Verdeling corona middelen voor cultuur, buurt en dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties voor jeugd

 1. In te stemmen met de “nadere regels corona compensatie cultuur, dorps- en buurthuizen en (jeugd)vrijwilligersorganisaties Oirschot 2021”.
 2. In te stemmen met de “handreiking uitvoering en vaststelling subsidies 2020 en 2021 in verband met de gevolgen van de coronacrisis”
 3. raadsinformatiebrief vaststellen

t Bint

Raadsinformatiebrief vaststellen

Aanpassingen Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties

de gemeenteraad voorstellen:

 1. Het besluit in te trekken d.d. 26 januari 2021 (nummer raadsbesluit: 20.I002209) waarbij de raad: a. de bevoegdheid tot subsidiëren in het kader van het Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties heeft gedelegeerd aan de stichting Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE (met als normenkader voor de gedelegeerde taak, de vast te stellen Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE 2021); b. de Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE 2021, heeft vastgesteld.
 2. De Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE 2021, in te trekken en een nieuwe verordening (met enkele technische aanpassingen) vast te stellen, conform bijgevoegde ontwerpverordening;
 3. De bevoegdheid tot het uitvoeren van de subsidieverordening, waaronder uitdrukkelijk begrepen het nemen van een beslissing op een aanvraag om subsidie op grond van de Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE (2021), inclusief alle daarmee gepaard gaande voorbereidings- en uitvoeringshandelingen, te mandateren aan de stichting Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE volgens bijgevoegd ontwerpbesluit.

Ambitiestatement duurzame gronduitgifte

 1. Het 'Ambitiestatement duurzame gronduitgifte' te ondertekenen;
 2. Wethouder Esther Langens te machtigen door burgemeester J.C.R. Keijzers-Verschelling voor de ondertekening van het ambitiestatement.

Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Schepersweg 10'

de raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de 'Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Schepersweg 10'';
 2. Het bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Schepersweg 10' met planidentificatie NL.IMRO.0823.BPBGSCHEPERSW10-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro ongewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Putstraat 9 en 9a'

de raad voor te stellen:

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Putstraat 9 en 9a’ met planidentificatienummer: NL.IMRO.BPBGPUTSTR9EN9A-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Openbaar onderzoek nieuwbouw nucleaire installatie RECUMO Mol (België)

 1. Kennis te nemen van de vergunningaanvraag nieuwbouw RECUMO installatie;
 2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar/zienswijze.

Regeling Reductie Energiegebruik

De subsidieverordening reductie energieverbruik particuliere woningen (RRE) te verlengen tot en met 31 december 2021.

Concept RES 1.0 vrijgeven en reactie raad ophalen

 1. In te stemmen bij bijgevoegd reactieformulier met standpunten college betreffende de concept RES 1.0
 2. De raadsinformatiebrief vaststellen.

Gebiedsaanwijzing behorend bij de Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater gemeente Oirschot

 1. Het “Gebiedsaanwijzingsbesluit bij de verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Oirschot” vast te stellen.
 2. Met de gebiedsaanwijzing het gehele grondgebied van de gemeente Oirschot aan te wijzen.

Initiatiefraadsvoorstel Zorgvuldigere verbreding A58

 1. het pre-advies vast te stellen;
 2. in te stemmen met het informeren van de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief, welke – eveneens op 16 april jl. – reeds is verzonden naar de griffier.

Resultaten onderzoek archivering audio- en videotulen

Kennisnemen van brief van de provincie Noord-Brabant over de resultaten onderzoek archivering audio- en videotulen

Zienswijzen ontwerpbegrotingen 2022 verbonden partijen

de raad voor te stellen:

 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van Metropoolregio Eindhoven (MRE).
 2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de GGD Brabant-Zuidoost (GGD).
 3. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB).
 4. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO).
 5. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD).

Bestuurlijke verantwoording basisregistraties Adressen en Gebouwen BAG, Grootschalige Topografie BGT en Ondergrond BRO 2020

De verantwoordingsrapportages 2020 over de basisregistraties Adressen en Gebouwen BAG, Grootschalige Topografie BGT en Ondergrond BRO vast te stellen