Continueren van de huidige kilometervergoeding leerlingenvervoer voor eigen vervoer voor het schooljaar 2020-2021 vanwege vervallen van de Reisregeling binnenland

  1. Het advies van de VNG af te wachten en tot deze tijd de kilometervergoeding voor reiskosten voor leerlingenvervoer te hanteren zoals die werd voorgeschreven door de Reisregeling binnenland.
  2. Zodra de VNG hierover advies uitbrengt, het advies van de VNG over te nemen en de Verordening leerlingenvervoer van de gemeente Oirschot aan te passen.

Mandateren gemeente Eindhoven voor verblijfsvoorkomende en -verkortende initiatieven in het kader van te besteden middelen uit het Transformatiefonds voor de DVO11

In te stemmen met het mandateren van de directeur Sociaal Domein van gemeente Eindhoven ten behoeve van een subsidietender ‘Verblijfsvoorkomende en -verkortende initiatieven’ in het kader van de te besteden middelen Transformatiefonds.

Centrumvisie Oirschot

  1. Het derde werkatelier voor de raad niet door laten gaan, de opdracht aan AM Landskab te beëindigen en de raad van deze beslissing en de daaraan ten grondslag liggende motieven in kennis te stellen via een raadsinformatiebrief.
  2. Een nader te bepalen bureau een onderzoek laten uitvoeren naar de economische potentie van het centrum van Oirschot en onderwijl de gesprekken met de stakeholders laten doorgaan.

Ontwerpbestemmingsplan "Ondergrondse 150kV Tilburg Noord – Best, gemeente Oirschot"

  1. In te stemmen met de mer-beoordeling "m.e.r.-beoordeling Tilburg Noord - Best 150kV" inclusief bijlagen.
  2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Ondergrondse 150kV Tilburg Noord - Best, gemeente Oirschot" met planidentificatie NL.IMRO.0823.BPBG150KVTNBENO-ONTW inclusief bijlagen en het ontwerpbestemmingsplan met de mer-beoordeling voor 6 weken ter inzage te leggen.
  3. De RIB met aanpassing te accorderen, de portefeuillehouder is gemachtigd t.a.v. de aanpassing.

Kadernota 2021

De raad voorstellen de Kadernota 2021 vast te stellen.