We werken samen met inwoners en bedrijven aan een duurzame samenleving. In Oirschot willen we in 2040 energieneutraal zijn. Dit betekent dat de energie die we allemaal gebruiken in Oirschot duurzaam wordt opgewekt. Bijvoorbeeld met zonnepanelen, windmolens of bodemwarmte. Duurzaamheid omvat alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken.

RES Metropoolregio Eindhoven

Wat is de Regionale Energiestrategie?

In Nederland is er een klimaatakkoord. Daarin staan meer dan 600 afspraken om minder broeikasgassen uit te stoten. Dat is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Om aan die afspraken te voldoen maken 30 energieregio’s plannen. Zo’n plan heet Regionale Energiestrategie: RES. In die plannen staat hoe de regio’s meer duurzame energie en minder aardgas gaan gebruiken. Dat is de energietransitie.

Wat is de Metropoolregio Eindhoven?

In Zuidoost-Brabant werken we samen als Metropoolregio Eindhoven: MRE. Samen met de MRE-gemeenten werken we aan een RES. De RES van de MRE is een samenwerking van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre, de waterschappen Aa en Maas en De Dommel, de provincie Noord-Brabant en Enexis Netbeheer.

Is de RES belangrijk?

Iedereen gaat iets merken van de energietransitie. Er komen zonnevelden en windmolens. Huizen worden anders verwarmd. Maar de energietransitie levert vooral veel op. Een schonere wereld met een gezonde lucht en een niet te heet klimaat. En met een nieuwe, groene economie. De opgave is groot, het belang ook. In Nederland werken we samen aan onze toekomst en aan die van onze kinderen.

Voorlopige versie RES 1.0

Op 26 juli is de voorlopige versie RES 1.0 uitgebracht en te bekijken op de website van MRE.

Heeft u vragen over de RES 1.0? Stel deze dan tijdens het online-vragenuurtje op 9 september (20.00 tot 21.30 uur). Dit gaat in de vorm van een webinar. Er zijn experts aanwezig om op al uw vragen in te gaan. Meer informatie en aanmelden.

Oirschot gaat aan de slag met grootschalige zonne- en windenergie

Om de negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen een halt toe te roepen is wereldwijd afgesproken het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Daarom zet de gemeente Oirschot in op onder andere energiebesparing en zonnepanelen op daken. Maar ook energie opwek met zonne- en windparken is nodig om de klimaatdoelen te behalen. In dit kader heeft de gemeenteraad van Oirschot op 30 juni 2020 het beleid grootschalige zonne- en windenergie vastgesteld.

Wat stelde de gemeenteraad vast?

In het beleid van grootschalige zonne- en windenergie zijn belangrijke ‘spelregels’ opgenomen over hoe, waar en hoeveel zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Twee belangrijke uitgangspunten zijn (1) dat de omgeving maximaal betrokken wordt bij de ontwikkeling van het park én (2) dat de opbrengsten van zonne- en windparken eerlijk verdeeld worden. Omwonenden profiteren dus mee van de zonne- en windenergie.

Lees meer over het beleid grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen.

 

Wilt u op de hoogte blijven?

We houden u graag per e-mail op de hoogte van de ontwikkelingen over de zoekgebieden. Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar duurzaamheid@oirschot.nl met als onderwerp: 
•    ‘aanmelding e-maillijst KBS’ voor zoekgebied Kattenbergsesteeg/ Bekersberg/ Stille Wille
•    ‘aanmelding e-maillijst Kriekampen’ voor zoekgebied Kriekampen

Later zullen mogelijk meer locaties worden aangewezen voor zonne- en/of windenergie. Dan kijken we onder andere naar het landschapskwaliteitsplan van Oirschot. Van 20 januari tot en met 3 maart 2021 lag dit plan ter inzage. Meer informatie leest u op www.oirschot.nl/lkp

Informatieavonden zonneparken Oirschot

In juli en september organiseert de gemeente Oirschot drie digitale informatiebijeenkomsten over zonneparken in Oirschot. Tijdens de bijeenkomst informeren wij u over waar en op welke manier zonneparken ontwikkeld mogen worden in Oirschot. Ook kunt u vragen te stellen.  Er worden drie identieke digitale bijeenkomsten georganiseerd om zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te geven bij ten minste één avond aan te sluiten. Indien gewenst mag u ook bij meerdere avonden aanwezig zijn.

