In het najaar van 2018 gaven de gemeenteraden van Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel- De Mierden de colleges van B&W een gezamenlijke opdracht om te komen tot een Strategische Kempenagenda. In de Strategische Kempenagenda benoemen we thema’s en opgaven waarop samenwerking in de Kempen meerwaarde heeft. Het zijn overkoepelende thema’s en opgaven die de gemeenten verbinden.

De doelen van de Strategische Kempenagenda:

  • Versterking van het Kempisch profiel               
  • Versterking van de positie en invloed van de Kempen als subregio ten opzichte van andere partijen
  • Versterken van de weerbaarheid van individuele gemeenten bij bovenlokale opgaven

Wat willen we bereiken?

De Kempengemeenten zien met de Strategische Kempenagenda kansen voor een verdere duurzame samenwerking. Colleges en gemeenteraden geven deze Strategische Kempenagenda met elkaar vorm.

De thema’s verbinden en/of versterken de positie van De Kempen  in relatie tot het Stedelijke gebied, de regio of de Provincie. Op deze wijze geven we invulling aan de wens om dichtbij de inwoners te staan, maar toch voldoende slagkracht te hebben in de regio voor uitdagende opgaven zoals de energietransitie en de bereikbaarheid.

Startbijeenkomst

Op 9 januari 2019 vond een startbijeenkomst plaats voor alle raads- en collegeleden van de Kempengemeenten. Judith Keijzers-Verschelling, als bestuurlijk kartrekker en Pieter van Geel, als procesbegeleider, informeerden de 113 aanwezigen over het beoogde proces. Raads- en collegeleden traden daarna met elkaar in gesprek over mogelijke gezamenlijke opgaven op de thema’s ruimte, mobiliteit, klimaat, economie, werkgelegenheid en maatschappij.

Basisdocument

Onder andere als resultaat van de startbijeenkomst is een eerste basisdocument opgesteld. In deze notitie geven we een schets van het Kempisch profiel, uitgangspunten voor de Strategische Kempenagenda en een eerste beschrijving van de genoemde thema’s.

Vervolg

De procesbegeleider voerde in het voorjaar gesprekken met partners, samenwerkingsverbanden, colleges en de gemeenteraden. Deze input leidt tot een eerste concept versie van de Strategische Kempenagenda. In het najaar 2019 vindt hierover een gezamenlijke bijeenkomst met de vijf colleges plaats. In oktober organiseren we een gezamenlijke bijeenkomst voor alle Kempische college- en raadsleden. Naar verwachting vindt besluitvorming in de colleges en raden uiterlijk eind 2019 plaats