Raadsinformatiebrief Monitor Q4 2021 en Nieuwsbrief Sociale Leefomgeving nr. 2 - mei 2022

 1. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vaststellen.

Geluidsanering verkeerslawaai Oirschot

 1. Instemmen met het projectplan/offerte voor de geluidssanering voor het project Oirschot.
 2. Aan de ODZOB opdracht verlenen om het project overeenkomstig de offerte uit te voeren.

Globale doorlooptijd Kindcentrum op Sportpark De Klep

 1. Kennisnemen van vooruitlopend op de vaststelling van het projectplan voor het Kindcentrum op Sportpark de Klep een globale doorkijk van de planning van het project.
 2. De raad informeren via een raadsinformatiebrief, portefeuillehouder is gemandateerd.

Gevelgroen centrum Oirschot

 1. Het aanwijzingsbesluit voorwerpen op of aan de weg Oirschot gewijzigd vaststellen en daarmee de regels voor gevelgroen daarin opnemen.
 2. De benodigde ondersteuning voor gevelgroen vast te stellen waarmee op verzoek van bewoners het grondwerk voor gevelgroen voor hen wordt aangelegd, mits de locatie voldoet aan de onder adviespunt 1 genoemde regels.

Reglement Bijzonder Lokaal Overleg (BLO)

 1. Definitief vaststellen van het reglement Bijzonder Lokaal Overleg (BLO)

Zienswijzen ontwerpbegrotingen 2022 verbonden partijen

De raad voorstellen:

 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van Metropoolregio Eindhoven (MRE).
 2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zuidoost Brabant (GGD).
 3. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB).
 4. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO).
 5. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD)
 6. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van Samenwerking
  Kempengemeenten (GRSK)