 • Wanneer: woensdag 14 juli, woensdag 8 september en maandag 13 september 2021
 • Locatie: digitaal via MS TEAMS (u ontvangt een link)
 • Tijd: 19:30 - 21:00 uur
 • Doel: informeren over beleid en proces
 • Voor wie? Iedereen: omwonenden, inwoners, belangenorganisaties, geïnteresseerden
 • Aanmelden: stuur een e-mail naar duurzaamheid@oirschot.nl met in de titel “aanmelding infoavond zonneparken” en vermeld welke avond(en) u wenst deel te nemen.

Informatieavonden projectontwikkelaars (Oirschot-west)

In juni en juli organiseren twee projectontwikkelaars digitale bijeenkomsten en gaan dan het gesprek aan met inwoners en geïnteresseerden over hun plannen voor zonne-energie. De volgende avonden zijn gepland.

Zoekgebied voor zonnepark Oirschot West 

Op 30 juni wees de gemeenteraad van Oirschot het gebied Oirschot West (Kattenbergsesteeg / Bekersberg / Stille Wille) aan voor de ontwikkeling van zonnevelden. Dit zoekgebied is opengesteld van september 2020 tot en met februari 2021. In deze periode konden inwoners, coöperaties, of (commerciële) instellingen hun projectvoorstel voor een zonneveld indienen.

Er zijn twee projectvoorstellen ingediend voor zoekgebied Oirschot west, te weten;

Wilt u meepraten over deze twee projecten? De initiatiefnemers komen graag met u in contact. U kunt zich via bovenstaande contactgegevens aanmelden bij de initiatiefnemers.

Goede participatie is een eis in het beleid grootschalige zonne- en windenergie. Tijdens de openstelling van het zoekgebied (september 2020 tot en met februari 2021) was participatie door de coronamaatregelen lastiger uitvoerbaar (zie ook deze raadsinformatiebrief). Daarom hebben de initiatiefnemers van de twee plannen tot 20 juni 2021 de tijd gekregen de benodigde participatie en omgevingsdialogen uit te voeren. Uiteraard met in achtneming van de coronamaatregelen. Na deze termijn heeft de gemeente de plannen beoordeeld en getoetst aan het ‘beleid grootschalige zonne- en windenergie de Kempen’. De plannen betreffen verschillende gronden binnen het aangewezen zoekgebied. Dit betekent dat mogelijk beide plannen naast elkaar ontwikkeld worden, mits zij voldoen aan de gestelde voorwaarden in het beleid ‘grootschalige zonne- en windenergie’.

 • Beoordeling project 1: Zonneweide Kattenberg Oirschot B.V.
  Het idee voor zonneweide Kattenberg van Lodewijk Burghout en Thijs van Oirschot is over het algemeen positief ontvangen door het deskundigenpanel van de gemeente Oirschot. Het plan valt binnen het aangewezen zoekgebied Oirschot west wat betekent dat de gemeenteraad al heeft besloten dat zonnevelden in dit gebied ruimtelijk wenselijk zijn. Daarnaast is het een plan met veel oppervlakte waardoor grote slagen worden gemaakt  in de klimaatdoelstellingen. Dit past ook bij de strategie die in het beleid grootschalige zonne- en windenergie is uitgezet, namelijk; geconcentreerde gebieden waar veel duurzame energie wordt opgewekt. Dit plan heeft momenteel nog geen reëel aansluitmogelijkheid op het elektriciteitsnetwerk waardoor het niet aannemelijk is dat het plan op korte termijn gerealiseerd wordt. De omvang van het park biedt wel kansen voor netuitbreiding. Het is belangrijk dat het projectvoorstel verder wordt uitgewerkt. Het voldoet nog niet aan de voorwaarden zoals gesteld in het beleid ‘Grootschalige zonne- en windenergie. Het betrekken van omwonenden bevindt zich nog in de beginfase en vraagt om verder uitvoering. Ook onderwerpen als: lokaal eigenaarschap, landschappelijke inrichting en ecologie moeten beter worden onderbouwd en verder uitgewerkt. Dit projectvoorstel scoort nu onvoldoende. Dat betekent dat de initiatiefnemer een aantal verbeterpunten meekrijgt. Om een dergelijk plan van deze omvang goed uit te werken is behoorlijk wat tijd nodig. In overleg met de initiatiefnemer wordt een 2e beoordeling gepland rondom begin - medio 2022.
   
