Regionale inkoop leerroutes Inburgering 2021

Een Dienstverleningsovereenkomst "Regionale inkoop Inburgering" Zuidoost-Brabant (verder genoemd: DVO) aan te gaan. Deze overeenkomst heeft betrekking op de B1 leerroute en het onderwijsschakeltraject. Door de DVO aan te gaan draagt de gemeente Eindhoven zorg voor:
• het overeenkomstig wet- en regelgeving doorlopen van aanbestedingsprocedures;
• het aangaan van (regionale) overeenkomsten;
• het contractbeheer en contractmanagement van deze (regionale) overeenkomsten.

Deelname Van Gogh Nationaal Park

Aan de raad wordt voorgesteld:

 1. te besluiten om deel te nemen aan Van Gogh Nationaal Park door het ondersteunen van het Masterplan;
 2. de jaarlijkse bijdrage aan Van Gogh Nationaal Park te dekken uit de gelden die gereserveerd staan voor Het Groene Woud en uit voormalige SRE-samenwerkingsgelden.

Toeristenbelasting en steun recreatieve ondernemers

Verzoek een integraal totaalplan op te stellen en voor te leggen aan het college.

Langzaamverkeersbrug

De bijgevoegde raadsinformatiebrief vaststellen.

Woningsplitsing St. Odulphusstraat 5 Oirschot

 1. In principe medewerking te verlenen aan het splitsen van de bovenwoning aan de St. Odulphusstraat 5 in Oirschot middels een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik onder voorwaarden dat:
  • initiatiefnemer een aantoonbare investering in duurzaamheid doet;
  • initiatiefnemer een dialoog voert met de directe omgeving;
  • de twee beoogde woningen worden uitgevoerd als rolstoelvriendelijke en levensloopbestendige seniorenwoningen;
  • het principebesluit 1 jaar geldig is.
 2. Afwijken van de beleidsregel ‘Omgevingsvergunning Kruimelgevallen’ om voorliggend principeverzoek mogelijk te maken.

Stand van zaken uitvoeringsprogramma Energiebeleid

Bijgevoegde raadsinformatiebrief vaststellen.

Interbestuurlijk Toezicht Omgevingsrecht 2020

Bijgevoegde raadsinformatiebrief vaststellen.

Voorlopige jaarrekening 2019 van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Bijgevoegde raadsinformatiebrief vaststellen.

Regeling Reductie Energiegebruik

 1. De operationeel directeur van Winst uit je woning B.V. mandaat te verlenen voor de verlening en vaststelling van de subsidie met betrekking tot de Voucherregeling;
 2. De overeenkomst van opdrachtverlening RRE met Winst uit je woning B.V. aan te gaan en te ondertekenen;
 3. De Verwerkersovereenkomst WUJW aan te gaan en te ondertekenen;
 4. Bijgevoegd raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad.

Reactie brief ZLTO inzake coronacrisis

In te stemmen met de reactie op de brief van het ZLTO inzake de coronacrisis.

Voorbereidingskrediet Veld 7 / Moorland-West

Aan de raad wordt voorgesteld:

 1. Een voorbereidingskrediet van € 150.000,- beschikbaar te stellen voor de locatie Veld 7/Moorland-West
 2. Het voornemen om binnen vijf jaar een grondexploitatie vast te stellen voor de locatie Veld 7 / Moorland-West uit te spreken;
 3. De ter inzage liggende begrotingswijziging 2020 vast te stellen.

Overheveling budgetten van 2019 naar 2020

 1. De budgetten genoemd in de tabel onder A (met een saldo van € 5.084.622) over te hevelen van 2019 naar 2020.
 2. De budgetten uit de tabel onder A te dekken door te beschikken over de diverse reserves.
 3. De per eind 2019 niet bestede budgetten genoemd in de tabel onder B (tot een totaalbedrag van € 180.390) over te hevelen van 2019 naar 2020.
 4. De budgetten uit de tabel onder B ten laste van de algemene reserve te brengen.
 5. In te stemmen met de begrotingswijziging 2020.