Het Ministerie van Defensie is eigenaar van de Oirschotse Heide. Dit 1.500 ha grote bos- en heidegebied fungeert als militair oefenterrein. Defensie gaat het gebied herinrichten om zo hun oefeningen goed uit te kunnen voeren. Daarbij houdt het nadrukkelijk rekening met de natuurwaarden en de recreatieve en historische betekenis van het gebied. De rol van de gemeente Oirschot is om de plannen van Defensie in goede harmonie te brengen met de plaatselijke en regionale belangen.

Op 30 januari 2019 hebben de gemeente Oirschot en het ministerie van Defensie een intentieovereenkomst getekend voor de herontwikkeling van het Oefenterrein. Een belangrijke doelstelling van de intentieovereenkomst is dat in samenspraak met bewoners en gebruikers van de Oirschotse heide er uiteindelijk een gedragen plan komt voor het (toekomstig) gebruik van de Oirschotse heide en omgeving.

Herontwikkeling oefenterrein Oirschotse Heide gaat verder, doe je mee?

Vorig jaar zijn wij gestart met het proces rondom de herontwikkeling van de Oirschotse Heide. Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest met belanghebbenden uit dit gebied. In eerste instantie stond de tweede bijeenkomst op 12 maart 2020, maar deze kon toen niet doorgaan vanwege de corona-maatregelen. Deze bijeenkomst is alsnog gehouden op 17 september 2020 met een beperkte groep. Beide bijeenkomsten waren goed bezocht en hebben veel opgeleverd. 

Tijdens de tweede bijeenkomst werd duidelijk dat de omwonenden van het oefenterrein op grondgebied van gemeente Eersel niet voldoende geïnformeerd zijn. Voor deze groep wordt nu alsnog de kans geboden om de enquête in te vullen. 

 

Stap 1: enquête, doe mee!

Om nog meer informatie helder te krijgen hebben wij een enquête opgesteld. Deze enquête kun je van 2 oktober tot 9 oktober 2020 invullen. In enkele minuten geven jullie ons erg waardevolle informatie. Dus denk mee en vul de enquête in. Hartelijk dank alvast!

Hoe gaan wij verder?

De komende weken verwerken wij de input uit de enquêtes en de vragen die daarin zijn gesteld. Eind oktober willen we deze online zetten en zullen wij deze via de mail naar de deelnemers van beide bijeenkomsten versturen. 

Begin november wordt het inrichtingsplan ter goedkeuring voorgelegd aan het college van B&W. Indien college positief besluit, wordt het inrichtingsplan medio november gedurende zes weken ter inzage legt, bij zowel de gemeente Oirschot als de gemeente Eersel. Hierover zal in de lokale media gecommuniceerd worden.

Onderzoek gebruik ruiters en menners

Bureau Ruimte & Vrije Tijd heeft onderzoek gedaan naar het huidig gebruik van het terrein door ruiters en menners. Er is onderzocht of dat gebruik op een goede manier voortgezet kan worden wanneer er gekozen wordt voor vaste ruiterpaden. De conclusies van dit rapport onderbouwen het standpunt over de ruiterpaden, zoals in de presentatie verteld wordt. 

Achtergrond informatie

Om aan de operationele behoefte van haar eenheden te voldoen, gaat Defensie het gebied herinrichten. De Oirschotse Heide heeft naast de primaire militaire functie namelijk bijzondere waarden en betekenis voor onze gemeenschap en haar bezoekers. Zo maken lopers, wandelaars, mountainbikers en ruiters veelvuldig gebruik van de diverse routes. En het terrein is ook erg geliefd bij natuurliefhebbers. Het natuurgebied is gevarieerd: heide, bossen, zandverstuivingen wisselen elkaar af. Niet onbelangrijk is tenslotte het in het westelijk deel van het terrein gelegen militaire legerkamp uit de periode rond 1830 (wording van Nederland / Belgische Opstand).

Meer informatie

Als u vragen heeft dan kunt u terecht bij Rob Voets of Roland Hermans. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 0499-583 333 of e-mail info@oirschot.nl.