Fotograaf: Crista Castelijns

Er is grote behoefte aan nieuwe woningen in de gemeente Oirschot. Om die reden nam de gemeenteraad op 22 juni 2021 het besluit om in het gebied De Kemmer woningen te gaan bouwen. De komende tien jaar komen daar circa 400 woningen. Het gaat om woningen in de huur- en koopsector, voor verschillende doelgroepen. In 2025 begint naar verwachting de bouw van de eerste woningen; naar verwachting worden er tussen de 50 en 70 woningen per jaar opgeleverd.

De Kemmer is een aantrekkelijk gebied met een hoge landschappelijke kwaliteit. De gemeente Oirschot wil deze kwaliteit zo veel mogelijk behouden en de woningbouw zorgvuldig inpassen. Inwoners uit de buurt en belangenorganisaties kunnen meedenken bij de planontwikkeling.

Door deelname aan een landelijke prijsvraag is een team van landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en architecten geselecteerd dat een gebiedsvisie uit gaat werken met als ambitie een biobased en natuurinclusieve woonwijk. Het team staat onder leiding van De Urbanisten, Bureau voor Stedenbouw en Landschapsarchitectuur.

Proces / planning

Wanneer

Wat

Januari-september 2023

Uitwerken gebiedsvisie en grondexploitatie
- Rekenen en tekenen
- Participatief
- Inspraak

Derde en vierde kwartaal 2023Besluitvorming college en gemeenteraad
Oktober 2023 - medio 2025Omgevingsplan en uitwerking deelgebied(en)
Selectie gebiedspartner(s)
Civieltechnische voorbereiding
Medio 2025 t/m 2032Realisatie (op basis van circa 50 - 70 woningen per jaar)

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep gevormd met zeven personen vanuit de buurt en namens IVN Oirschot, de Stichting Behoud Erfgoed Oirschot (SBEO) en buurtgroep De Kemmer.

Met de klankbordgroep is enkele keren per jaar overleg met als belangrijke aandachtspunten:

  • Loopt het proces goed?! Wat kan beter?
  • Is de informatie compleet, is de communicatie open, eerlijk en transparant?

De deelnemers vertegenwoordigen zichzelf of een belangenorganisatie. De inhoud van de plannen wordt toegelicht tijdens inloopbijeenkomsten met buurt, belanghebbenden en belangstellenden. Die worden dus niet apart besproken met de klankbordgroep.

Gebiedsvisie buurtgroep De Kemmer

Buurtgroep De Kemmer heeft in 2021 een eigen gebiedsvisie geschreven voor De Kemmer. De meest actuele versie vindt u op www.buurtgroepdekemmer.nl(externe link) onder NIEUWS.

Inloopbijeenkomsten

Op donderdag 13 april werd de tweede van drie inloopbijeenkomsten gehouden waar buurtbewoners, belanghebbenden en belangstellenden nadere informatie konden krijgen en mee konden denken over de uitwerking van de gebiedsvisie voor De Kemmer op hoofdlijnen. Door het team onder leiding van De Urbanisten, is de afgelopen maanden hard gewerkt en er was veel te zien en te delen. Zo was er onder meer een maquette op hoofdlijnen, zodat de aanwezigen een indruk konden krijgen hoe het gebied er in de toekomst uit zou kunnen zien. De maquette gaf o.a. een beeld van de groenstructuur, infrastructuur en het bouwvolume. De gehele presentatie (inclusief een afbeelding van de maquette) vindt u onder ‘documenten’.

De aanwezigen werden na de presentatie uitgenodigd om mee te praten over de eerste uitwerking op hoofdlijnen. Hierop werd door de aanwezigen over het algemeen positief gereageerd (‘Er is goed naar ons geluisterd!). De opzet op hoofdlijnen werd gewaardeerd, omdat die goed aansluit bij de huidige structuur en sfeer van het gebied. Het wonen wordt vooral georganiseerd in ‘kamers’, omzoomt door groen. Er kwamen ook nog goede aanvullende opmerkingen die gebruikt kunnen worden bij de verdere uitwerking. Zo kwam onder meer de opmerking, dat de indeling in kamers qua samenleven, ook beperkingen heeft. De suggestie werd gedaan om ook in de wijk gezamenlijke ontmoetingsplaatsen te ontwikkelen. Er waren vragen of de gezamenlijke binnentuinen en al het groen in de toekomst wel goed beheerd blijven. En niet onbelangrijk: wie gaat daar voor zorgen?! En ook voor de relatie met het kanaal werd aandacht gevraagd. Het is de bedoeling dat er voor de zomervakantie nog een derde inloopbijeenkomst is, als de gebiedsvisie voor Fase 1 in concept gereed is.

De eerste bijeenkomst was op 15 februari 2023. Samen met omwonenden en andere belangstellenden is toen gekeken naar de uitgangspunten voor de uitwerking van de gebiedsvisie. Voor de zomervakantie volgt nog een inloopbijeenkomst als de gebiedsvisie voor Fase 1 in concept gereed is.

Impressie van de toekomstige ontwikkeling van De Kemmer