunt een Wob-verzoek schriftelijk indienen, per brief of per e-mail. U hoeft niet aan te geven waarom u om de informatie vraagt.

In het Wob-verzoek moet zo duidelijk mogelijk het onderwerp staan vermeld waarover u informatie wenst. U hoeft niet perse aan te geven welke documenten u precies wilt hebben, maar het onderwerp moet wel voldoende specifiek en concreet zijn beschreven. Verder dient het verzoek zowel uw naam- als adresgegevens als de dagtekening te bevatten.

Welke uitzonderingsgevallen zijn er?

In een aantal gevallen verstrekt de gemeente geen informatie. Deze absolute weigeringsgronden betreffen onder andere:

  • het in gevaar brengen van de veiligheid van de staat;

  • gegevens die personen of bedrijven vertrouwelijk hebben verstrekt aan de gemeente;

  • gegevens waarvan het belang van het openbaar maken niet opweegt tegen het belang van de inspectie, controle en toezicht door de gemeente;

  • gegevens waarvan het belang van het openbaar maken niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

Ook kan het voorkomen dat de gemeente een bijzonder belang moet afwegen tegen het algemeen belang van openbaarheid van de informatie. Weegt het bijzondere belang zwaarder, dan wordt de openbaarmaking geweigerd. Bijzondere belangen betreffen onder andere financiële en economische belangen, opsporing en vervolging van strafbare feiten en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. De gemeente hoeft ook geen informatie te verschaffen uit documenten die bestemd zijn voor intern beraad. Het moet dan gaan om persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren of andere deelnemers aan dat intern beraad.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn met 4 weken verlengen.

Bezwaar maken

  • Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u bezwaar maken 
  • Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat kunt u verwachten?

Wijst de gemeente uw verzoek toe, dan kan zij de informatie op verschillende manieren aan u geven. Zo kunt u een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen inzien.

Wat kost het?

Het indienen van een verzoek op grond van de Wob kost niets. De gemeente kan echter op grond van de legesverordening een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van kopieën, een uittreksel of een samenvatting van een document.

Verwijzingen

Veelgestelde vragen over de Wet openbaarheid van bestuur vindt u op de website van het

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Staatscourant online

De tekst van de Wet Openbaarheid van Bestuur

Heeft u gevonden wat u zocht?