 • Beoordeling project 2: Zonnepark Kattenberg door RWE
  Het idee voor zonnepark Kattenberg van RWE is over het algemeen positief ontvangen door het deskundigenpanel van de gemeente Oirschot. Het plan valt binnen het aangewezen zoekgebied Oirschot west wat betekent dat de gemeenteraad al heeft besloten dat zonnevelden in dit gebied ruimtelijk wenselijk zijn. Daarnaast maakt dit plan gebruik van cable pooling (elektriciteitsaansluiting via bestaande kabel windmolenpark Kattenberg), waardoor het elektriciteitsnet zo min mogelijk wordt belast én op korte termijn wordt aangesloten. Samenvattend lijkt dit een haalbaar project van beperkte omvang. Wel is het belangrijk dat het projectvoorstel verder wordt uitgewerkt. Het projectvoorstel voldoet nog niet aan de voorwaarden zoals gesteld in het beleid grootschalige zonne- en windenergie. Het betrekken van omwonenden bevindt zich nog in het beginstadium en vraagt om verdere uitvoering. Ook onderwerpen als: lokaal eigenaarschap, landschappelijke inrichting en ecologie moet beter worden onderbouwd en verder uitgewerkt. Dit projectvoorstel scoort nu onvoldoende. Dat betekent dat de initiatiefnemer een aantal verbeterpunten meekrijgt. In overleg met de initiatiefnemer wordt een 2e beoordeling gepland (eind 2021, begin 2022).

Zoekgebied Kattenbergsesteeg / Bekersberg / Stille Wille

Gebied Groenewoud/ A58/ Proosbroekweg geen zoekgebied

Gebied Groenewoud/ A58/ Proosbroekweg was op 30 juni 2020 door de gemeenteraad aangewezen als zoekgebied voor zonne-energie, omdat op deze locatie ook plannen waren voor een hoogspanningsstation. De gemeenteraad heeft echter op 2 maart 2021 besloten dat deze locatie niet geschikt is voor een hoogspanningsstation. Daarom besloot de gemeenteraad ook  op 2 maart 2021 om gebied Groenewoud/ A58/ Proosbroekweg niet meer aan te wijzen als zoekgebied voor zonne-energie. Dat betekent dat in dit gebied geen zonnepark komt.

Zoekgebied Kriekampen

Op 1 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Oirschot Kriekampen aangewezen als zoekgebied voor de ontwikkeling van zonnevelden. Dit zoekgebied is opengesteld van 2 juni 2021 tot en met 30 september 2021. In deze periode kunnen initiatiefnemers zoals inwoners, coöperaties, of (commerciële) instellingen hun projectvoorstel voor een zonneveld indienen.

Toekomstige zonnepark(en) in dit gebied moeten voldoen aan het beleid grootschalige zonne- en windenergie de Kempen. Hierin zijn voorwaarden opgenomen rondom participatie, verdeling van lusten en lasten en ruimtelijke inpassing. Belangrijke aandachtspunten in dit zoekgebied zijn de zichtlijnen vanuit woningen, de snelweg en het kanaal. Alleen zonnepark(en) in die bestaande groenstructuren en landschapselementen respecteren, behouden en waar mogelijk versterken worden toegestaan.

Tot 30 september 2021 hebben de initiatiefnemers de tijd om een plan in te dienen bij de gemeente. Daarbij hoort ook het uitvoeren van omgevingsdialogen (uiteraard met in achtneming van de coronamaatregelen). Na deze termijn beoordeelt en toetst de gemeente deze plannen aan het ‘beleid grootschalige zonne- en windenergie de Kempen’.

