Machtiging rechtmatigheidscontrole op vaststelling van cliëntaantallen variant B

 1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven te machtigen tot het uitvoeren van de rechtmatigheidscontrole op vaststelling van cliëntaantallen ten behoeve van de regionale bekostiging van de jeugdhulp uitgevoerd door aanbieders met variant B afspraken, met de bevoegdheid deze machtiging door te verlenen aan ondergeschikten.
 2. In te stemmen met het verstrekken van de benodigde persoonsgegevens voor het uitvoeren van de rechtmatigheidscontrole als bedoeld in beslispunt 1.
 3. In te stemmen met de cofinanciering van de personele kosten die gepaard gaan met voornoemde rechtmatigheidscontrole, ter hoogte van € 469,10.

Westfields Fase 3, verlenging intentieovereenkomst

 1. In te stemmen met het verlengen van de Intentieovereenkomst met 3 maanden (overeenkomstig artikel 13 Intentieovereenkomst 19.I000823).
 2. Vaststellen van de bijgevoegde raadsinformatiebrief, met een wijziging.

Beleid grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen

 1. De raad voor te stellen:
  1. Het beleid grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen vast te stellen en daarbij het milieueffectrapport en de Nota van beantwoording en advies meenemen in de besluitvorming.
  2. In te stemmen met het vrijgeven van het gebied ‘Kattenbergsesteeg /  Bekersberg / Stille Wille (ca. 100 hectare, zie figuur 1.) voor zonne- energie voor een periode van 1 mei 2020 t/m 1 februari 2021 waarbinnen initiatiefnemers projectvoorstellen kunnen indienen bij de gemeente.
  3. In te stemmen om andere gebieden in de gemeente Oirschot niet open  te stellen voor zonne- en windenergie totdat het Landschapskwaliteitsplan ter vaststelling wordt voorgelegd aan (verwachting najaar 2020) en vastgesteld door de gemeenteraad en de resultaten hiervan mee te nemen in de volgende openstellingen van gebieden.
  4. Een reserve in te stellen waarin de gelden voor het ‘duurzaamheidsfonds’, zoals genoemd in het beleid, gestort kunnen worden en de gelden te besteden aan duurzame projecten die CO2-uitstoot reduceren.
  5. Kennis te nemen van Het Toetsingskader grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen.".
 2. Onder voorbehoud dat de gemeenteraad het beleid vaststelt, de toetsingskaders van het beleid (de uitvoeringsstrategie) vaststellen.
 3. Het besluit van het college om ‘principeverzoeken rondom grootschalige wind- en zonne-energie niet in behandeling te nemen totdat het proces rondom grootschalige wind- en zonne-energie doorlopen is’ d.d. 16 oktober 2018, in te trekken voor de gebieden die genoemd worden onder punt 4, van het raadsvoorstel, de dag nadat het beleid in werking treedt.
 4. De inwoners en grondeigenaren van het gebied zoals genoemd in beslispunt 2 van het raadsvoorstel, schriftelijk informeren over het raadsvoorstel betreffende de openstelling van het gebied.
 5. Na een jaar van de inwerkingtreding van het proces van het beleid- en toetsingskader deze te evalueren en de uitkomsten hiervan voor te leggen aan de raad.
 6. De tekst van het raadsvoorstel op onderdelen aan te passen, portefeuillehouder is gemachtigd ten aanzien van de tekst.

Vervanging secretaris / aanwijzing locosecretarissen

Aan te wijzen als 1e loco-secretaris Carlo van Esch; 2e loco-secretaris Miriam Meijers; 3e locosecretaris Peter Blom; 4e locosecretaris Rob Braspenning en het aanwijzingsbesluit van 22 oktober 2019 in te trekken.

Bestuurlijke reactie rapportage Rekenkamercommissie Besluitvorming en Informatievoorziening over de langzaamverkeersbrug in Oirschot

De bestuurlijke reactie met wijzigingen vast te stellen.