Wet open overheid (Woo)

Dit is een oud bericht.

Let op

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is per 1 mei vervangen door de Wet open overheid (Woo). 

De Wet open overheid (Woo), regelt het recht op informatie over hoe de overheid handelt en hoe besluiten zijn genomen. Als gemeente verstrekken wij uit eigen beweging al veel informatie. Maar misschien wil jij nog iets anders of iets specifieks weten? Je kunt dan een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Dat heet een Woo-verzoek. Je kunt ook in contact komen met onze informatiecontactpersoon (Woo-contactpersoon). Die kan je helpen om aan informatie te komen, vaak ook zonder dat je daarvoor een Woo-verzoek hoeft in te dienen.

Wat is de Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van de wet is een meer transparante en actief openbaar makende overheid. Een belangrijke verandering ten opzichte van de Wob is dat de gemeente op termijn nog veel meer informatie zelf gaat aanbieden dan nu het geval is. Gemeenten krijgen van de landelijke overheid de tijd om dit goed te regelen. Vanuit de Rijksoverheid komt een centrale website waar alle overheidsinformatie toegankelijk en makkelijk vindbaar is. 

Waarover kan ik een Woo-verzoek indienen

Iedereen mag een Woo-verzoek indienen. Het verzoek moet wel gaan over publieke informatie. Dat wil zeggen dat het moet gaan over een onderwerp van het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding of de uitvoering daarvan. De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn en zijn opgenomen in documenten. Dat kunnen papieren stukken zijn maar ook bijvoorbeeld geluidsbanden, foto’s, films, e-mails of berichten via sociale media.

Een Woo-verzoek moet gaan over iets wat nog niet openbaar is. Een Woo-verzoek heb je namelijk niet nodig voor het opvragen van documenten die al openbaar zijn. Hieronder volgen voorbeelden. 

 • Bekendmakingen: aangevraagde, verleende en geweigerde vergunningen, verordeningen, beleidsregels, bestemmingsplannen, verkeersbesluiten en andere besluiten, zie daarvoor www.officielebekendmakingen.nl(externe link) 
 • raadsstukken, collegebesluiten en door het college aan de gemeenteraad of commissie gestuurde stukken. Deze zijn te vinden op de website van onze gemeente
 • regelgeving: door de raad, het college of de burgemeester vastgestelde verordeningen, beleidsregels en nadere regels. Ga hiervoor naar www.overheid.nl, www.officielebekendmakingen.nl en www.lokaleregelgeving.overheid.nl(externe link)
 • bestemmingsplannen, zie daarvoor www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link)  
 • bodeminformatie
 • nevenfuncties van het bestuur, zie daarvoor de website van onze gemeente www.oirschot.nl
 • belastingen
 • informatie over perceelgrenzen, woningwaardes, akten en eigendomsgegevens van woningen en gebouwen. Deze informatie is te verkrijgen bij het Kadaster;
 • informatie over bedrijven. Hiervoor kun je terecht bij de Kamer van Koophandel.

Wil je zeker weten dat je niks mist van de officiële bekendmakingen van de gemeente Oirschot? Dan kun je je via de website www.overheid.nl aanmelden voor de gratis e-mailservice. Je krijgt dan een e-mail wanneer er berichten zijn die bij jou in de buurt van toepassing zijn. 

De Woo is ook niet bedoeld voor algemene vragen. Heb je een vraag, bel dan met ons via 0499-58 33 33 of kijk even bij onze contactgegevens.

Hoe dien ik een Woo-verzoek in?

Dien je Woo-verzoek op een van onderstaande manieren in:

Schriftelijk

Je kunt een Woo-verzoek schriftelijk indienen.Je kunt het Woo-verzoek richten aan het bestuursorgaan van de gemeente Oirschot, Postbus 11, 5688 ZG Oirschot. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders. Je hoeft daarbij niet uit te leggen waarom je om de informatie vraagt.

In je verzoek moet staan:

 • dat het om een Woo-verzoek gaat en dat je openbaarheid van stukken wilt
 • over welk onderwerp je informatie wilt ontvangen: in het verzoek moet staan over welke bestuurlijke aangelegenheid je documenten vraagt; hoe duidelijker je bent, het liefst door het document bij naam te noemen, hoe sneller de gemeente je van dienst kan zijn 
 • hoe je deze wilt ontvangen (bij voorbeeld per e-mail, per post of inzien bij de gemeente)
 • je contactgegevens
 • denk aan het ondertekenen van je brief met je handtekening.

Digitaal

Je kunt je Woo-verzoek ook digitaal indienen via onderstaand formulier. 

Woo verzoek indienen

Hoe lang duurt het voordat ik bericht krijg?

We nemen binnen 4 weken na ontvangst van jouw verzoek een beslissing. De termijn kunnen we eventueel met 2 weken verlengen. Als je verzoek heel omvangrijk is nemen we contact op om te overleggen over de afhandeltermijn. Als we positief op jouw Woo-verzoek beslissen, krijg je de informatie toegestuurd. Soms is er een reden om gevraagde informatie niet of maar gedeeltelijk toe te sturen. Bijvoorbeeld als het geheime informatie is volgens een andere wet of als er persoonsgegevens in staan van iemand anders.

Als er naar verwachting ook andere personen (derde-belanghebbenden) betrokken zijn bij het Woo-verzoek, dan gelden er andere termijnen. Daar krijg je dan schriftelijk bericht van.

Moet ik iets betalen voor een Woo-verzoek?

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een Woo-verzoek. Wel kunnen er bijvoorbeeld kosten in rekening gebracht worden voor het maken van kopieën. Je krijgt hier van te voren bericht over.

Bezwaar maken

 • Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u de gemeente in gebreke stellen. Hoe u dat doet, vindt op www.oirschot.nl.
 • Als er binnen twee weken na uw ingebrekestelling nog geen besluit is genomen, kunt u beroep instellen bij de rechter wegens het niet tijdig beslissen. Kijk hiervoor op de website www.rechtspraak.nl. Let op: hier zijn kosten aan verbonden.
 • Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Ik heb vragen, kan ik contact opnemen?

De gemeente heeft een informatiecontactpersoon. Die kan je verder helpen als je op zoek bent naar informatie. Bij eenvoudige vragen kan dat ook zonder een Woo-verzoek en hoef je minder lang te wachten op informatie. De informatiecontactpersoon kun je bereiken via 0499-58 33 33.

Wat doet de informatiecontactpersoon (Woo-contactpersoon)?

De informatiecontactpersoon (ook wel Woo-contactpersoon genoemd) beantwoordt jouw vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie binnen de bestuursorganen (raad, college en burgemeester) van de gemeente Oirschot. Het is een ‘simpel’ loket voor de informatiezoekende externe.

De informatiecontactpersoon verstrekt informatie als het om een eenvoudig verzoek gaat waarbij geen uitzonderingsgronden van toepassing zijn en derde-belanghebbenden geen rol spelen. Als er wel uitzonderingsgronden gelden en/of derde-belanghebbenden een rol spelen of als het gaat om een groot aantal documenten, zal jouw verzoek moeten worden doorgezet naar de personen die normaal gesproken de Woo-verzoeken afhandelen.   

Waar vind ik meer informatie over de Woo?

Meer algemene informatie over de Woo vind je op de website van rijksoverheid(externe link).

Heeft deze informatie u geholpen?