Uitstel opstellen beleidsregels subsidies programma 1

Met aanpassingen de bijgevoegde raadsinformatiebrief vaststellen.

Financiële ondersteuning aanbieders Wmo als gevolg van de corona-crisis

  1. Toestaan dat aanbieders prestaties in het kader van de Wmo anders vorm geven waar dit nodig is en naar de ondersteuningsbehoefte van de cliënt, rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM.
  2. Aanbieders in ieder geval voor de periode tussen 1 maart 2020 en 1 juni 2020 te blijven bekostigen met voorlopige voorschotten volgens de contractuele afspraken en voor de hoogte van het voorschot uit te gaan van de facturatie over februari 2020 c.q. periode 2 van de desbetreffende voorziening.
  3. Continueren van het opleggen van de eigen bijdrage voor voorzieningen in het kader van de Wmo.

Deelname aan Stimuleringsregeling Landschap

  1. College stemt in met deelname aan Stimuleringsregeling Landschap en de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst.
  2. Burgemeester mr. J.C.R. Keijzers-Verschelling verleent aan de heer drs. P. Machielsen volmacht om namens haar op grond van artikel 171 Gemeentewet de overeenkomst genoemd onder 1 te ondertekenen.

Beperkingen openbare raadpleegbaarheid gedigitaliseerde documenten

Kennisnemen van een brief van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE) over een themabijeenkomst over Beperkingen openbare raadpleegbaarheid van gedigitaliseerde documenten.

Inzendtermijn toezichtinformatie IBT Archief- en informatiebeheer

Kennisnemen van de brief van de Provincie Noord-Brabant waarin aangegeven wordt dat de Provincie niet gaat voor een algemene opschorting van de inzendtermijn van de toezichtinformatie maar gebruikmaakt van maatwerk. Indien de reguliere datum van 15 juli niet haalbaar is kan tot uiterlijk 30 juni een verzoek tot uitstel worden ingediend.