Vervolgonderzoek toekomst sociaal domein (in relatie tot de doorontwikkeling van de GRSK)

Vaststellen van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Sociaal Cultureel Centrum De Enck

Instemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief met enkele aanpassingen.

 1. Kennisnemen van de kwartaalcijfers Q1 van SCC De Enck.
 2. Kennisnemen van het verbeterplan van SCC De Enck.

Landschapstriënnale 2020

De raad voor te stellen om:

 1. In te stemmen met deelname aan de Landschapstriënnale 2020, voor de organisatie van het Living Lab ‘High Tech High Green’.
 2. Hiervoor uitvoeringsbudget van € 50.000 beschikbaar te stellen uit de reserve ‘Ruimte voor Ruimte’ voor de uitvoering van het projectplan Living Lab ‘High Tech High Green’.
 3. Een uitvoeringsbudget van € 50.000 beschikbaar te stellen uit de reserve ‘Ruimte voor Ruimte’ voor de realisatie van één landschapsobservatorium.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Bestseweg 42’

De raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de Nota zienswijzen Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Bestseweg 42’.
 2. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Bestseweg 42’ met planidentificatie NL.IMRO.0823.BPBGBESTSEWEG42-VAST overeenkomstig artikel 3.8. Wro gewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden.
 3. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om de vaststelling van het bestemmingsplan eerder te mogen bekendmaken.

Bouw gymzaal in Spoordonk, afronding van de aanbesteding

 1. Er kennis van te nemen dat de opdracht tot het bouwen van een nieuwe gymzaal in Spoordonk nu definitief is gegund en de overeengekomen bouwsom past binnen de daarvoor door de Stichting gereserveerde financiële middelen.
 2. In te stemmen met de bijgaande raadsinformatiebrief en deze aan de raad te versturen.

Stand van zaken taakstelling huisvesting vergunninghouders

De bijgevoegde raadsinformatiebrief vaststellen.

Ontwerpbegroting 2021 en -meerjarenraming 2022-2024 van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

De gemeenteraad voorstellen om:

 1. De ontwerpbegroting 2021 en de ontwerp meerjarenraming 2022-2024 van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voor kennisgeving aan te nemen.
 2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2021 en de ontwerp meerjarenraming 2022-2024 van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Stabilisatie zandweg naar Kromvensedijk 4 en 9

Akkoord te gaan met uitvoering van stabilisatie van de zandweg naar adressen Kromvensedijk 4 en 9 en daarvoor de stabilisatiemethode van Terrastab toe te passen.

Vervanging burgemeester / aanwijzing locoburgemeesters

Aan te wijzen als:
- 1e locoburgemeester Piet Machielsen
- 2e locoburgemeester Ad van Beek
- 3e locoburgemeester Esther Langens-Brooimans