Beleidsregels eenmalige energietoeslag Kempengemeenten 2022

 1. De Beleidsregels eenmalige energietoeslag Kempengemeenten 2022 vaststellen met ingangsdatum 15 april 2022.

Bestuursverklaring inzet RMC-middelen 2021

 1. Instemmen met de bestuursverklaring waarmee de besteding van de middelen voor het Regionale Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC) in 2021 ten behoeve van preventie-regionale taakuitvoering wordt verantwoord.
 2. De bestuursverklaring laten ondertekenen door de burgemeester en gemeentesecretaris.

Coronacompensatie dorps- en buurthuizen 2022

 1. Het evenredig verdelen van ontvangen rijksgelden ten behoeve van dorps- en buurthuizen over de zeven dorps- en buurthuizen die onze gemeente rijk is.
 2. De teammanager Sociale leefomgeving & Externe dienstverlening een ondertekeningsmandaat te verlenen, om de op basis van dit collegebesluit opgestelde beschikkingen namens het college te ondertekenen.

Dienstverleningsovereenkomst jeugd Oirschot - GRSK

 1. Instemmen met de geactualiseerde Dienstverleningsovereenkomst jeugd Oirschot – GRSK met de ingangsdatum van 1 juli 2021, inclusief bijlagen 1 t/m 3.

 2. Instemmen om het doorvoeren van eventuele toekomstige wijzigingen in de bijlagen (Bijlage 1: Werkafspraken; Bijlage 2: Verwerkersovereenkomst Oirschot LEV GRSK; Bijlage 3: Toelichting op DVO Oirschot (18-2-2022)) te mandateren aan de Teammanager Sociale Leefomgeving.

Coronaherstelplan en Nationaal Programma Onderwijs

 1. Kennisnemen van de besteding van coronamiddelen voor het bevorderen van het mentaal welzijn en het voorkomen van onderwijsachterstanden.

Leefbaarheidsplannen 2022

 1. Kennisnemen van De leefbaarheidsplannen voor 2022 en de verleende subsidies op grond van het beschikbaar gestelde budget in de begroting van 2022 en de leefbaarheidsplannen 2022.

Rapportage Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd

 1. De raadsinformatiebrief vast te stellen.

Transformatie-agenda sociale leefomgeving

 1. Kennisnemen van de voortgang van de uitvoering van de transformatie-agenda sociale leefomgeving

RIB Lancering www.regioradareindhoven.nl en nieuwe www.visitoirschot.nl

 1. De raadsinformatiebrief met tekstuele wijziging vast te stellen.

Heroverweging Pilot lotingssysteem

 1. Voor de verkoop van de woningbouwprojecten Eindhovensedijk/Moorland en Ekerschot Noord af te wijken van het huidige lotingsbeleid zoals is vastgelegd in ‘Beleidsregels loting bouwkavels en nieuwbouwwoningen’ en bij deze woningbouwprojecten de woningen c.q. bouwkavels toe te wijzen aan de hand van loting op bouwnummer (in plaats van op persoon) in combinatie met een financiële scan.
 2. De voorgestelde pilot van 1 maart 2022 te herzien, zodanig dat er een onderverdeling wordt gemaakt in 2 (in plaats van 3) groepen. Groep 1 betreffen de kandidaten die een verklaring van de bank of hypotheekverstrekker meesturen en groep 2 de kandidaten die géén verklaring van de bank of hypotheekverstrekker wensen mee te sturen.
 3. Na de opgedane ervaringen van de verkoop bij de woningbouwprojecten Eindhovensedijk/Moorland en Ekerschot Noord het toewijzingsbeleid te evalueren en mogelijk aan te scherpen voor verkoop van toekomstige woningbouwprojecten.
 4. De raadsinformatiebrief met tekstuele aanpassing vast te stellen

Beslissing op bezwaar tegen het besluit van het college waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het uitbreiden van een rundveestal aan de Oude Grintweg

 1. De bezwaren van de stichting Milieuwerkgroep Kempenland en de Milieuvereniging Bladel niet-ontvankelijk te verklaren;
 2. Het bezwaar van de stichting Groen Kempenland ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 3. Het bestreden besluit met een extra voorschrift in stand te laten;
 4. Het verzoek om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand af te wijzen.

Beslissing op bezwaar Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) Eindhovensedijk

De raad voor te stellen de ingediende bezwaarschriften met betrekking tot het door de raad op 21 juni 2021 gevestigde voorkeursrecht rondom de Kemmer/Eindhovensedijk ongegrond te verklaren en geen vergoeding voor beroepsmatige bijstand toe te kennen.

Ruimte voor Ruimte-woning Spoordonkseweg 

 1. In principe geen medewerking verlenen aan het realiseren van een Ruimte-voor-Ruimte woning aan de Spoordonkseweg.
 2. In te stemmen met de concept antwoordbrief en de initiatiefnemer middels deze brief te informeren.