Beleidsregels Wmo

 1. Vast te stellen de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oirschot 2022 inclusief de daarbij behorende bijlagen.
 2. Vast te stellen het Indicatieprotocol Begeleiding, dat onderdeel is van de Beleidsregels Wmo 2022.
 3. In te trekken de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oirschot 2020.
 4. In te trekken het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oirschot 2018.

Regionale aanpak preventie dakloosheid

 1. In te stemmen met het regionale plan van aanpak preventie van dakloosheid en het gezamenlijk oppakken van de voorgestelde prioriteiten voor preventie van dakloosheid, te weten: Realiseren basisbenodigdheden stabiel wonen, niemand vertrekt uit instelling/ opvang zonder onderdak en voorkomen van huisuitzettingen, binnen de regio Eindhoven (bijlage 1 en 2).
 2. In te stemmen met de implementatie van de hierboven genoemde onderwerpen.
 3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 8.000, afkomstig uit de decentralisatie-uitkering
 4. Brede aanpak dak- en thuisloosheid voor de opdrachtverstrekking door de gemeente Eindhoven aan een projectleider ter ondersteuning van de voorgestelde regionale preventieve aanpak.

Stand van zaken realisatie tijdelijke noodopvang Oerlesedijk 1

 1. De raadsinformatiebrief met tekstuele aanpassing vast te stellen.

Stichting Sint Nicolaas Oirschot Compensatie Corona

 1. De Stichting eenmalig subsidie te verlenen ter hoogte van €6.447,32 ter compensatie van de kosten die gemaakt zijn voor de theatervoorstellingen die geen doorgang konden vinden i.v.m. Covid-19;
 2. Deze subsidie te betalen uit het budget coronagelden van €52.569,00.
 3. De teammanager Sociale leefomgeving & Externe dienstverlening ondertekeningsmandaat te verlenen, om de op basis van dit collegebesluit opgestelde beschikking namens het college te ondertekenen.

Raadsinformatiebrief Uitvoeringsprogramma 2.0 VTE Kempen

 1. De raadsinformatiebrief vast te stellen.