Wat is het?

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen

Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

Principeverzoek

Wilt u meer zekerheid over de haalbaarheid van uw plan vóór dat u eea verder gaat uitwerken, dan kunt u een principeverzoek indienen. Hiermee vraagt u het college van B&W om een principebesluit te nemen: een eerste inschatting wat betreft de planologische haalbaarheid van het plan. 

Dit principebesluit  is geen besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht en dus niet vatbaar voor bezwaar en beroep. Een principebesluit is niet onbeperkt geldig. Veranderingen van beleid, andere of nieuwe feiten dan wel omstandigheden, veranderde inzichten etc. kunnen tot gevolg hebben dat het principebesluit niet meer actueel is.

Direct regelen

Een principeverzoek voor het aanpassen van een bestemmingsplan kunt u als burger of als organisatie, vereniging of instelling indienen.

Aanvraag principeverzoek voor inwoners (met DigiD)

Als organisatie, vereniging en instelling kunt u momenteel helaas de aanvraag nog niet digitaal doen. U kunt gebruik maken van een formulier dat u kunt downloaden en ingevuld kunt opsturen naar de gemeente. 

Wat kost het?

  1. De kosten voor het indienen van een principeverzoek zijn € 3.515,00.
  2. Het realiseren van een wijzigingsplan/uitwerkingsplan kost € 9.405,00, eventueel vermeerderd met externe advies- en /of onderzoekskosten.
  3. Als een initiatief niet past binnen het bestemmingsplan, dan geldt afhankelijk van de te voeren procedure (projectbesluit en/of bestemmingsplanherziening) een gedifferentieerd tarief, eventueel vermeerderd met externe advies- en /of onderzoekskosten.

Hoe werkt het?

Door bij de gemeente een aanpassing in het bestemmingsplan aan te vragen, kunt u de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen. Iedereen die hier belang bij heeft, mag een aanpassing aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u in het gebied woont.

Wat moet ik doen?

Bestaand bestemmingsplan

U vraagt de gemeente om het bestaande bestemmingsplan aan te passen. Wanneer de gemeente het met u eens is, kan het bestemmingsplan worden aangepast.

Nog niet definitief bestemmingsplan

Een bestemmingsplan dat nog niet definitief is, wordt een ontwerpbestemmingsplan genoemd.

  • De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt van tevoren bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad en hier op de website.
  • Bekijk het ontwerpbestemmingsplan via Ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis.
  • U kunt binnen 6 weken nadat het ontwerpbestemmingsplan bekend is gemaakt uw mening geven.
  • De gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast.
  • Wanneer u nog steeds wilt dat het bestemmingsplan wordt aangepast, kunt u dit binnen 6 weken nadat de gemeente het plan heeft vastgesteld, aangeven. Dit wordt beroep aantekenen genoemd en doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt dit direct doen onder het tabblad direct regelen.

Aanvullende info

Wilt u weten of u iets vergunningsvrij kan bouwen of wilt u meer informatie over een bestemmingsplan, vul dan onderstaand formulier in.

Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan hebt u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Deze vraagt u aan via Omgevingsloket.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?