In het najaar van 2018 gaven de gemeenteraden van Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel- De Mierden de colleges van B&W een gezamenlijke opdracht om te komen tot een Strategische Kempenagenda. In de Strategische Kempenagenda benoemen we thema’s en opgaven waarop samenwerking in de Kempen meerwaarde heeft. Het zijn overkoepelende thema’s en opgaven die de gemeenten verbinden.

De doelen van de Strategische Kempenagenda:

  • Versterking van het Kempisch profiel               
  • Versterking van de positie en invloed van de Kempen als subregio ten opzichte van andere partijen
  • Versterken van de weerbaarheid van individuele gemeenten bij bovenlokale opgaven

Wat willen we bereiken?

De Kempengemeenten zien met de Strategische Kempenagenda kansen voor een verdere duurzame samenwerking. Colleges en gemeenteraden geven deze Strategische Kempenagenda met elkaar vorm. De thema’s verbinden en/of versterken de positie van De Kempen  in relatie tot het Stedelijke gebied, de regio of de Provincie. Op deze wijze geven we invulling aan de wens om dichtbij de inwoners te staan, maar toch voldoende slagkracht te hebben in de regio voor uitdagende opgaven zoals de energietransitie en de bereikbaarheid.

Proces

Op 9 januari 2019 vond een eerste startbijeenkomst plaats voor alle raads- en collegeleden van de Kempen-gemeenten. In de maanden daarna zijn gesprekken gevoerd met individuele colleges en raden, externe partners en de ambtelijke organisatie. Op basis van deze gesprekken en een analyse van bestaande beleidsdocumenten en andere informatie werd een concept Strategische Kempenagenda opgesteld. Op 10 oktober 2019 vond een afsluitende bijeenkomst voor alle colleges en raden van de Kempengemeenten plaats. Be-sluitvorming in de vijf gemeenteraden vindt eind december 2019 plaats.