 

Informatieavonden projectontwikkelaar Kriekampen

Projectontwikkelaar TP solar organiseert een aantal bijeenkomsten en gaan dan het gesprek aan met inwoners en geïnteresseerden over hun plannen voor zonne-energie in zoekgebied Kriekampen. Meer informatie en aanmelden via www.tpsolar.nl/kriekampen. De avonden zijn op:

 • Donderdag 22 juli 2021, 19:00 – 21:00 uur, Sportcentrum de Kemmer
 • Dinsdag 14 september 2021, 19:00 – 21:00 uur, Sportcentrum de Kemmer
 • Dinsdag 21 september 2021, 19:00 – 21:00 uur, digitaal

Zoekgebied Kriekampen

 

 

 

 

 

 

 

  Welke gemeenten stelde het beleid vast?

  De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden deden in 2018-2019 gezamenlijk onderzoek naar waar, wanneer en onder welke voorwaarden grootschalige zonne- en windenergie opgewekt kan worden. De gemeenten Bergeijk, Oirschot en Reusel-De Mierden namen de uitkomsten hiervan op in een gezamenlijk beleid. In deze drie gemeenten is het beleid vastgesteld door de gemeenteraden.

  Hoe kwam het beleid tot stand?

  Om het beleid grootschalige zonne- en windenergie op te stellen doorliepen we een zorgvuldig proces. Dat proces zag er als volgt uit:

  Proces beleid grootschalige zonne- en windenergie
  • Startnotitie: begin 2018 stelden de colleges van de Kempengemeenten een startnotitie betreffende grootschalige zonne- en windenergie vast.
  • Samenwerkingsovereenkomst: de Kempengemeenten gingen een samenwerkingsovereenkomst aan met de provincie Noord-Brabant.
  • Haalbaarheidsonderzoek: dit onderzoek bracht de opgave voor de Kempengemeenten in beeld en de mogelijk opties om de doelstellingen te behalen.
  • Besluit raad en vervolgproces: op basis van het haalbaarheidsonderzoek besloten de gemeenteraden van de Kempengemeenten dat beleid opstellen voor grootschalige zonne- en windenergie wenselijk is, dat verder onderzoek hiervoor noodzakelijk is (in de vorm van een planMER) en dat inwoners en stakeholders betrokken moeten worden bij het opstellen van dit beleid._
  • NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau): een NRD gaat vooraf aan een planMER en geeft aan wat er in het planMER onderzocht gaat worden (en wat niet). De NRD is ter inzage gelegd en de binnengekomen zienswijzen zijn beantwoord middels een ‘nota van beantwoording’.
  • Plan MER (milieueffect rapport): een planMER onderzoekt de milieueffecten van een plan. In dit geval is onderzocht wat de milieueffecten zijn van het ontwikkelen van zonne- en windenergie op plekken waar dit mogelijk zou zijn in de Kempen. In het planMER worden nadrukkelijk geen keuzes gemaakt maar worden alleen de effecten in beeld gebracht. Het planMER is ter inzage gelegd en de binnengekomen zienswijzen zijn beantwoord middels een ‘nota van beantwoording’.
  • Inloopbijeenkomsten en excursies (participatietraject): inwoners en belangengroeperingen zijn betrokken bij de vorming van het beleid door:
   • Inloopbijeenkomsten februari 2019: belangstellende zijn geïnformeerd over de plannen rondom grootschalige zonne- en windenergie. Een team van specialisten beantwoorde vragen en informeerde bezoekers over de manier waarop dit beleid opgesteld wordt, het proces en natuurlijk alles over zonne- en windenergie. Iedereen kon binnenlopen wanneer het schikte in Hapert, Wintelre en Luyksgestel.
   • Zon- en Windsafari mei 2019: Een touringcar bracht inwoners onder begeleiding van een aantal specialisten naar een zonne- en een windpark om zelf te zien en ervaren wat het effect van een windmolen of zonneveld is in de directe omgeving. Deelnemers konden meer leren over de technieken en konden uitgebreid vragen stellen. Er zijn twee safari's georganiseerd.
   • Ophaalsessies mei 2019: verspreid over de Kempengemeenten hebben groepsgesprekken plaatsgevonden. In totaal namen 61 personen deel aan de groepsgesprekken in Luyksgestel (11 personen), in Hapert (29 personen) en in Wintelre (21 personen).
   • Inloopbijeenkomst 20-08-2019: Ruim 200 mensen bezochten de bijeenkomst om vragen te stellen en uitleg te krijgen over het planMER. Tot 2 september 2019 lag het planMER ter inzage en konden zienswijzen worden ingediend.
   • Digitale bijeenkomsten jul-sept 2020: middels een aantal digitale bijeenkomsten is uitleg gegeven over het vastgestelde beleid en de aangewezen zoekgebieden.
  • Beleid en kaders vormgeven: de belangrijkste onderdelen voor het opstellen van het beleid zijn (de uitkomsten van) het participatietraject en het uitvoerige milieuonderzoek (planMER). Deze onderdelen vormen, naast bijvoorbeeld wet- en regelgeving, de onderbouwing van de bestuurlijke- en definitieve keuzes die in het beleid- en toetsingskader worden gemaakt.
  • Besluit raad beleid en openstelling zoekgebieden: de gemeenteraad van Oirschot stelde het beleid grootschalige zonne- en windenergie vast en wees daarbij zoekgebieden aan. Bovenaan deze pagina wordt verder toegelicht wat dit besluit inhoudt.
  • Ontwikkelingen volgens beleid: Uiteraard zijn we er na het vaststellen van het beleid nog niet: er moeten daadwerkelijk nog zonne- en windparken worden ontwikkeld (stippellijn). Doordat er nu beleid is vastgesteld, worden er alleen ontwikkelingen toegestaan die voldoen aan dit beleid.

