Het klimaat verandert. De effecten daarvan merken we langzaam, maar zeker. Zo krijgen we vaker te maken met hevige regenbuien, extreme hitte en langdurige perioden van droogte. Bovendien stijgt de zeespiegel. Hierdoor is er een grotere kans op wateroverlast, verdroging van planten en bomen en gezondheidsklachten door hitte en smog. Gelukkig kunnen we daar samen iets aan doen.

Wat doen wij?

We nemen als gemeente verschillende maatregelen om klimaatbestendiger te worden. Zo legden we in het vernieuwde dorpshart van Middelbeers een nieuw hemelwaterriool aan. Het afkoppelen van het hemelwater (regenwater) levert een aantal voordelen op. Zo dringen we de wateroverlast bij hevige regenval terug, wordt er minder (bruikbaar) regenwater afgevoerd naar de rioolwaterzuivering en het afkoppelen draagt bij aan een natuurlijker watersysteem en beter grondwaterpeil. Verder kijken we goed naar hoe we de openbare ruimte inrichten. We plaatsen bomen en groen in woonwijken en vervangen dichte bestrating van een parkeerplaats door open verharding. Hierdoor loopt regenwater sneller in de bodem. Kijk voor een voorbeeld op www.oirschot.nl/parkeerterrein.

Peter en Kirsten bij een geveltuintje

Peter Stabel, beheerder riolering en waterhuishouding van gemeente Oirschot: “In onze provincie met hogere zandgronden is de verdroging een groot probleem. Ook halen we met z’n allen veel meer water uit de grond dan de natuur aanvult. De drinkwatervoorraad is niet oneindig. Als gemeente nemen we allerlei maatregelen. We kijken bijvoorbeeld goed hoe we de openbare ruimte inrichten. We plaatsen bomen en groen in woonwijken en vervangen dichte bestrating van een parkeerplaats
door open verharding. Hierdoor loopt regenwater sneller in de bodem, waar het langer wordt vastgehouden. Dat helpt enorm om de natuur te beschermen en te behouden in droge periodes.”  Lees meer tips om goed met water om te gaan

Wat kunt u zelf doen?

Zestig procent van de verharding of bestrating in onze gemeente is van bedrijven, scholen of inwoners. We hebben ook uw hulp nodig om onze leefomgeving klimaatbestendiger te maken. Draag een steentje bij door het vervangen van tegels door planten. Hiervoor is in 2023 subsidie beschikbaar.

Ook kunt u de regenwaterafvoer afkoppelen. Met een regenton vangt u eenvoudig schoon regenwater op. Het regenwater kunt u gebruiken om planten water te geven, maar ook om ramen te wassen of als drinkwater voor huisdieren. Ook hoeven we zo geen onnodig schoon water te zuiveren. Zo helpt u onze gemeente klimaatbestendiger te maken én bespaart u kostbaar drinkwater. 

Verbouwplannen? Denk aan het opvangen van hemelwater

Gaat u verbouwen? Dan is het vaak verplicht om een waterberging aan te leggen. Bij de aanvraag van een bouwvergunning ontvangt u nadere informatie.

Wat is het nut van een waterberging?

Waterberging is een manier om schone waterstromen op het eigen perceel te houden. Dit heeft meerdere directe voordelen. Door water te houden op de plek waar het neerkomt wordt bijgedragen aan het tegengaan van verdroging. Ook draagt het bij aan het voorkomen van wateroverlast door de hoeveelheid water in de riolering te verminderen, waardoor er bergingscapaciteit overblijft in de openbare riolering.

Waar u op moet letten

Voor het aanleggen van een waterberging moet u als vuistregel op een aantal zaken letten:

  • Zorg dat de bodem boven de hoogste grondwaterstand ligt;
  • Maak een noodoverloop voor de afvoer van extreme buien;
  • Ontwerp de berging zo dat deze na een bui weer binnen 24 uur weer beschikbaar is (het water moet na een bui kunnen infiltreren in de ondergrond of gereguleerd/vertraagd worden afgevoerd);
  • Het ontwerp moet u ter toetsing bij de gemeente voorleggen. Bij de aanvraag van een bouwvergunning ontvangt u hierover nadere informatie hoe dit te doen.

Voor gedetailleerde informatie, verwijzen we u naar de hemelwaterordening Oirschot(externe link).

Meer weten?

Wilt u uw huis en tuin klimaatbestendiger maken? Kijk voor tips op de website van Klimaatadaptie Brabant(externe link).