Er is grote behoefte aan nieuwe woningen in de gemeente Oirschot. Om die reden nam de gemeenteraad op 22 juni 2021 het besluit om in het gebied De Kemmer woningen te gaan bouwen. De komende tien jaar komen daar circa 400 woningen. Het gaat om woningen in de huur- en koopsector, voor verschillende doelgroepen. Daarvoor is in nauw overleg met omwonenden en diverse belangenorganisaties een gebiedsvisie uitgewerkt. Deze lag eind 2023 ter inzage.

Lees hier de concept-gebiedsvisie

De ambitie van de gemeente is het realiseren van een uniek woonlandschap in De Kemmer, waarbij het karakteristieke kamerlandschap de basis is voor gevarieerde en kleinschalige woonmilieus. Er zijn in het gebied met groen omzoomde ‘kamers’ voorzien die goed aansluiten bij de huidige lanen- en groenstructuur. Biobased en natuurinclusieve ontwikkeling zijn daarbij het uitgangspunt.

Wat is een gebiedsvisie?

De plannen voor de ontwikkeling van De Kemmer worden samengevat in een gebiedsvisie. Dit is een overzicht van de hoofdlijnen die als basis dienen voor verdere plannen. Het is een vrijwillig programma zoals beschreven in afdeling 3.2.3 van de Omgevingswet, die vanaf 1 januari 2024 van kracht is. Omdat de gebiedsvisie gericht is op langetermijnontwikkeling, is er flexibiliteit om in te spelen op veranderende omstandigheden, zoals veranderende woonbehoeften. De gebiedsvisie richt zich vooral op de doelen en de kwaliteit die we willen bereiken en realiseren in het gebied. In latere plannen, zoals het omgevingsplan, zal de nadruk meer liggen op de manier waarop deze doelen worden behaald. Bijvoorbeeld specifieke bouwhoogtes of details van de woningbouw en de precieze uitwerking van woningbouw in kamers.

Meedenken

De gebiedsvisie is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de gemeente na een intensief proces met omwonenden en belangenorganisaties. In het proces hebben we gestreefd naar een open, eerlijke en transparante vorm van participatie en communicatie. Daarvoor zijn we op diverse manieren en momenten in gesprek gegaan en hebben reacties opgehaald en verwerkt. Er waren individuele gesprekken met bewoners van De Kemmer, drie inloopavonden voor alle geïnteresseerden, via het online participatie-platform Doe- Mee-Oirschot kon inbreng worden geleverd en tenslotte waren er gesprekken met professionele organisaties en bedrijven. Een klankbordgroep met een vertegenwoordiging van bewoners en belangenorganisaties sprak met de gemeente over het verloop van het participatieproces. Alle inwoners en andere belanghebbenden hebben tot eind 2023 gelegenheid gehad te reageren op de Gebiedsvisie De Kemmer.  De gemeente verwerkt de reacties in een nota van zienswijzen.  In het voorjaar van 2024 wordt er door de gemeente een besluit genomen over de gebiedsvisie. Bekijk hieronder het conceptplan. 

Proces / planning

Wanneer

Wat

Januari-september 2023

Uitwerken gebiedsvisie en grondexploitatie

  • Rekenen en tekenen
  • Participatief
  • Inspraak
Vierde kwartaal 2023Concept gebiedsvisie ter inzage
Eerste/tweede kwartaal 2024Besluitvorming gebiedsvisie
2024-2026
  • Omgevingsplan en uitwerking deelgebied(en)
  • Selectie gebiedspartner(s)
  • Civieltechnische voorbereiding
Tweede helft 2026 t/m 2032Realisatie (op basis van circa 50 - 70 woningen per jaar)

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep gevormd met zeven personen vanuit de buurt en namens IVN Oirschot, de Stichting Behoud Erfgoed Oirschot (SBEO) en buurtgroep De Kemmer.

Met de klankbordgroep is enkele keren per jaar overleg met als belangrijke aandachtspunten:

  • Loopt het proces goed?! Wat kan beter?
  • Is de informatie compleet, is de communicatie open, eerlijk en transparant?

De deelnemers vertegenwoordigen zichzelf of een belangenorganisatie. De inhoud van de plannen wordt toegelicht tijdens inloopbijeenkomsten met buurt, belanghebbenden en belangstellenden. Die worden dus niet apart besproken met de klankbordgroep.

Gebiedsvisie buurtgroep De Kemmer

Buurtgroep De Kemmer heeft in 2021 een eigen gebiedsvisie geschreven voor De Kemmer. De meest actuele versie vindt u op www.buurtgroepdekemmer.nl(externe link) onder NIEUWS.

Impressie van de toekomstige ontwikkeling van De Kemmer

Documenten