  U kunt alle onderzoeken, presentaties en verslagen van bijeenkomsten opvragen via duurzaamheid@oirschot.nl.

  Lees meer over het beleid grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen.

  Energieloket Kempen

  Wilt u een lagere energierekening? Wilt u weten wat isoleren kan betekenen voor uw energieverbruik? Bent u benieuwd wat zonnepalen nu echt opleveren? Of zou u zelfs uw woning willen ombouwen naar een energieneutrale woning? Ga dan naar het Energieloket op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur in het Oude Raadhuis aan de Markt in Oirschot.

  Bij het Energieloket krijgt u antwoord op al uw vragen over de energie in uw eigen woning. De vrijwilligers van het loket hebben veel praktijkervaring en voorzien u gratis van adviezen en informatie. U hoeft daar geen lid voor te zijn van de coöperatie!  

  Energiecooperatie KempenEnergie

  Het Energieloket is onderdeel van energiecoöperatie KempenEnergie. Deze coöperatie ondersteunt inwoners bij het nemen van energiebesparende maatregelen en het zelf opwekken van duurzame energie.

  Als u lid wordt van de vereniging KempenEnergie (kosten: € 25 per jaar) kunt u zelfs gratis een Energiescan aanvragen voor uw woning. Dan komt een vrijwilliger bij u aan huis bekijken hoe de situatie is en wat de mogelijkheden zijn. U krijgt vervolgens een advies op maat. Dit alles is helemaal gratis, vrijblijvend en onafhankelijk. Zo helpen zij u graag om te besparen op uw energiekosten, de waarde van uw woning te verhogen en bij te dragen aan de klimaatproblematiek én aan uw wooncomfort. Meer weten? Kom eens langs op zaterdagochtend in het Oude Raadhuis of kijk op www.kempenenergie.nl.

  Let op: door de corona-maatregelen kunnen fysieke bijeenkomsten afgelast worden of digitaal zijn. Neem voor actuele informatie contact op met KempenEnergie via www.kempenenergie.nl.

