Jaarverslag afdeling VTH de Kempen 2019

  1. Het jaarverslag VTH de Kempen 2019 vast te stellen.
  2. Het jaarverslag middels een aangepaste raadsinformatienota ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad en vóór 1 mei toe te sturen aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie.

Aandeel Oirschot voor RES bod

Een voorkeur uitspreken over één van de volgende scenario’s:
A. Gezamenlijk met Kempen: voorkeursalternatief planMER
B. Gezamenlijk met Kempen: haalbaarheidsonderzoek
C. Individueel vanuit Oirschot: alleen huidig voorstel opengesteld gebied
D. Individueel vanuit Oirschot: voorkeursalternatief planMER
Het college spreekt de voorkeur uit voor scenario A, gezamenlijk met de Kempen: voorkeursalternatief planMER

Kadernota 2021

Het college stemt in met ander proces v.w.b. de kadernota 2021 en ziet graag een aangepast, meer uitgewerkt proces tegemoet.

Aanwijzingsbesluit BOA’s gemeente Best

Akkoord te gaan met de aanwijzing van de toezichthouders van de gemeente Best als toezichthouders voor de gemeente Oirschot.