Het Ministerie van Defensie is eigenaar van de Oirschotse Heide. Dit 1.500 ha grote bos- en heidegebied fungeert als militair oefenterrein. Defensie gaat het gebied herinrichten om zo hun oefeningen goed uit te kunnen voeren. Daarbij houdt het nadrukkelijk rekening met de natuurwaarden en de recreatieve en historische betekenis van het gebied. De rol van de gemeente Oirschot is om de plannen van Defensie in goede harmonie te brengen met de plaatselijke en regionale belangen.

Op 30 januari 2019 hebben de gemeente Oirschot en het ministerie van Defensie een intentieovereenkomst getekend voor de herontwikkeling van het Oefenterrein. Een belangrijke doelstelling van de intentieovereenkomst is dat in samenspraak met bewoners en gebruikers van de Oirschotse heide er uiteindelijk een gedragen plan komt voor het (toekomstig) gebruik van de Oirschotse heide en omgeving.

Herontwikkeling oefenterrein Oirschotse Heide gaat verder, doe je mee?

In november 2019 en september 2020 zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd waarbij iedereen inbreng konden geven over de herinrichting van de Oirschotse Heide. Tijdens beide avonden was er een grote betrokkenheid. In groepen werden er verhalen en wensen uitgewisseld en werd er geschetst en gediscussieerd.

De tweede bijeenkomst stond oorspronkelijk gepland op 12 maart 2020. Deze moest wegens coronamaatregelen worden afgelast. In plaats hiervan heeft in juni 2020 een online videopresentatie plaatsgevonden en hebben wij een online enquête uitgezet. Daarnaast is er een afgeslankte tweede 'live' bijeenkomst georganiseerd op 17 september 2020 met een kleiner aantal 'vertegenwoordigers' van de diverse gebruikersgroepen. In de tussentijd konden mensen door middel van een online enquête feedback geven op de plannen. Deze enquête is in het najaar 2020 nog apart uitgezet naar diverse belanghebbenden in de gemeente Eersel, nadat bleek dat zij niet voldoende geïnformeerd waren over het online participatietraject.

De resultaten van de enquête zijn bekend. Deze vindt u hieronder, samen met een overzicht van de beantwoording van de vragen die gesteld zijn in deze enquête. 

Hoe gaan wij verder?

Tijdens de bijeenkomsten en de online videopresentatie hebben wij aangegeven dat het concept inrichtingsplan gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd. Zowel de gemeente Oirschot als Eersel legt het plan ter inzage.

Met het online zetten van deze documenten gaan wij richting afronding van het participatieproces. De periode van november tot januari benutten gemeente Oirschot,  Defensie en Brabants Landschap om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen voor realisatie van het inrichtingsplan en deze ook te ondertekenen. Dit alles onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van Oirschot.

Wij moeten eerst een samenwerkingsovereenkomst opstellen voordat wij het concept inrichtingsplan ter inspraak kunnen leggen. Dit betekent dat inspraakperiode van 6 weken verschuift van medio november naar medio februari 2021 Hieronder vindt u een procesplanning:  

Planning

November 2020 – Maart 2021

Opstellen en ondertekenen samenwerkingsovereenkomst voor het realiseren van het inrichtingsplan.

Maart 2021 – April 2021                     

Vrijgeven inrichtingsplan door college van B&W gemeente Oirschot.

Doorlopen inspraakprocedure (6 weken) en verwerken inspraakreacties.

Juni 2021 Opiniërende raadsbijeenkomst

September 2021

Besluitvormende raadsbijeenkomst samenwerkingsovereenkomst inclusief budgetvraag.

Bestemmingsplan 2021/2022 (voor zover mogelijk parallel aan bovenstaand proces)

Januari 2021 - september 2021

Start voorbereidingsfase bestemmingsplan.

September 2021

Ontwerpbestemmingsplanfase

Vaststellingsfase 

2e kwartaal 2022

Definitieve vaststelling bestemmingsplan gemeenteraad

3e en 4e kwartaal 2022 Afronden herinrichting, routestructuren en oefenbanen. 

 

In 2022 gaan we ook aan de slag met de fysieke inrichting van Kamp Willem I. 

Onderzoek gebruik ruiters en menners

Bureau Ruimte & Vrije Tijd heeft onderzoek gedaan naar het huidig gebruik van het terrein door ruiters en menners. Er is onderzocht of dat gebruik op een goede manier voortgezet kan worden wanneer er gekozen wordt voor vaste ruiterpaden. De conclusies van dit rapport onderbouwen het standpunt over de ruiterpaden, zoals in de presentatie verteld wordt. 

Achtergrond informatie

Om aan de operationele behoefte van haar eenheden te voldoen, gaat Defensie het gebied herinrichten. De Oirschotse Heide heeft naast de primaire militaire functie namelijk bijzondere waarden en betekenis voor onze gemeenschap en haar bezoekers. Zo maken lopers, wandelaars, mountainbikers en ruiters veelvuldig gebruik van de diverse routes. En het terrein is ook erg geliefd bij natuurliefhebbers. Het natuurgebied is gevarieerd: heide, bossen, zandverstuivingen wisselen elkaar af. Niet onbelangrijk is tenslotte het in het westelijk deel van het terrein gelegen militaire legerkamp uit de periode rond 1830 (wording van Nederland / Belgische Opstand).

Meer informatie

Als u vragen heeft dan kunt u terecht bij Rob Voets of Roland Hermans. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 0499-583 333 of e-mail info@oirschot.nl.