Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Oirschot 2021

De raad voor te stellen:

 1. De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Oirschot 2021 vast te stellen.
 2. De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Oirschot 2015 in te trekken.

Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Spoordonkseweg 69'

De raad voor te stellen: Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Spoordonkseweg 69’ met planidentificatienummer: NL.IMRO.0823.BPBGSPRDNKSEWEG69-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Vaststelling bestemmingsplan 'Spoordonkseweg 90a-91a, Spoordonk'

De raad voor te stellen: Het bestemmingsplan ‘Spoordonkseweg 90a-91a, Spoordonk’ met planidentificatienummer: NL.IMRO.0823.BPSPSPRDONKSWG9091-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Planschade 

 1. In te stemmen met de door de onafhankelijke planschadecommissie vastgestelde schade als gevolg van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan “Buitengebied fase II 2013”.
 2. De schade te compenseren door deze uit te betalen en niet door compensatie in natura.
 3. In overleg te treden met de provincie over de hogere plankosten als gevolg van provinciaal beleid.

Opening grondexploitatie Veld 7

 1. Een nieuwe grondexploitatie voor veld 7 Moorland vast te stellen
 2. Voor genoemde grondexploitatie een budget beschikbaar te stellen van € 3.067.219,-
 3. In te stemmen met de begrotingswijziging 2021 en volgende jaren

Aanwijzingsbesluit voorwerpen op of aan de weg

Het 'Aanwijzingsbesluit voorwerpen op of aan de weg Oirschot' vaststellen onder aanvulling van de volgende bepaling: artikel 2 onder n - het voorwerp wordt niet geplaatst wanneer andere wet- en regelgeving inzake de bescherming van het dorpsgezicht en/of de monumentale status dat niet toestaat.

Verstrekken informatie WOB verzoek

De gevraagde informatie verstrekken van 2014 t/m 2021.

Vaststelling beleidsregels huisvesting arbeidsmigranten

 1. de ‘Beleidsregels voor de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Oirschot’ vast te stellen;
 2. te besluiten tot het achterwege laten van een bepaling ter regulering van bestaande situaties.

Uitstel raadsvoorstel OSMO, uniforme huurprijzen en privatisering

Raadsinformatiebrief vaststellen

Rapport “Onderzoek volledigheid digitale dossiers gemeenten”

 1. Kennisnemen van het Rapport “Onderzoek volledigheid digitale dossiers gemeenten”
 2. Raadsinformatiebrief vaststellen

RHCe programma 2021-2022

 1. Kennisnemen van het RHCe programma 2021-2022
 2. Raadsinformatiebrief vaststellen

Gewijzigde regeling "Melding vermoeden misstanden Kempengemeenten"

De Regeling vermoeden misstanden Kempengemeenten als voorgenomen besluit vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de huidige Regeling Melding Vermoeden Misstanden Kempengemeenten 2013.