Subsidievaststelling structurele subsidies verenigingen over 2020

 1. De structurele subsidies voor verenigingen over 2020 definitief vast te stellen op het bedrag dat over 2020 is verleend en bevoorschot.
 2. De hardheidsclausule toepassen ten aanzien van verenigingen die, in afwijking van de vaststellingsprocedure o.g.v. de ASV, over 2020 geen aanvraag tot vaststelling hebben ingediend.
 3. De teammanager Sociale leefomgeving & Externe dienstverlening ondertekeningsmandaat te verlenen, om de op basis van dit collegebesluit opgestelde beschikkingen namens het college te ondertekenen.

Subsidie CTB-check 2022 en Corona MKB en VTH 2022

 1. In te stemmen met het aanvragen van financiële middelen ter hoogte van € 71.998,- bij het ministerie van veiligheid en justitie betreffende de Regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022 door de gemeentelijke afdeling veiligheid.
 2. In te stemmen met een financiële bijdrage aan de horeca, culturele instellingen, sportverenigingen en voor evenementen ter compensatie van kosten gemaakt n.a.v. verplichte CTB-check, conform bijgevoegde subsidieregeling.
 3. Het restant van de in 2021 overgebleven middelen (zijnde € 33.495,-) die beschikbaar waren als subsidieregeling voor het MKB inzake compensatie van accountantskosten voor het opstellen van een derdenverklaring of accountantsverklaring als verantwoordingsverplichting bij een toegekende landelijke steunmaatregel wederom voor dit doeleinde beschikbaar stellen in 2022, onder voorbehoud en in afwachting van de vaststelling van de jaarrekening door de raad.
 4. De raadsinformatiebrief hierover met tekstuele aanpassing vast te stellen, portefeuillehouder is in deze gemandateerd.

Concept beleid vrijkomende bebouwing buitengebied: het Oirschots kwaliteitsmenu

 1. Inspraak concept beleid starten;
 2. Raad informeren via een raadsinformatiebrief

Tregelaar, Oirschot - grenswijziging Natuur Netwerk Brabant

 1. Gedeputeerde Staten verzoeken tot wijziging van de grens van Natuur Netwerk Brabant.

Besluit op bezwaar planschadeverzoek

 1. Gelet op het advies van de bezwarencommissie het verzoek om planschade voor te leggen aan een tweede onafhankelijk adviseur en deze ook een advies uit te laten brengen over de gevraagde vergoeding van de door de aanvrager gemaakte kosten voor deskundige bijstand. Na het uitbrengen van het tweede advies neemt het college een besluit op het bezwaarschrift.