Direct regelen

Maak online bezwaar tegen een besluit van de gemeente

Om bezwaar te maken tegen gemeentelijke belastingen of leges gebruikt u een ander formulier. Ga naar www.oirschot.nl/belastingen, kies het soort belasting waar u bezwaar tegen wil maken en klik op 'Bezwaar maken'.

Of bent u op zoek naar:

Wat kost het?

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

U kunt vragen om vergoeding van de kosten voor deskundige bijstand die u heeft gemaakt om een bezwaarschrift in te dienen. U moet hier vóór de beschikking op bezwaar om verzoeken.

Wat is het?

Wie het niet eens is met een (afwijzend) besluit van de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad kan daartegen vrijwel altijd bezwaar maken. Zo kan bijvoorbeeld uw aanvraag voor een vergunning zijn geweigerd of is aan uw buurman een bouwvergunning verleend. Het bestuursorgaan geeft het bezwaarschrift dan onmiddellijk door aan de secretaris van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie.

Wat moet ik doen?

Hoe dien ik een bezwaarschrift in?

Digitaal bezwaar maken:

U kunt online een bezwaarschrift indienen. Om digitaal bezwaar te maken, heeft u uw DigiD(externe link) nodig. Dit is uw elektronische handtekening. Daarnaast moet u uw burgerservicenummer bij de hand hebben. Voor de procedure maakt het geen verschil of u een brief stuurt of het digitaal formulier invult. Uw bezwaar wordt op dezelfde manier behandeld. Om bezwaar te maken tegen gemeentelijke belastingen of leges gebruikt u een ander formulier. Ga naar www.oirschot.nl/belastingen, kies het soort belasting waar u bezwaar tegen wil maken en klik op 'Bezwaar maken'.

Bij het indienen van een digitaal bezwaarschrift wordt onderscheid gemaakt tussen burgers en bedrijven.

 • Burgers: Klik bovenaan deze pagina op de knop 'Maak online bezwaar'. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Heeft u geen DigiD, vraag dit dan aan via www.digid.nl of dien het bezwaarschrift schriftelijk in.
 • Bedrijven: Tot dit moment moeten bedrijven schriftelijk een bezwaarschrift indienen.

Schriftelijk bezwaar maken:

U moet uw bezwaarschrift schriftelijk of digitaal en binnen zes weken na bekendmaking van het besluit indienen. De datum van bekendmaking is de datum waarop het besluit aan u is toegezonden of de datum waarop het besluit is gepubliceerd. In het besluit zelf is aangegeven of u hiertegen bezwaar kunt maken. Als u uw bezwaarschrift te laat indient, is de gemeente niet verplicht om dit in behandeling te nemen.

In uw bezwaarschrift dient u te vermelden. 1. uw naam en adres; 2. de datum van het bezwaarschrift; 3. tegen welk besluit u bezwaar maakt. Zo mogelijk stuurt u een kopie van het besluit met uw bezwaarschrift mee; 4. de reden waarom u het niet eens bent met het besluit; 5. uw handtekening.

Let op: niet in alle gevallen verloopt de bezwaarschriftprocedure hetzelfde. Voor belastingen en sociale bezwaarschriften worden bijvoorbeeld afwijkende procedures gevolgd. Heeft u in het bezwaarschrift niet aangegeven wat de redenen van uw bezwaar zijn, dan wordt u alsnog in de gelegenheid gesteld om deze redenen schriftelijk kenbaar te maken.

U kunt uw bezwaarschrift sturen naar:

Gemeente Oirschot
Secretariaat Bezwaarschriftencommissie
Postbus 11
5688 ZG Oirschot.

Hoe verloopt de behandeling van mijn bezwaarschrift?

De behandeling van het bezwaarschrift kent vier fasen: de voorbereiding, de hoorzitting, het advies en de beslissing.

