Centrumplan Oirschot

Oirschot gaat aan de slag met het aantrekkelijker maken van het centrum. Daarvoor maakten we een centrumvisie. De centrumvisie staat vol met ideeën om Oirschot nog mooier, groener, duurzamer, toegankelijker, bruisender én ondernemender te maken. Op 20 december 2022 stelde de gemeenteraad de centrumvisie vast. De ideeën gaan we gezamenlijk vertalen naar een aantal keuzes. We leggen deze vast in een inrichtingsvisie, die de basis vormt voor een inrichtingsplan (Centrumplan). Het Centrumplan is op 18 juni 2024 unaniem goedgekeurd door de raad.

Bijeenkomsten

Om keuzes te maken, organiseerde ontwerpbureau Juurlink [+] Geluk op 19 juli, 6 september en 18 december 2023 workshops; voor allianties en andere belangstellenden. De aanwezigen brainstormden samen over de gewenste centrumsfeer. Deze gesprekken, met veel positieve energie en eensgezindheid, gaven een verdiepend inzicht. Op 11 maart vond in De Beurs de vierde en laatste grote participatieavond plaats over de herinrichting van de Markt en de omliggende straten. Alle betrokkenen - bewoners, allianties, ondernemers en organisaties die meedachten tijdens eerdere bijeenkomsten - kregen inzicht in de inrichtingsvisie en de schetsontwerpen.

Persmoment

Op 25 april vond een persmoment plaats in de kelder van het Oude Raadhuis. Hier werd, ten overstaan van de schrijvende pers, het definitieve Centrumplan gepresenteerd, waarover de gemeenteraad op 18 juni besluit. Het Centrumplan kunt u onderaan deze pagina inzien en downloaden.

Alexander Schiebroek namens alle betrokken allianties: "De totstandkoming van het centrumplan was een uitdaging. Het proces was nieuw en voor veel betrokkenen onbekend terrein. Vanuit allerlei invalshoeken zijn veel, heel veel inspirerende en noodzakelijke ideeën aangedragen. We vinden dat er nu een mooi en goed doordacht centrumplan ligt voor ons centrum. We zien erg veel van onze inbreng terug in dit plan."

Inspraakronde 7 mei

Tijdens de openbare raadsbijeenkomst van 7 mei was er ruimte voor inspraak over het Centrumplan Oirschot. Maar liefst 17 insprekers maakten gebruik van hun recht om in te spreken. Hierna volgde een toelichting van het college over het Centrumplan Oirschot.

Enorme belangstelling

De overvolle publieke tribune getuigde van massale betrokkenheid bij de toekomst van het centrum van Oirschot. Ook het aantal insprekers was behoorlijk te noemen.

Complimenten en zorgen

Het Centrumplan werd wisselend ontvangen. Enerzijds was er veel enthousiasme, bijvoorbeeld bij de insprekers die een alliantie vertegenwoordigden. Zij dachten in het voortraject intensief mee over allerlei thema’s en zagen veel van hun inbreng terug in het uiteindelijke ontwerp van een groene, autoluwe markt met volop ruimte voor erfgoed. Anderzijds waren er ook veel zorgen. Bij omwonenden over de gevolgen van de herinrichting voor het verkeer en de veiligheid in hun straat, bij centrumondernemers over mogelijk afnemende klandizie als Oirschot autoluw wordt. Deze ondernemers gaven aan graag in gesprek te willen met de fracties en hen hiertoe uit te nodigen.

Vervolg

Na een toelichting van het college adviseerde wethouder Joep van de Ven de raad om te durven kiezen. Hij voelde weinig voor een compromis. Op 28 mei was het Centrumplan onderdeel van de opiniërende raadsvergadering. Op 18 juni vond de besluitvormende raadsvergadering plaats. 

Centrumplan Oirschot unaniem goedgekeurd

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 18 juni heeft de raad het Centrumplan unaniem goedgekeurd. Het plan gaat nu de uitvoeringsfase in, om te zorgen voor een toegankelijk, veilig, groen en levendig centrum van Oirschot.

Zowel de raad als wethouder Joep van de Ven benadrukten de belangrijke rol van inwoners en allianties in de totstandkoming van het Centrumplan. Mede dankzij hen ligt er een breed gedragen plan met input vanuit de samenleving.

Het centrum van Oirschot vanuit de lucht, maart 2024. Foto: Ronald Otter.

Verbetering

Met de goedkeuring van het Centrumplan kiest de raad voor een autoluw centrum. Een centrum dat toeganke-lijk, veilig en comfortabel is voor fietsers, voetgangers en mindervaliden. Ook met het klimaat wordt rekening gehouden door middel van meer groen, gedegen waterbeheer en meer biodiversiteit, zonder het karakter van Oirschot aan te tasten. De zichtlijnen naar het erfgoed (waaronder de basiliek en het Oude Raadhuis) blijven open en de kinderkoppen blijven behouden. Dit alles zorgt voor een aantrekkelijk centrum voor inwoners, be-zoekers en ondernemers. Ook aan de jeugd wordt gedacht door middel van een speelmogelijkheid op de Markt. Er wordt gekeken naar ‘klimkunst’: hoe kunnen we de historie van Oirschot hierin terug laten komen?

Extra onderzoek

De raad kiest ervoor om 37 parkeerplaatsen op de Markt te behouden, tot er nieuwe parkeermogelijkheden zijn gevonden. In dat licht gaf de raad opdracht om ook te kijken naar de locatie van het huidige gemeentehuis. In april en oktober vinden er extra metingen plaats op het gebied van parkeerdruk. Ook vindt er een second opini-on plaats als het gaat om de rijrichtingen. Eén jaar na de realisatie van het Centrumplan vindt er evaluatie plaats. 

Vervolg

De gemeente blijft tijdens de uitrol van het plan graag in gesprek met inwoners, ondernemers en allianties.

De allianties

In totaal zijn er acht verschillende allianties. Een alliantie bestaat uit een groepje betrokken inwoners, ondernemers, pandeigenaren of vertegenwoordigers van maatschappelijke en culturele organisaties. Samen hebben zij allerlei ideeën uitgewerkt voor het centrum van Oirschot. Zo bestaat er een alliantie die zich inzet voor en fiets- en voetgangersvriendelijk centrum, een leefbare en groene markt, maar ook een alliantie voor erfgoed. De allianties zijn gestart bij het maken van de centrumvisie in 2021.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Kijk op de website Doemee-Oirschot.