04Werkt Uitvoeringsplan Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen
(Suwi)

 1. Het 04Werkt Uitvoeringsplan Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwi) 2022 vast te stellen

Herinrichting COT

 1. Het herinrichtingsplan en bijbehorende nota van beantwoording voor het Compagnies Oefenterrein vast te stellen.
 2. Kennis te nemen van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Oirschot, Defensie/Rijksvastgoedbedrijf en Brabants Landschap.
 3. Te besluiten het herinrichtingsplan medio 2024 te evalueren.

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

Aan de raad bijgevoegd raadsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen met het volgende beslispunt:

 1. Vast te stellen de 1e wijziging van de Subsidieverordening reductie energiegebruik woningen particuliere woningen en huurwoningen Oirschot 2021.

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, herziening Nieuwedijk en Brandbeemdseweg ong

De raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Nieuwedijk en Brandbeemdseweg ong.’
 2. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Nieuwedijk en Brandbeemdseweg ong.’ met planidentificatienummer: NL.IMRO.0823.BPBGNWD19BRBWGONG-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro gewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken;
 3. Gedeputeerde staten van Noord-Brabant te verzoeken om de vaststelling van het bestemmingsplan eerder te mogen bekendmaken;
 4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied herziening Pallande 

 1. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Pallande’ met planidentificatienummer: NL.IMRO.0823.BPBGPallande1B-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken;
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor kappen 10 bomen op locatie Hedel ong (naast Hedel)

 1. Het ingediende bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren vanwege het ontbreken van procesbelang;
 2. Het bestreden besluit van 21 januari 2022 in stand te laten.

Logtsebaan 

De raad voor te stellen om:

 1. In te stemmen met de voorgestelde samenwerking met Ruimte-voor-Ruimte, zoals omschreven in de Samenwerkingsovereenkomst (vertrouwelijk ter inzage bij de griffie), om te komen tot een sanering van de varkenshouderij aan de Logtsebaan in Oirschot;

Raadsinformatiebrief Stand van zaken kunstgrasveld Beerse Boys

 1. De bijgevoegde raadsinformatiebrief - ter bekrachtiging van het collegebesluit d.d. 27 mei 2022 - vast te stellen.

Nota Reserves en voorzieningen 2022

De raad voorstellen:

 1. De Nota reserves en voorzieningen 2022 vast te stellen, de hierin specifiek genoemde reserves op te heffen, bedragen over te hevelen en de hieruit voortvloeiende aanpassingen in de verschillende reserves en voorzieningen en de exploitatie te verwerken in een begrotingswijziging 2022;
 2. Als ratio voor het benodigde weerstandsvermogen de norm van 1,4 te handhaven;
 3. Een nieuwe reserve Grondexploitatie/Ruimtelijke ontwikkelingen (9101.2024) in te stellen en hierin vanuit de Reserve Volkshuisvestingsfonds (9101.2005) een bedrag van € 5.158.954 te storten, van de Reserve ruimtelijke ontwikkelingen (9101.2019) een bedrag van € 529.306 en vanuit de Risicoreserve grondexploitatie (9101.2501) een bedrag van € 2.710.371 te storten;
 4. De benaming van de reserves Landschapsfonds (9101.2010), Reserve Duurzaamheidsfonds (9101.2020) en de reserve Frictie ambtelijke organisatie (9101.2022) te wijzigen in respectievelijk Reserve Landschap (9101.2010) en Reserve Duurzaamheid (9101.2020) en reserve Personeel en organisatie (9101.2022);
 5. Bij de reserve Personeel en organisatie een plafond van €1.000.000 in te stellen.

Jaarrekening 2021

1. Het jaarverslag en jaarrekening 2021 vast te stellen.

2. Het resultaat van de jaarrekening 2021 vast stellen op € 2.942.004 positief.

3. Dit resultaat als volgt te bestemmen

I € 546.000 toe te voegen aan de reserve frictiekosten ambtelijke organisatie.

II € 90.000 toe te voegen aan de reserve sociaal domein.

III € 314.525 over te hevelen naar de jaarschijf 2022 (categorie B en C van het overzicht budgetoverhevelingen).

IV € 1.991.479 toe te voegen aan de algemene reserve.
4. Een bedrag van € 300.471 over te hevelen naar de jaarschijf 2022(categorie A van het overzicht budgetoverhevelingen) waarvan de dekking ten laste van reserves komt.
5. De begrotingswijziging 2022 vast te stellen.
6. Kennisnemen van de stand van zaken per 31 december 2021 van de voortgang van
de adviezen en conclusies van de Rekenkamerrapporten