Eén week voordat de gemeenteraad een besluit neemt over een onderwerp kunnen inwoners en organisaties inspreken. Doordat de raad tijd heeft tussen de inspraak en het besluit kan er een zorgvuldige afweging gemaakt worden en is er nog gelegenheid om vragen te stellen. De volgende inspreekronde vindt plaats op dinsdagavond 21 november om 19:30 uur.

Inwoners en organisaties uit Oirschot kunnen die avond gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. Op 21 november komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Moleneind 2’
  • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling ODZOB (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)
  • Vaststellen Verordening Rekenkamer gemeente Oirschot en samenwerkingsovereenkomst rekenkamers Kempengemeenten 2024
  • Gewijzigde kadernota armoedebestrijding 2021-2024
  • Beleidsplan opvoeden en opgroeien
  • Opnieuw vaststellen huisvestingsverordening gemeente Oirschot voor de periode 2024 – 2027
  • Nieuwe subsidiekaders 2024
  • Verklaring van geen bedenkingen Principeverzoek De Punt

De agenda en achterliggende stukken staan op www.oirschot.nl/gemeenteraad bij de besluitvormende raadsvergadering van 28 november 2023.

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, meldt dit ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering aan de griffie (via griffie@oirschot.nl of via het algemene nummer van de gemeente (0499) 583333. Vermeld daarbij uw naam en contactgegevens en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

Bestuurlijke toekomst Sociaal Domein op 21 november

Na het ‘inspreekmoment’ is er een openbare raadsbijeenkomst over ‘Bestuurlijke toekomst Sociaal Domein: vervolgonderzoek samenwerking’. Deze bijeenkomst start om 19:30, tenzij er insprekers komen voor de eerdere genoemde onderwerpen. In dat geval starten we uiterlijk 20:00.

De gemeenteraad heeft eind 2019 besloten om, in het kader van de regionale samenwerking in het sociaal domein, een nader onderzoek uit te laten voeren naar het streefbeeld ‘eigen regie’. Door trajecten rondom de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Kempengemeenten en de evaluatie netwerksamenwerking heeft er geen besluitvorming over dit onderzoek plaatsgevonden. Tijdens deze openbare raadsbijeenkomst wil het college de gemeenteraad informeren over het onderzoeksrapport dat is opgeleverd. In een presentatie blikken we kort terug op besluiten die in het verleden zijn genomen, lichten we de uitkomsten van het rapport toe en schetsen we de vervolgstappen.