Sinds 2003 is de gemeente Oirschot haar samenwerkingsverbanden aan het uitbreiden. In deze tijdlijn ziet u hoe dit zich heeft ontwikkeld.

2003

Kempengemeenten werken voor het eerst ambtelijk samen om de kwaliteit te verbeteren.

2010 - 2016

Continue proces van ambtelijke samenvoeging.

2010

Gemeenschappelijke Samenwerking Kempengemeenten (GRSK).

2011

De Provincie start een campagne ‘(Veer)Krachtig Bestuur’ om te komen tot passende toekomstbestendige bestuursvormen.

2013

De gemeenteraad van de gemeente Oirschot voerde ook in 2013 een discussie over de bestuurlijke toekomst van Oirschot, waarin bestuurlijke zelfstandigheid onderwerp van discussie was. Op basis hiervan en op basis van overleg met omliggende gemeenten besloot de raad in 2013 tot niet-vrijblijvende thematische netwerksamenwerking.

2013

Vaststelling Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven

2014

Provincie vraagt aan elke gemeente om samen met onderwijs, ondernemers, omgeving en overheid richtinggevende uitspraken te doen over allerlei samenwerkingszaken maar ook over het behoud van identiteit van lokale gemeenschappen.

2015

Grote taakoverdrachten van rijk en provincie aan gemeenten in 2015 over zorg, jeugd, participatie werkgelegenheid, veiligheid.

De Provincie schetst het vervolgproces (Veer)krachtig Bestuur en duidt op de opgaven en ambities, zoals: de vrijetijdseconomie, de transitie van de veehouderij en de toename van de leegstand van vrijkomende agrarische bebouwing.

2015

Oprichting Metropool Regio Eindhoven (als voorzetting van de samenwerking SRE)

Eind 2016

Het College van B&W adviseert de gemeenteraad om een discussie met de samenleving over de bestuurlijke toekomst van de gemeente op te starten met als doel te komen tot een duurzame en toekomstbestendige keuze over de (bestuurlijke) toekomst van Oirschot.

13 december 2016

Gemeenteraad spreekt af om in 2017 een open discussie met de samenleving te voeren om op basis daarvan een standpunt te kunnen innemen over de bestuurlijke toekomst van Oirschot.

2017

Start project ‘’bestuurlijke toekomst’’

Februari 2017

Burgerpanel Bestuurlijke toekomst

April/mei 2017

Bijeenkomsten inwoners, organisaties en bedrijven

November 2017

Raadsbesluit bestuurlijke toekomst:

  • Principe van niet-vrijblijvende thematische netwerksamenwerking moet worden herijkt.
  • Toekomstperspectief van grote stadsregio Eindhoven.
  • Vanuit zelfstandige positie toewerken naar dit toekomstperspectief.
  • Op lange termijn daarvoor te werken o.b.v. strategisch stappenplan.
  • Op korte termijn inzicht verschaffen in toekomstige opgaven en voor elk bovenlokaal thema één duidelijke partner en/of samenwerking benoemen

December 2017

Raadsbesluit vaststelling Samenwerkingsagenda SGE 2018-2015 met daarin de onderwerpen economie, wonen, voorzieningen en evenementen en ruimte.

Januari 2018

Raadsbesluit vaststelling ambitiedocument MRE met daarin de onderwerpen mobiliteit, economie, transitie landelijk gebied en energietransitie.

Oktober 2018

Raadsbesluit vervolg bestuurlijke toekomst:

  • Principe keuzes thematische netwerksamenwerking (lokaal, de Kempen, SGE, MRE)
  • Vervolgonderzoek sociaal domein
  • Opstellen Strategische Kempenagenda