Monitor Q3 en Nieuwsbrief nr. 5, december 2020

De raadsinformatiebrief vaststellen.

Richtlijnen voor tijdelijke overkapping van terrassen vanwege corona

In te stemmen met het tijdelijk laten overkappen van buitenterrassen bij horecagelegenheden tot 15 maart 2021; 2. Richtlijnen vast te stellen waaraan verzoeken om een gedoogbeschikking voor deze tijdelijke overkappingen beoordeeld kunnen worden. Onder toevoeging dat de gemeente Oirschot door betreffende aanvrager /ondernemer/ houder gevrijwaard wordt van schadeclaims a.g.v. elke vorm van schade veroorzaakt door een hiervoor beschreven tijdelijke overkapping.

Openingstijden van De Cultuurboerderij

De openingstijden en mogelijkheden voor ontheffing van de openingstijden van De Cultuurboerderij niet verruimen c.q. aanpassen.

Beslissing op bezwaar last onder dwangsom Koolmond  

Conform en met overneming van het advies van de commissie bezwaarschriften het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten en het verzoek om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand af te wijzen.

Tijdelijke vergoedingsregeling inrichten thuiswerkplek

Het college stelt de tijdelijke uitvoeringsregeling inrichten thuiswerkplek definitief vast met inachtneming van de door de Ondernemingsraad geformuleerde aandachtspunten.

Opnieuw Verbinden

De raadsinformatiebrief vaststellen.