Wat is het?

Er zijn verschillende subsidies en leningen voor het onderhouden of restaureren van een monument. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie aanvragen voor het onderhoud en/of restauratie bij de gemeente.

Bent u eigenaar van een archeologisch monument of rijksmonument? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Gemeentelijke monumenten

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten

De subsidieregeling is bedoeld voor het in stand houden van beeldbepalende kwetsbare elementen. Dit zijn onderdelen die van beeldbepalende waarde zijn en ook kwetsbaar zijn en waarvan de instandhouding extra hoge kosten met zich meebrengt. Per monument is in een overzicht vastgelegd welke elementen daaronder vallen.

Archeologische monumenten en rijksmonumenten

Bent u eigenaar van een archeologisch monument of een rijksmonument dat geen woonhuis is? Dan kunt u de zogenaamde 'Subsidieregeling instandhouding monumenten' aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze subsidie is elk jaar aan te vragen van 1 februari tot en met 31 maart. Deze regeling geldt voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, zoals een molen, kerk of fabriek. Ook archeologische monumenten en groene monumenten vallen onder deze regeling. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie is een 6-jarig onderhoudsplan vereist. Raadpleeg voor meer informatie de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(externe link).

Instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten

Sinds 1 januari 2019 is de fiscale aftrekregeling voor eigenaren van rijksmonumenten vervangen door een subsidieregeling. Particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie komen voor deze subsidie in aanmerking. De subsidie is jaarlijks aan te vragen van 1 maart tot 30 april. In tegenstelling tot de fiscale regeling, is de woonhuissubsidie alléén bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Raadpleeg voor meer informatie de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(externe link)

Subsidieregeling rijksmonumenten Provincie Noord-Brabant

Projecten voor het restaureren van religieus, militair of industrieel erfgoed komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Ook de restauratie van kastelen en landgoederen is subsidiabel. Deze regeling geldt dus alleen voor grote monumentale complexen. De subsidie is aan te vragen tussen 1 oktober 2019 en 12 december 2019. Kijk voor meer informatie op de website van Provincie Noord Brabant(externe link)

Laagrentende leningen en hypotheken voor monumenteigenaren

Het Restauratiefonds biedt voor monumenteigenaren verschillende hypotheken aan met aantrekkelijke rentetarieven om restauratie van monumenten mogelijk te maken.

Cultuurfondshypotheek

De Cultuurfondshypotheek is bedoeld voor eigenaren van gemeentelijke monumenten. Het betreft een lening met een lage rente voor restauratie van gemeentelijke monumenten. De rente van deze lening ligt 4,5% onder de marktrente, met een minimum van 1,5%. Meer informatie over de Cultuurfondshypotheek vindt u op de website van het Restauratiefonds(externe link)

Restauratiefonds(plus)hypotheek

De Restauratiefonds-hypotheek is een lening met een lage rente die op annuïtaire wijze wordt afgelost. De hoogte van de lening is afhankelijk van de instandhoudingskosten die u maakt (voor restauratie en/of onderhoud). U vraagt de hypotheek aan nadat de instandhoudingskosten zijn bepaald door een bouwkundig bureau, geselecteerd door het Restauratiefonds.

De Restauratiefondsplushypotheek is voor omvangrijke restauraties of groot onderhoud van rijksmonumenten die niet zijn geregistreerd als woonhuis. Het minimale leningsbedrag is 300.000 euro, tenzij een rijksmonumentaal complex kadastraal wordt gesplitst in kleinere zelfstandige eenheden. Kijk voor meer informatie over de Restauratiefondshypotheek en de Restauratiefondsplushypotheek op de website van het Restauratiefonds(externe link)

Wat moet ik doen?

Neem vóórdat u een aanvraag indient, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Vraag daarna bij de gemeente naar het aanvraagformulier monumentensubsidie voor onderhoud of restauratie van een gemeentelijk monument.

Stuur het volledig ingevulde formulier met de gevraagde bewijsstukken terug naar de gemeente.

Hoe werkt het?

Subsidie gemeentelijk monument

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente. De subsidie geldt alleen voor het onderhoud en restauratie van zogenaamde beeldbepalende en kwetsbare onderdelen. Dit zijn de onderdelen die van beeldbepalende waarde en kwetsbaar zijn en waarvan de instandhouding extra hoge kosten met zich meebrengt in vergelijking met een pand dat niet is aangewezen als gemeentelijk monument. Welke kosten in aanmerking komen voor subsidie kunt u vinden in de subsidieverordening gemeente Oirschot 2020(externe link) in artikel 5 subsidiabele kosten instandhouding.

Een subsidieaanvraag kan elk jaar worden ingediend in de periode van 1 februari tot en met 30 april van het lopende subsidiejaar.

Subsidie rijksmonument

De subsidieregeling voor rijksmonumenten is vastgelegd in het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim).

In het Brim wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Particuliere eigenaren van woonhuizen
  • Andere eigenaren (stichtingen voor monumentenbehoud, decentrale overheden en eigenaren van boerderijen met agrarisch gebruik en particuliere eigenaren van kerkgebouwen, kastelen, landhuizen, molens, gemalen en overige monumenten)

Particuliere eigenaren

Particuliere eigenaren van woonhuizen, kunnen gebruik maken van een lening met lage rente voor het herstel van en onderhoud aan woonhuismonumenten, de zogenaamde Restauratiefonds-hypotheek. U kunt de Restauratiefonds-hypotheek aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds.

Eigenaren van rijksmonumentale panden, die niet tot de categorie woonhuizen behoren, met een financieringsbehoefte van meer dan € 300.000, kunnen vanaf 1 januari 2012 een laagrentende Restauratiefondsplus-hypotheek aanvragen.

Andere eigenaren

Bij andere eigenaren (stichtingen voor monumentenbehoud, decentrale overheden en eigenaren van boerderijen met agrarisch gebruik en particuliere eigenaren van kerkgebouwen, kastelen, landhuizen, molens, gemalen en overige monumenten) wordt onderscheid gemaakt tussen subsidies voor planmatig onderhoud en klein herstel, en ingrijpende restauraties.

Informatie hierover kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(externe link)

Verwijzingen

Kijk voor meer informatie over de Restauratiefonds-hypotheek of de Monumenten-hypotheek op de website van het Nationaal Restauratiefonds. www.restauratiefonds.nl(externe link)

Wilt u meer informatie over de rijkssubsidie? Kijk op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. U kunt daar ook de financieringscheck doen. www.cultureelerfgoed.nl(externe link)

Heeft deze informatie u geholpen?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Ellen van Rokven

Ellen Rokven

Medewerkster Klantcontactcentrum