De Notel

De Notel

De Notel is een wijk aan de oostzijde van het centrum, gelegen tussen de Bestseweg, Kempenweg en Oude Grintweg. Het is een grote wijk gebouwd in de jaren '70.

Nieuws en wegwerkzaamheden

RSS feed

Projecten in de wijk

 • Er zijn plannen gemaakt voor een aanpassing van de doorsteek centrale fietspad bij De Toog zodat er een betere verbinding komt tussen de wijk aan weerszijden van het centrale fietspad. Hiermee kan het verzoek voor een extra uitrit van de wijk bij De Toog - Steenakkerstraat vervallen. Uitvoer najaar 2019.
 • Het centrale fietspad (ook bekend als het 'zwarte pad') zal tussen de Kempenweg en de Notel(straat) opnieuw geasfalteerd worden en heringericht. Enerzijds om een betere afwatering te verkrijgen en anderzijds om het pad gebruiksvriendelijker te maken. Het buurtbeheer heeft de gemeente verzocht overtollige verkeersborden weg te halen en beschadigde of vervuilde verkeersborden te vervangen / op te knappen.
  Uitvoering is gepland na de bouwvak 2019.
 • Er zijn klachten bij de gemeente en het buurtbeheer ingediend over ernstige wateroverlast na regenval in de Nevenakker. In november 2017 is een inspectie door de gemeente en buurtbeheer uitgevoerd. Noodmaatregelen om de overlast te verkleinen zijn niet mogelijk zonder schadelijke neveneffecten in de woningen. De gemeente wil inzicht krijgen in hoe het rioolsysteem in Oirschot aangepakt kan worden om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. De Nevenakker is op de prioriteitenlijst geplaatst. De gemeente is bezig met een masterplan kilmaatbeheer. Hierin wordt de aanpak wateroverlast Nevenakker meegenomen.
  Er is nog geen planning beschikbaar.
  oirschots weekjournaal
 • Sinds oktober 2008 pleit het buurtbeheer voor een beveiligde oversteek voor fietsers en voetgangers op de Bestseweg nabij de Raffendonkstraat van en naar de Drossaard en heeft hiervoor advies bij Veilig Verkeer Nederland ingewonnen. Op advies van VVN wacht het buurtbeheer de reconstructie van en/of nieuwe infrastructuur binnen en rondom Oirschot af of hierdoor minder verkeersdruk en meer veiligheid voor het langzame verkeer op de Bestseweg ontstaat. Zo niet, dan zal het buurtbeheer alsnog veiligheidsmaatregelen eisen.
 • Om de veiligheid van voetgangers  te verbeteren heeft de gemeente  gele reflecterende waarschuwingsborden bij het zebrapad v. Tuldenstraat nabij de v. Beeckstraat geplaatst. Desondanks zijn er klachten binnengekomen over automobilisten, die niet stoppen, wanneer voetgangers zich op de zebra bevinden. In overleg met schoolbestuur, ouderraad en politie is afgesproken, dat er aangedrongen wordt op het begeleid oversteken van schoolgaande kinderne op dit zebrapad en dat de politie handhavend zal optreden (zeer zware boetes bij constatering!). Verder zal het buurtbeheer in samenwerking met de verkeersdeskundige van de gemeente de stop- en parkeersituatie rondom de basisschool evalueren en zonodig aanpassen.
 • Het buurtbeheer heeft een concept-plan ingediend om de veiligheid voor de schoolgaande kinderen te verhogen en de verkeersstroom, resp het parkeergedrag rondom de school te verbeteren. Dit plan is in grote lijnen met de gemeente en het schoolbestuur besproken. Inmiddels is het zebrapad opgeheven en er is een oprit voor fietsers gemaakt.
  Het maken van een parkeerstrook in de Haverhof is in voorbereiding.
 • In de Notel zijn heel wat bewoners gecertificeerd voor reanimatie en het gebruik van AED apparaten. Behaalde certificaten blijven maximaal twee jaar geldig. U kunt zich voor een herhalingscursus of opfriscursus aanmelden bij John Gollin van ons buurtbeheer. Tegen het eind van ieder jaar neemt hij contact met u op wanneer en waar de cursus gevolgd kan worden.
  In onderstaande PDF ziet u welke bewoners gecertificeerd zijn.
  AED pictogram
RSS feed