Tussen Tilburg en Eindhoven heeft Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om de  A58 te verbreden van 2 naar 3 rijstroken.

Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de mens zich thuis. Met deze ambitie moeten we vooruit kijken. Daarom is het in de toekomst belangrijk om verbonden te blijven met onze regio. In 2015 heeft Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om delen van de A58 te verbreden van twee naar drie rijstroken en de planuitwerking hiervoor op te starten. In dit kader wordt de A58 bij Oirschot ook verbreed van twee naar drie rijstroken. Samen met Team Oirschot (een groep betrokken inwoners) hebben de gemeente en Rijkswaterstaat gekeken welke kansen er voor Oirschot liggen bij deze verbreding. Deze kansen zijn vastgelegd in de inpassingsvisie, die wordt vertaald naar een concreet plan: hoe gaat de vernieuwde weg eruit zien? Dit komt terug in het Ontwerp Traject Besluit (OTB). Rijkswaterstaat noemt dit project: InnovA58.

Stand van zaken

De gemeenteraad heeft besloten om de brug over het Wilhelminakanaal aan de zuidkant te verbreden (van het dorp af). De overwegingen hierbij zijn de geluidseffecten en het beperken van het ruimtebeslag ter hoogte van het beschermd dorpsgezicht De Boterwijk, Den Heuvel en het gebied Moorland. Een keuze voor de zuidkant betekent dat het verbeteren van de verkeerssituatie rondom de Heuvelsebrug deel uitmaakt van het project InnovA58.

Op 10 oktober 2017 heeft de gemeente Oirschot het officiële advies aan Rijkswaterstaat gegeven om voor een brug aan de zuidkant te kiezen. Rijkswaterstaat heeft besloten het advies van de gemeente Oirschot over te nemen en gaan nu het Ontwerp Tracébesluit uitwerken. Rijkswaterstaat heeft het ingenieursbureau Witteveen en Bos in de arm genomen dat nu aan de slag gaat met deze uitwerking. Wat daar onder andere bij komt kijken is de vraag wat deze keuze betekent voor de Heuvelsebrug over het Wilhelminakanaal en de fietspaden en wegen onder en nabij de A58. Met de bewoners nabij de brug zijn in het voortraject al verschillende verkennende gesprekken geweest. Nu de keuze definitief is gaat Rijkswaterstaat intensiever met deze mensen in overleg. Zij brengen ook in kaart welke gronden aan de zuidkant aangekocht moeten worden.

Pact Leefomgeving A58

Op vrijdag 23 november 2018 is door betrokken inwonersgroepen en alle politieke partijen van de gemeente Oirschot het Pact Leefomgeving A58 ondertekend en overhandigd aan de gemeente Oirschot, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Provincie Noord-Brabant. Namens de gemeente Oirschot heeft wethouder Heijman de verklaring van het Pact in ontvangst genomen De ondertekenaars van het “Pact Leefomgeving A58” eisen dat de verbreding van de A58 (incl. bruggen) niet mag leiden tot extra overlast in de vorm van geluid en fijnstof, maar juist moet leiden tot een verbetering van de leefomgeving voor de inwoners van de gemeente Oirschot met substantieel minder overlast. Daarbij staan zij open voor alle technologische oplossingen, zoals een verdiepte ligging of andere technische maatregelen die passen bij een slimme en duurzame snelweg. Wethouder Heijman gaat nu in overleg met het Ministerie/Rijkswaterstaat en de Provincie over hoe we invulling kunnen geven aan deze belangen.

Hoe verder?

Het definitieve ontwerp voor de A58 wordt vastgelegd in een Ontwerp Tracébesluit met de daarbij behorende milieueffectrapportage. De actuele planning vindt u op www.innova58.nl. De start van de realisatie van het project staat gepland voor 2020 en naar verwachting is het project in 2023 klaar.

Er is afgesproken dat Team Oirschot en de gemeente nauw betrokken blijven bij de verdere planuitwerking. De Inpassingsvisie van Feddes Olthof en het advies van Team Oirschot  vormen hierbij ons kader.

Denk mee!

Rijkswaterstaat nodigt u van harte uit om met ze mee te denken. Speciaal daarvoor hebben zij een interactieve website laten ontwikkelen. Daar kunt u door te klikken op de kaart reageren op de schets-ontwerpen voor de verbrede A58 in uw omgeving. Meer weten kijk dan eens op www.innova58.nl