Wat is het?

Er zijn verschillende subsidies en leningen voor het onderhouden of restaureren van een monument. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie aanvragen voor het onderhoud en/of restauratie bij de gemeente.

Bent u eigenaar van een Rijksmonument? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie via het Rijk. Ook is er voor eigenaren van rijksmonumenten een Restauratiefonds-hypotheek. Dit is een laagrentende lening voor eigenaren van een woonhuis of boerderij zonder agrarische bestemming.

Wat moet ik doen?

Neem vóórdat u een aanvraag indient, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier monumentensubsidie voor onderhoud of restauratie van een gemeentelijk monument met de gevraagde bewijsstukken terug naar de gemeente.

Aanvraagformulier downloaden, (.xlsx, 30 kB)

Wat neem ik mee?

Gemeentelijk monument

Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee naar de gemeente:

  • gespecificeerde begroting voor de werkzaamheden, met daarop onder andere: aantal uren, uurlonen, materiaal kosten per onderdeel
  • inspectierapport van de Monumentenwacht of andere onafhankelijke deskundige (bijvoorbeeld architect of restauratiebureau)
  • technische omschrijving van de werkzaamheden
  • foto’s van de bestaande situatie
  • plan- en detailtekeningen van de bestaande en toekomstige situatie (schaal 1:100)
  • meerjarenplan voor het onderhoud met begroting van de kosten

Rijksmonument

Als eigenaar van een rijksmonument moet u bij het aanvraagformulier een periodiek instandhoudingsplan (pip) voor 6 jaar indienen bij Monumenten.nl.

Hoe werkt het?

Subsidie gemeentelijk monument

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente. De subsidie geldt alleen voor het onderhoud en restauratie van zogenaamde beeldbepalende en kwetsbare onderdelen. Dit zijn de onderdelen die van beeldbepalende waarde en kwetsbaar zijn en waarvan de instandhouding extra hoge kosten met zich meebrengt in vergelijking met een pand dat niet is aangewezen als gemeentelijk monument.  Welke onderdelen dit zijn vindt u in de matrix met ‘kwetsbare elementen’, behorend bij de subsidieverordening.

Subsidie rijksmonument

De subsidieregeling voor rijksmonumenten is vastgelegd in het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim).

In het Brim wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Particuliere eigenaren van woonhuizen
  • Andere eigenaren (stichtingen voor monumentenbehoud, decentrale overheden en eigenaren van boerderijen met agrarisch gebruik en particuliere eigenaren van kerkgebouwen, kastelen, landhuizen, molens, gemalen en overige monumenten)

Particuliere eigenaren

Particuliere eigenaren van woonhuizen, kunnen gebruik maken van een lening met lage rente voor het herstel van en onderhoud aan woonhuismonumenten, de zogenaamde Restauratiefonds-hypotheek. U kunt de Restauratiefonds-hypotheek aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds.

Eigenaren van rijksmonumentale panden, die niet tot de categorie woonhuizen behoren, met een financieringsbehoefte van meer dan € 300.000, kunnen vanaf 1 januari 2012 een laagrentende Restauratiefondsplus-hypotheek aanvragen.

Andere eigenaren

Bij andere eigenaren (stichtingen voor monumentenbehoud, decentrale overheden en eigenaren van boerderijen met agrarisch gebruik en particuliere eigenaren van kerkgebouwen, kastelen, landhuizen, molens, gemalen en overige monumenten) wordt onderscheid gemaakt tussen subsidies voor planmatig onderhoud en klein herstel, en ingrijpende restauraties.

Informatie hierover kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Verwijzingen

Kijk voor meer informatie over de Restauratiefonds-hypotheek of de Monumenten-hypotheek op de website van het Nationaal Restauratiefonds. www.restauratiefonds.nl

Wilt u meer informatie over de rijkssubsidie? Kijk op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. U kunt daar ook de financieringscheck doen. www.cultureelerfgoed.nl

 

Heeft u gevonden wat u zocht?