Heeft u als ondernemer, stichting of als vereniging in 2022 te maken gehad met extra kosten door de verplichte controle op coronatoegangsbewijzen (CTB)? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor een vergoeding.

Vorig jaar (tot 15 september) kon u een financiële bijdrage aanvragen. Deze vergoeding was bedoeld ter compensatie van de kosten die u moest maken door de verplichte CTB-check. Bijvoorbeeld voor de inzet van extra arbeidskrachten om coronatoegangsbewijzen te controleren en het proces te bevorderen. Deze regeling gold voor horeca, culturele instellingen, sportverenigingen en evenementen.

Aanvragen indienen tot 1 maart

We hebben voor deze subsidie weinig aanvragen ontvangen. Toch merken we dat de behoefte onder ondernemers en verenigingen groot is. Daarom heeft het college van B&W besloten om de subsidieregeling aan te passen en een nieuwe termijn vast te stellen. Aanvragen kunnen daardoor alsnog worden ingediend tot 1 maart 2023. 

Voorwaarden

  • Voorsubsidieverlening komen in aanmerking de extra kosten die zijn gemaakt door de CTB-plichtige locatie en die samenhangen met de verplichting van de locatie om controle uit te oefenen op het bezit van een geldig CTB én identiteitsdocument;
  • Subsidie wordt alleen verstrekt voor kosten die samenhangen met de inzet van werknemers of inhuurkrachten die het CTB én het identiteitsdocument controleren of deze controle bevorderen ofwel vergemakkelijken;
  • Alleen kosten gemaakt in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 komen in aanmerking voor subsidie;
  • De hoogte van de te verlenen subsidie is eenmalig maximaal € 1.000,- per aanvrager;
  • Subsidie wordt verstrekt in de vorm van een eenmalig uit te keren geldbedrag;
  • Mocht het totaal aangevraagde bedrag aan tegemoetkomingen het beschikbare budget van € 40.000,- overschrijden, dan worden de beschikbare middelen naar rato over de aanvragers verdeeld.
  • Dit betekent, dat een definitieve goedkeuring van uw aanvraag en dus ook de uitkering van de vergoeding, na 1 maart 2023 kan worden verstrekt.