Op deze pagina vindt u alle informatie over het huishoudboekje van de gemeente Oirschot.

De gemeente doorloopt jaarlijks vier stappen om alle inkomsten en uitgaven in goede banen te leiden. We noemen deze stappen de 'Planning en Control-cyclus' (of P&C-cyclus).

P&C cyclus Begroting gemeente Oirschot

Kadernota

Jaarlijks stelt de gemeenteraad een Kadernota vast. De Kadernota is de eerste stap om te komen tot een begroting. In de Kadernota worden de uitgangspunten en richtlijnen opgenomen op basis waarvan de begroting wordt gemaakt. Als er voldoende gegevens bekend zijn wordt ook een cijfermatige doorkijk gegeven voor de komende vier begrotingsjaren. Voor de begrotingsjaren 2020 en 2021 is er geen Kadernota vastgesteld.

Begroting

Elk jaar stelt de gemeente een begroting op. Daarin staan de plannen die het college heeft gemaakt voor het volgend jaar. Er staat ook bij wat die plannen kosten en hoe ze betaald worden. De begroting is verdeeld in vijf zogenaamde programma's, vijf hoofdlijnen van beleid. Bij elk programma wordt aangegeven wat de gemeente in het komende jaar op dat gebied wil bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat programma in z'n totaal mag kosten. De gemeenteraad bekijkt of de programma's en de bijbehorende kosten goed zijn ingevuld. De details worden vervolgens door het college ingevuld en uitgevoerd.

Begroting 2022

Op dinsdag 2 november is de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 vastgesteld. U kunt de begroting hieronder downloaden.

Liever de korte versie? Bekijk de begroting hieronder in één oogopslag. 

Begroting 2022 in één oogopslag

Bekijk hieronder de Begroting 2020 en 2021.

Jaarrekening

Na afloop van het jaar stelt de raad de programmarekening (ook wel jaarrekening genoemd) vast. In de programmarekening staat in hoeverre de plannen zijn uitgevoerd en wat dit heeft gekost.

Burap

De Burap is een tussentijdse rapportage aan de gemeenteraad, halverwege het jaar. Hierin staat de stand van zaken van alles wat in de begroting is afgesproken.  

Heeft u gevonden wat u zocht?