 1. Voorbereiding: Allereerst verzamelt de commissie de stukken die betrekking hebben op het bezwaar. In deze periode kunt u zelf de stukken die van belang zijn voor de behandeling van uw bezwaar aan de secretaris van de commissie overhandigen. Dit recht heeft ook een eventuele derde belanghebbende en het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. In deze fase maakt het bestuursorgaan ook een verweerschrift dat u krijgt toegezonden.
 2. Hoorzitting: Alle betrokkenen krijgen meestal de gelegenheid in een bijeenkomst (hoorzitting) van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie hun bezwaar toe te lichten. In bepaalde gevallen kan de commissie van een zitting afzien. De zitting is in beginsel openbaar. Er kunnen dus toehoorders aanwezig zijn. Als het gaat om een vertrouwelijke zaak, dan kunt u de commissie vragen uw bezwaren achter gesloten deuren te behandelen. De bezwaarschriftencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en twee commissieleden. Tijdens de hoorzitting zal ook een vertegenwoordiger van de gemeente en eventuele derde belanghebbenden aanwezig zijn. Tijdens de hoorzitting krijgt u de kans om uw standpunt uiteen te zetten. Daarna krijgt de vertegenwoordiger van de gemeente het woord. Vervolgens kan de eventuele aanwezige derde belanghebbende het woord voeren. Daarna krijgen de commissieleden de kans om vragen te stellen, waarna alle betrokkenen nogmaals kunnen reageren. De indiener van het bezwaar krijgt altijd het laatste woord. Adviseurs en deskundigen mogen, eventueel namens u, in de vergadering het woord voeren. Ook kunt u schriftelijke bewijsstukken meenemen.​ De bezwaarschriftencommissie in de gemeente Oirschot kent de volgende samenstelling:
  • ​​Voorzitter: Dhr. mr. W.A.M. Waarma
  • Lid: Dhr. mr. J.T.A.J. van der Ven
  • Lid: Dhr. mr. J.A.H. Kuyper
  • Plaatsvervangend lid: Dhr. mr. drs. A.J. Bakkes
  • Secretaris: Mw. mr. T. Govaers-Gruijters
 3. Advies (geen besluit) Nadat alle partijen zijn gehoord, brengt de commissie een advies uit. Soms vergt deze advisering wat meer tijd, omdat de commissie nader onderzoek nodig vindt of de mening van een deskundige wil vragen. U krijgt dan bericht.
 4. Beslissing Enkele weken nadat de commissie advies heeft uitgebracht aan het bestuursorgaan ontvangt u een beslissing van de gemeente. Deze beslissing is vaak gelijk aan het advies van de commissie, maar het bestuursorgaan mag hier van afwijken. Bij deze beslissing op bezwaar zit een kopie van het advies en het verslag van de hoorzitting. De wet schrijft voor dat binnen 12 weken nadat u een bezwaar heeft ingediend, een beslissing moet zijn genomen (met uitzondering van belastingzaken, waarvoor een aparte procedure geldt). Als dit niet lukt, kan de beslissing 6 weken verdaagd worden. U ontvangt dan een vertragingsbericht.

Wat doe ik als ik het niet eens ben met de beslissing op bezwaar?

Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep instellen. Bij welke instantie beroep moet worden ingesteld hangt af van het soort besluit. Meestal is dit de rechtbank, maar het beroep kan ook bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State of het Gerechtshof moeten worden ingediend.

In een beroepschrift moet u vermelden:

 1. Uw naam en adres;
 2. De datum;
 3. De reden/ motivering van beroep;
 4. Uw handtekening;
 5. Een kopie van de beslissing waartegen het beroep is gericht;
 6. Zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft.

In een beroepschrift geeft u aan waarom uv het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U licht dus niet opnieuw uw bezwaar toe.

U dient een beroepschrift in bij de bevoegde instantie. Welke instantie dit is hangt af van het soort besluit. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het beroepschrift.De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat de uitkomst van het bezwaar bekend is gemaakt.

Let op: U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank(externe link). Hiervoor moet u wel beschikken over DigiD. Klik op de link om de precieze voorwaarden te lezen. Zowel voor het instellen van beroep als voor het vragen van een voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd.

Hoe werkt het?

Bezwaarschrift

Voor het indienen van een bezwaarschrift heeft u niet per se een advocaat nodig. Heeft u geen enkele juridische kennis, dan is het verstandig een beroep te doen op een Rechtswinkel of een Rechtsbijstandsverzekering. Zie voor meer informatie de website: www.rechtshulpnederland.nl(externe link). Het indienen van bezwaar is gratis.

Beroepschrift

U dient een beroepschrift in, nadat uw bezwaar is afgewezen of als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift. Bent u van plan een beroepsprocedure bij de rechtbank te beginnen, dan is het aan te bevelen raad te vragen aan een advocaat. Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd.

Heeft deze informatie u geholpen?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Ellen van Rokven

Ellen Rokven

Medewerkster Klantcontactcentrum