Aanwijzingsbesluit Boa's gemeente Best

Het aanwijzingsbesluit van 31 maart 2020 in te trekken en te vervangen door bijgevoegd aanwijzingsbesluit.

Extra ruimte voor horecaterrassen

Het college besluit om - waar mogelijk is - extra ruimte voor terrassen beschikbaar te stellen, voorlopig tot 1 september 2020, onder de voorwaarden zoals genoemd in het voorstel; hierbij aangetekend dat 4.1 gelezen dient te worden als aan de slag gaan met de voorbereidingen.

Principeverzoek voor het realiseren van 10 wooneenheden in het midden huur segment aan de Moriaan 41a in Oirschot

 1. In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het realiseren van 10 wooneenheden binnen de sociale huursector in het bestaande pand de Moriaan 41a in Oirschot middels een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik.
 2. Afwijken van de beleidsregel ‘Omgevingsvergunning Kruimelgevallen’ om voorliggend principeverzoek mogelijk te maken.

Beslissingen op bezwaar Kromvensedijk 4 in OWMB, betreffende ‘bijgebouw’, ‘diverse werkzaamheden’ en ‘vellen/afvoeren houtopstand’

Met inachtneming van de adviezen van de bezwaarschriftencommissie:

 1. de bezwaren tegen het besluit van 12 september 2019 (bijgebouw) ongegrond te verklaren, het bestreden besluit in stand te laten;
 2. de bezwaren tegen het besluit van 20 november 2019 (diverse werkzaamheden), ten aanzien van:
  a) de lasten onder 1 tot en met 3, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit (onder aanvulling van de motivering) voor zover het deze drie lasten betreft, in stand te laten;
  b) de lasten onder 4 en 5, gegrond te verklaren en deze lasten (gedeeltelijk) te herroepen;
 3. de bezwaren tegen het besluit van 29 november 2019 (vellen/afvoeren houtopstand) voor wat betreft:
  a) de stillegging van de kap van de bomen gegrond te verklaren en deze stillegging te herroepen;
  b) de last onder dwangsom t.a.v. de kap van de bomen ongegrond te verklaren en het bestreden besluit voor zover in stand te laten;
  c) de stillegging en de last onder dwangsom t.a.v. het afvoeren van de gevelde bomen en takken gegrond te verklaren en deze stillegging en last te herroepen;
 4. over te gaan tot vergoeding van gemaakte kosten voor rechtsbijstand.

MRE concept-RES (Regionale Energiestrategie)

Bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen.

Verlenging erfpachtovereenkomst petanque club "Le Moulin”

1. In te stemmen met het verlengen van de erfpachtovereenkomst van petanque club "Le Moulin":
a. Voor een periode van 25 jaar;
b. Met de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging:
i. door de club met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden
ii. door de gemeente in het kader van het algemene belang of bij niet nakoming van de verplichting na 2 jaar;
c. Waarbij we de jaarlijkse vergoeding baseren op het op dat moment geldende huurprijzenbeleid van de gemeente.

Concept jaarverslag 2019 MRE (Metropool Regio Eindhoven)

Aan de raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van het concept-jaarverslag 2019 van de MRE / Metropool Regio Eindhoven.