  Acties verduurzamen van koopwoningen

  We helpen u als woningeigenaar in onze gemeente graag om energie te besparen en uw energierekening te verlagen. Daarmee draagt u meteen bij aan onze doelstelling om energieneutraal te worden. U kunt gebruikmaken van twee waardebonnen voor gratis energiebesparende producten. Daarnaast kunt u zich inschrijven voor een grootschalige inkoopactie van zonnepanelen, vloerisolatie, spouwmuurisolatie, isolatieglas en het waterzijdig inregelen van cv-installaties.

  Waardebon van € 70,- op energiebesparende producten

  Alle woningeigenaren in de gemeente Oirschot hebben ontvingen in februari een herinneringsbrief met daarin twee waardebonnen, beide ter waarde van € 70,-. De blauwe waardebon kunt u gebruiken om kleine of grote energiebesparende producten aan te schaffen, zoals radiatorfolie, tochtstrips of isolatiemateriaal. De gele waardebon is enkel te besteden aan LED-verlichting. Door energiebesparende maatregelen te nemen verlaagt u uw energierekening en draagt u bij aan de doelstelling van de gemeente Oirschot om energieneutraal te worden.

  Het verzilveren van de waardebonnen is eenvoudig. Controleer voordat u energiebesparende producten aanschaft of er nog budget beschikbaar is op www.winstuitjewoning.nl/oirschotBestel vervolgens online bij een bouwmarkt of andere online winkel en maak uw keuze uit het assortiment. Na de aanschaf gaat u naar www.winstuitjewoning.nl/oirschot en dient u uw waardebon én aankoopbewijs in. Het bedrag, tot € 70,- per waardebon, krijgt u vervolgens op uw rekening teruggestort. U kunt de waardebon ook direct verzilveren via www.winstuitjewoning.nl/oirschot. U plaatst de producten in uw online winkelmandje en rekent af met de waardebon. De energiebesparende producten krijgt u gratis thuis gestuurd.

  Beide waardebonnen zijn geldig voor energiebesparende producten die u aanschaft tussen 1 april 2020 en 31 december 2021. Let op: mocht u de waardebon uit de vorige brief (bezorgd in juli 2020) al ingediend hebben, kunt u de waardebon uit de brief van februari 2021 niet nog eens inleveren. Voor een lijst van de energiebesparende producten en overige voorwaarden, ga naar www.winstuitjewoning.nl/oirschot.

  Advies- en inkoopactie

  Vorig jaar is een grootschalige advies- en inkoopactie gestart voor ingrijpende energiebesparende maatregelen, zoals woningisolatie en zonnepanelen. Deze actie is verlengd tot en met 31 maart 2021. Aanmelden kan via www.winstuitjewoning.nl/oirschot. Dit is geheel vrijblijvend. Bel voor meer informatie met de helpdesk van Winst uit je woning op 023 583 69 36 of mail naar info@winstuitjewoning.nl.

  Online informatievideo

  Na aanmelding voor de gezamenlijke inkoopactie krijgen geïnteresseerden toegang tot een online informatievideo. In deze video geven experts toelichting op de actie. De video bevat antwoorden op de meest gestelde vragen. We willen woningeigenaren helpen de energielasten te verlagen én de CO2 emissie in de gemeente terug te dringen. Heeft u vragen over deze acties? Bel met de servicedesk van Winst uit je woning op 023-5836936 of mail naar info@winstuitjewoning.nl. Vrijblijvend inschrijven voor de actie Winst uit je woning kan tot 31 maart 2021 op www.winstuitjewoning.nl/oirschot

  Geen elektriciteitsrekening meer met zonnepanelen

  Het zelf opwekken van duurzame energie met zonnepanelen is zeer interessant en loont voor alle woningeigenaren. De prijs van zonnepanelen is de afgelopen jaren sterk gedaald. Bovendien ontvangt iedereen ongeveer 20% van de aanschafprijs terug van de Belastingdienst. Dankzij verbeterde techniek en lagere prijzen ligt de terugverdientijd van zonnepanelen tussen de 6 tot 8 jaar. Daarna profiteren inwoners nog ruim 20 jaar van gratis groene stroom van hun eigen dak. 

