Als gemeente hebben we een groot aantal wettelijke taken. Deze taken zijn aan de gemeente opgelegd via de Gemeentewet. Onder deze wettelijke taken valt bijvoorbeeld het bijhouden van de Basisregistratie Personen (BRP), de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Vanuit de wettelijke taken beschikken we over een grote hoeveelheid persoonsinformatie.

Functionaris Gegevensbescherming 

De wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken legt bij de gemeente een grote verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze informatie om te gaan. Om toe te zien op de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens, hebben we een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld (fg@kempengemeenten.nl). Ook is er een Privacy Officer aangesteld, die het eerste aanspreekpunt is voor vragen met betrekking tot privacy. Voor vragen met betrekking tot Privacy kunt u terecht bij: m.vanhal@oirschot.nl

Wilt u meer weten over hoe wij met persoonsgegevens omgaan? Hieronder vindt u onze Privacy Statement. Hierin geven wij u inzicht in de uitgangspunten die wij toepassen bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Privacystatement

Voor de gemeente Oirschot staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens bij uw bezoek aan de website centraal. De gemeente Oirschot gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daar bijbehorende doel. Bij het gebruik van deze website is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.  

Gebruik van persoonsgegevens

De gemeente Oirschot verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige’ persoonsgegevens van u. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Waar worden uw persoonsgegevens voor gebruikt?

 • De gemeente Oirschot verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.
 • Voor het door ons afhandelen van uw aanvragen voor zover dit via een contact- of e-formulier op de websites van de gemeente Oirschot wordt ingediend.
 • Voor het leggen van schriftelijk, per e-mail of telefonisch contact met u.
 • Ter ondersteuning van diensten die u van ons wilt afnemen of hebt afgenomen.
 • Voor het opstellen van statistieken over het gebruik van de websites van de gemeente Oirschot.

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Dit betekent, dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie te sturen (behalve als dat is aangegeven en u daarvoor toestemming hebt gegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Hiervoor zult u zich apart moeten aanmelden en toestemming moeten geven.

Gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 23 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Bewaren van persoonsgegevens

De gemeente Oirschot zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is.

Delen van persoonsgegevens met anderen

De gemeente Oirschot verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Oirschot blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kunt u langskomen bij de gemeente. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. U kunt een verzoek tot inzage ook online doen. U heeft dan DigiD nodig. Op www.digid.nl kunt u een DigiD inlogcode aanvragen.

Formulier inzageverzoek indienen

Beveiliging van persoonsgegevens

De gemeente Oirschot neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Uw rechten als betrokkene

U hebt als betrokkene het recht van inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking van of bezwaar tegen verwerking en dataportabiliteit. Mocht u gebruik willen maken van deze rechten kunt u een afspraak maken met de gemeente Oirschot om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat het om uw persoonsgegevens gaat. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Uw websitebezoek

De gemeente Oirschot gebruikt technische, functionele en analytische cookies (cookies voor websitestatistieken). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Wilt u meer weten over cookies, lees dan de informatie over cookies via de onderstaande link:

https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente Oirschot omgaan kunt u vinden in ons privacy beleid en reglement. Een overzicht van verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente kunt u vinden in het register van verwerkingen. Natuurlijk helpen wij graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoons-gegevens.

Hebt u nog vragen of opmerkingen over deze privacy statement, dan kunt u een e-mail sturen naar info@oirschot.nl of per post:

Postbus 11 | 5688 ZG | Oirschot
Bezoekadres: Deken Frankenstraat 3 | 5688 AK | Oirschot


Beelden opvragen van bodycams handhavers

Een inzageverzoek in camerabeelden kunt u online aanvragen d.m.v. onderstaande knop

Inzageverzoek beelden bodycam

of stuur een brief naar:

Samenwerking Kempengemeenten, t.a.v. team Toezicht en Handhaving

Betreft: inzageverzoek beelden bodycam

Postbus 220

5520 AE  Eersel            

Een dergelijk verzoek kan per reguliere post of per mail, via handhaving@kempengemeenten.nl, met als onderwerp “inzageverzoek beelden bodycam” worden ingediend.

Het uitleesverzoek dient minimaal te bevatten:

-           Organisatie, naam, adres, telefoonnummer en/of emailadres van verzoeker.

-           Datum, tijdstip en plaats waar de beelden zijn opgenomen.

-           Een ondertekening (handtekening, plaats en datum) en de overige elementen die vanuit de        wet- en regelgeving zijn vereist. Tegen het besluit om niet te voldoen aan het verzoek staat

bezwaar en beroep open.