Voor een goede verkeersafwikkeling van de Kempenweg en de leefbaarheid van Moorland wordt er een rechtstreekse verbinding gepland tussen de Kempenweg en Eindhovensedijk. 

Op 20 juni 2017 heeft de raad –kort gezegd- besloten te kiezen voor de 1e fase Randweg Oirschot (verbinding Kempenweg-Eindhovensedijk) op basis van de voorkeursvariant ‘Heersdijk boven’.

Dit tracé was het resultaat van de verkenning naar mogelijke tracés voor een randweg om de Kempenweg, Eindhovensedijk en Bestseweg met elkaar te verbinden.

Op onderstaande afbeelding is de 1e fase van de randweg ingetekend:

Randweg Oirschot

De gemeenteraad heeft bij dit besluit de opdracht gegeven om de voorkeursvariant uit de tracéverkenning nader uit te werken, met de volgende uitgangspunten:

  • Burgerparticipatie
  • Principe  ‘weg volgt landschap’
  • Landschapsarchitect in de lead
  • Zuinig ruimtegebruik
  • Behoud/versterking van de aanwezige waarden
  • Streven naar natuurcompensatie in het gebied

Hierop zijn in 2017-2018 de mogelijke vormen voor deze randweg onderzocht en uitgewerkt. Deze studie is begeleid door een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit het gebied waar deze randweg moet komen. De landschappelijke inpassing en ontwerp van de randweg Oirschot is weergegeven in het ‘verslag participatie en advies’ van MTD architecten van 3 september 2018. In de loop van dat proces is het duidelijk geworden dat er een voorkeur is voor een weg met een breedte van 6.00m die gericht is op een vast te stellen maximum snelheid van 60 km per uur. De onderdelen van het wegtraject zijn in de vorm van mogelijke inpassingsvarianten in beeld gebracht en in een begeleidingsgroep intensief besproken.

Keuzematrixen hebben duidelijk gemaakt welke inpassingsvarianten vervolgens prevaleren en waarom.

De planuitwerking en inpassing van het voorkeurstracé (principe-profiel, ontsluiting voorzieningen, vormgeving aansluitpunten e.d.) dienen nu te worden opgepakt. In de afgelopen periode hebben de ontwikkelingen in de praktijk natuurlijk niet stil gestaan en daarom deze dienen bij de planvoorbereiding te worden meegenomen.

Daarom start de fase van planvoorbereiding in dit geval met een informatiemoment waarop het door de raad besloten kader (het raadsbesluit van juni 2017) wordt aangegeven als vertrekpunt en de uitkomsten van het nadien gevolgde participatie- en ontwerpproces (van september 2018) worden toegelicht. Het raadsbesluit staat niet ter discussie maar geldt als uitgangspunt. Dat wil zeggen dat in de fase van planvoorbereiding  de uitwerking en inpassing van het voorkeurstracé centraal staat; niet het tracé als zodanig.

Op 12 september 2019 heeft een informatieavond plaatsgevonden over het voorafgaande traject aan de betrokken bewoners en partijen uit het voortraject.

Heeft u gevonden wat u zocht?