  Lagere energielasten met isolatie 

  Vooral woningen die voor 1976 zijn gebouwd, zijn veelal niet of slecht geïsoleerd. Dit gebrek aan isolatie kost de eigenaren van deze woningen onnodig veel energie. Spouwmuurisolatie levert veel op en kost relatief weinig. De terugverdientijd is tussen de 3 en 5 jaar. Met vloerisolatie en isolatieglas besparen huiseigenaren op hun energierekening en maken zij hun huis een stuk comfortabeler. Een onafhankelijk adviseur controleert elke woning én helpt inwoners keuzes te maken voor het juiste isolatietype. 

  Gemiddeld 30 procent subsidie bij twee isolatiemaatregelen

  Huiseigenaren die twee of meer isolatiemaatregelen afnemen, kunnen van de Rijksoverheid eenmalig rond de 30% subsidie krijgen op de kosten. Alle aangeboden isolatiemaatregelen binnen de inkoopactie voldoen aan de subsidie-eisen. Inwoners worden verregaand ‘ontzorgd’ met de subsidieaanvraag. 

  Meer comfort en lagere lasten door waterzijdig inregelen van de cv

  De meeste radiatoren in de huizen zijn slecht afgesteld. Hierdoor worden sommige kamers snel bloedheet en andere slechts traag warm. Daarnaast verbruikt een slecht afgesteld systeem vaak veel meer gas dan nodig. Lokale installateurs zijn beschikbaar om cv-systemen optimaal in te regelen. De inkoopactie biedt ook ‘doe-het-zelf kits’ voor de handige klusser.

  Klussen in tijden van corona?

  Adviseurs, isolatiebedrijven en installatiebedrijven kunnen veilig doorwerken de komende periode. De adviseurs en uitvoerders houden zich aan de richtlijnen van het RIVM. Een adviseur is voornamelijk buiten (voor de spouwmuur) en in de kruipruimte (voor de vloer) bezig. Het plaatsen van zonnepanelen en spouwmuurisolatie vindt vrijwel volledig plaats vanaf de buitenkant van de woning. De adviseurs richten zich voornamelijk op de technische opnames en vermijden het contact met inwoners. Vloerisolatie wordt aangebracht in de kruipruimte van uw woning. De uitvoerder komt slechts minimaal in uw woning. Overleg vindt plaats buiten de woning en op gepaste afstand. Indien gewenst kunnen de klussen ook gewoon pas over enkele maanden worden ingepland. 

  Welke partijen benaderen u

  De partijen door wie u kunt worden benaderd wanneer u zich via Winst uit je woning hebt aangemeld voor vrijblijvend advies over een van de energiebesparende maatregelen:

  Zonnepanelen (koop):

  • Energie in huis

  Spouwmuurisolatie:

  • Minerale wol = Vink Isolatie
  • EPS parels = Duits Isolatie

  Vloerisolatie:

  • PUR = Duits Isolatie
  • Isolatiefolie = Isolatieplatform NL
  • TonZon = R.A.D.B. Vloerisolatie
  • PS Parels (bodemisolatie) = Rouwenhorst 
  • PS Chips (bodemisolatie) = Rouwenhorst 

  Isolatieglas:

  • Baronieglas
  Logo wujw samen inkopen

   

  Energielabel

  Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning of gebouw is. In Nederland moeten eigenaren bij verkoop en verhuur een energielabel beschikbaar stellen aan de koper of huurder. Meer informatie over het energielabel en hoe deze aan te vragen, is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

  Subsidieregeling Duurzame Initiatieven Oirschot

  De gemeente Oirschot wil initiatieven op gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking en energie-efficiency ondersteunen. Bewoners(groepen), maatschappelijke organisaties en verenigingen die wonen en werken in de gemeente Oirschot, kunnen voor het uitvoeren van een duurzaam initiatief een bijdrage vragen van de gemeente. Hiervoor is de subsidieregeling Duurzame initiatieven Oirschot opgesteld. Meer informatie vindt u op www.overheid.nl.

  Het aanvraagformulier voor de subsidie kunt u aanvragen via duurzaamheid@oirschot.nl.