Financiële regeling jeugdhulp i.v.m. het Coronavirus

 1. Toestaan dat aanbieders de jeugdhulp die zij in de periode tussen 1 maart 2020 en 1 juni 2020 op reguliere en op alternatieve wijze passend bij de beschikking hebben geleverd, rekening houdend met de maatregelen van het RIVM, regulier declareren via het berichtenverkeer.
 2. Aanbieders te compenseren op basis van reguliere omzet bij vraaguitval (geen nieuwe cliënten/beschikkingen) dan wel verminderde levering van jeugdhulp (niet geleverd op basis van lopende beschikking) in de periode tussen 1 maart 2020 en 1 juni 2020.

Regeling Verwijdering Calamiteuze Stoffen

 1. in te stemmen met de Regeling Verwijdering Calamiteuze Stoffen (RVCS);
 2. dit besluit te heroverwegen als de financiële uitwerking van de regeling wijzigt als gevolg van een verminderd aantal deelnemers;
 3. de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant hiervan in kennis te stellen.

Ruiling gronden met Rijkswaterstaat

Akkoord met de ruiling van gronden tussen RWS en de gemeente waarbij:

 1. De gemeente 16.602 m² aan bermen naast de A58 overdraagt aan RWS tegen een vergoeding van
  € 19.820,50.
 2. De gemeente het perceel landbouwgrond aan het Hoolkot overdraagt aan RWS tegen een vergoeding van
  € 78.305,50.
 3. De gemeente een perceel landbouwgrond in de Melklanden overneemt van RWS tegen een vergoeding van € 33.500,-.

Intentieovereenkomst Provincie Noord-Brabant Reconstructie N395

 1. De bijgaande intentieovereenkomst met nummer 4646986 tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeente Oirschot ter regeling van nadere afspraken inzake infrastructuur, bereikbaarheid, leefbaarheid en ruimtelijke opgaven voor de provinciale weg N395 in de gemeente Oirschot formeel vast te stellen.
 2. De procedure van de aanvraag om omgevingsvergunning ten behoeve van realisatie van rotonde De Klep voort te zetten en af te ronden voor 1 juni 2021, waarbij aangetekend wordt dat de vergunningsaanvraag niet eerder beschouwd wordt dan na de begrotingsbehandeling in het najaar 2020.

RIB Initiatiefvoorstel onderzoeksbudget aquaduct A58

De raad als pre-advies te doen toekomen dat het college geen nader advies uitbrengt c.q. opmerkingen plaatst bij het ingediende raadsvoorstel.

Managementletter 2019

De managementreactie in de managementletter vast te stellen.

Conceptbegrotingen verbonden partijen

Het college stelt de raad voor:

 1. om via deze raadsinformatiebrief (inclusief bijlagen) kennis te nemen van de begrotingen van vijf verbonden partijen (MRE, GGD, VRBZO, ODZOB, WSD);
 2. om de adviezen van het college omtrent zienswijzen uit de raadsinformatiebrief goed te keuren.