Nieuwe subsidieregelingen voor evenementen en projecten in Oirschot


In 2023 zijn er nieuwe subsidiemogelijkheden voor inwoners en verenigingen in Oirschot. Het college van de gemeente Oirschot maakt middelen vrij voor nieuwe subsidies voor de garantie van evenementen en voor nieuwe projecten in Oirschot. Hieronder zetten wij een en ander voor u op een rij.

Garantiesubsidie voor evenementen

Om de levendigheid in Oirschot te stimuleren na de coronacrisis, willen wij als gemeente Oirschot garant staan voor de financiële gevolgen die organisatoren kunnen ondervinden door onvoorziene omstandigheden bij de uitvoering van evenementen. Met het oog hierop heeft het college van de gemeente Oirschot op 30 mei 2023 de ‘Nadere regel garantiesubsidie Oirschot 2023’ vastgesteld.

Organisatoren van evenementen kunnen een garantiesubsidie aanvragen voor maximaal € 15.000 gedurende de periode 1 juni 2023 tot en met 31 december 2025. Het subsidieplafond voor deze gehele periode bedraagt € 50.000.

Deze subsidie heeft het karakter van een garantie wanneer er zich een onvoorziene omstandigheid voordoet waardoor financieel tekort ontstaat bij de uitvoering van een evenement in Oirschot. 

Projectsubsidie

De projectsubsidie sluit aan bij de wens van het college om een brede regeling voor projectsubsidies te maken voor initiatieven waardoor de denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van maatschappelijke partners en inwoners maximaal kan worden benut. Deze subsidieregeling is breed van karakter en stimuleert projecten opgezet door burgers en organisaties uit Oirschot of organisaties die iets willen betekenen voor Oirschot.

Instellingen en verenigingen kunnen een projectsubsidie aanvragen van maximaal € 10.000 gedurende de periode 1 juni 2023 tot en met 31 december 2025. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 200.000.

Vragen

Wil u meer informatie over deze subsidie, of wilt u een beroep doen op de garantieregeling, stuur dan een mail naar info@oirschot.nl.

Nadere informatie over de subsidieregelingen vindt u op de gemeentelijke website www.oirschot.nl/evenement-organiseren
Via de website kunt u een aanvraag indienen. Voor vragen en/of een nadere toelichting over de subsidiemogelijkheden kunt u contact opnemen met het subsidieteam, bereikbaar via (0499) 58 33 33.