Innovatief Regionaal Meetnet Lucht & Geluid

 1. deel te nemen aan het Innovatief Regionaal Meetnet Lucht & Geluid;
 2. één extra meetpaal in de gemeente te plaatsen (totaal 2 stuks);
 3. de kosten van de deelname aan het regionale meetnet zijn opgenomen in de begroting m.i.v. het begrotingsjaar 2020;
 4. ondertekening van de verklaring tot deelname te mandateren aan het afdelingshoofd VTH.

Voorlopige compensatievergoeding voor De Vier Gewesten, uitvoerder van het leerlingenvervoer

 1. De Vier Gewesten een voorlopige compensatievergoeding te verstrekken van 80% op basis van een voor 2020 'gemiddelde normale periode' met inachtneming van het aantal dagen dat daadwerkelijk het vervoer zou plaatsvinden;
 2. Aan het verstrekken van de voorlopige compensatievergoeding een aantal voorwaarden te verbinden.

Portefeuillehouder is gemachtigd t.a.v. de voorwaarden.

Coronavirus en vergoeding Taxbus

 1. De vervoerders en het mobiliteitscentrum van Taxbus een voorlopige compensatie vergoeding verstrekken van 80% van de normale maandelijkse facturen. Uitbetaling vindt plaats volgens het reguliere betalingsritme;
 2. De hoogte van de voorlopige compensatievergoeding te baseren op de voor 2020 door contractbeheer geraamde maandelijkse volumes en kosten;
 3. Aan het verstrekken van de voorlopige compensatievergoeding een aantal voorwaarden verbinden.

Portefeuillehouder is gemachtigd t.a.v. de voorwaarden.

Bevoorschotten en verrekenen van B-variant afspraken 2020 (duiden van systematiek)

 1. In te stemmen met het verdelen van de met aanbieders afgesproken totale lumpsum 2020 en daaraan gekoppelde cliëntaantallen (incl. minimum en maximum bandbreedte) over de 17 gemeenten, op basis van cliëntaantallen 2019.
 2. In te stemmen met de voorschotbedragen aan Eindhoven in 2020 van de individuele gemeenten per kwartaal aan te passen overeenkomstig deze verdelingssystematiek en het verschil van het reeds betaalde eerste kwartaalbedrag 2020 te verrekenen in het voorschotbedrag van het tweede kwartaal 2020.
 3. In te stemmen met de voorgestelde verrekensystematiek, om
  a. de eventuele terugbetaling door een aanbieder te verdelen over de gemeenten met realisatie onder de minimum bandbreedte, op basis van de aantallen onder de minimum bandbreedte;
  b. de bijbetaling van individuele gemeenten bij overschrijding van de maximum bandbreedte, te verdelen over de gemeenten met realisatie onder de maximum bandbreedte, op basis van de aantallen onder de maximum bandbreedte.
  c. bij de eindafrekening over 2020 uit te gaan van de vastgestelde bandbreedtes per individuele gemeente en dus de bandbreedtes binnen een cluster van gemeenten of subregio niet samen te voegen.

Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD

 1. De raad verzoeken om het college toestemming te geven om akkoord te gaan met de 4e wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost zoals opgenomen in bijlage 1.
 2. Onder voorbehoud van deze toestemming van de raad alvast in te stemmen met de 4e wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant Zuidoost zoals opgenomen in bijlage 1.

Naamgeving Langzaamverkeersbrug

Akkoord gaan met naamgeving: ‘Stönner-Meijwaardbrug’

Uitbreiding Bedrijfspand Industrieweg 18 in Oirschot

 1. In principe medewerking te verlenen aan de uitbreiding van het bedrijfspand aan de Industrieweg 18 in Oirschot middels een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik onder voorwaarden dat:
  • Initiatiefnemer aantoont dat de uitbreiding noodzakelijk is;
  • Initiatiefnemer een dialoog voert met de buren; Industrieweg 20;
  • In de omgevingsvergunning zal worden opgenomen dat beoogde uitbreiding niet voor detailhandelsdoeleinden gebruikt mag worden;
  • Het principebesluit 1 jaar geldig is.
 2. Afwijken van de beleidsregel ‘Omgevingsvergunning Kruimelgevallen’ om voorliggend principeverzoek mogelijk te maken.

Met aanvulling dat gestelde voorschriften van de Veiligheidsregio worden nageleefd.

Projectplan “Geschikt wonen voor ouderen, wonen met kwaliteit”

 1. Het bijgaande projectplan Geschikt wonen voor ouderen vast te stellen en opdracht geven tot het opstellen van de visie.
 2. In te stemmen met de dekking van de kosten tot een bedrag van € 30.500 uit het budget Overige Volkshuisvesting, inzet van derden en tot een bedrag van
  € 5.000 uit de reservering Campagne levensbestendige woningen.

Anterieure overeenkomst Doornboomstraat-Smidsstraat Middelbeers

 1. De anterieure overeenkomst met Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. aangaan voor woningbouw aan de Doornboomstraat-Smidsstraat in Middelbeers.
 2. Wethouder P.A.G. Machielsen te machtigen de anterieure overeenkomst te ondertekenen namens het College van B&W.

Principeverzoeken zonneparken

De bijgevoegde raadsinformatiebrief vaststellen.

Financiële bijdrage lokale media

In te stemmen met het advies om geen financiële bijdrage te geven aan lokale media.