Kinderen mogen vanaf hun 4e jaar naar het basisonderwijs. Vanaf hun 5e jaar is dat verplicht. Deze leerplicht geldt totdat een kind minstens 12 jaar op school heeft gezeten of aan het eind van het schooljaar waarin hij/zij 16 jaar oud wordt. Na deze volledige leerplicht zijn kinderen nog tot hun18e verjaardag kwalificatieplichtig. Dit betekent dat ze tot die tijd nog verder moeten Ieren om een MBO2-, HAVO- of VWO-diploma te behalen.

Als ze voor hun 18e verjaardag één van deze diploma's behalen dan eindigt op dat moment ook de kwalificatieplicht.

Gaat uw kind zonder goede redenen niet naar school dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Alleen in uitzonderingsgevallen kunt u extra (vakantie)verlof vragen. Dit doet u bij de school.

Elke gemeente heeft een leerplichtambtenaar die ervoor moet zorgen dat de schooluitval tot een minimum beperkt blijft. Bij verzuim voert de leerplichtambtenaar gesprekken met de leerling, de ouders en/of de school met als doel dat de leerling de opleiding afmaakt. Als er sprake is van (herhaalde) onwil, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. In geval van ernstige problemen kan de ambtenaar de hulp inroepen van bijvoorbeeld de jeugdhulpverlening of maatschappelijk werk.