Subsidievaststelling structurele subsidies verenigingen over 2021 

  1. De structurele subsidies voor verenigingen over 2021, die hiertoe een aanvraag hebben gedaan, definitief vast te stellen op het bedrag dat over 2021 is verleend en bevoorschot. 
  2. De verenigingen die geen aanvraag tot vaststelling hebben gedaan verzoeken dit voor 1 juli alsnog te doen. Wanneer zij niet voor 1 juli het verzoek tot vaststelling indienen is er de mogelijkheid om het gehele bedrag terug te vorderen.
  3. De teammanager Sociale leefomgeving & Externe dienstverlening ondertekeningsmandaat te verlenen, om de op basis van dit collegebesluit opgestelde beschikkingen namens het college te ondertekenen. 

Inloopvoorziening binnen ‘t Bint

Kennisnemen van het voorstel om in de kadernota extra budget beschikbaar te stellen voor een vrije inloopvoorziening voor (tijdelijk) kwetsbare inwoners van Oirschot. In de kadernota is voorgesteld om het bedrag in de meerjarenbegroting structureel te verhogen van € 40.000 naar € 145.683. 

Aankondiging participatieavond Spoordonk 

De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen. 

Ondernemersondersteuning

In te stemmen met de inzet van het Startersloket vooralsnog voor een periode van drie jaar als aanvulling op onze gemeentelijke dienstverlening ter informatieverstrekking en voorbereiding van (door)startend ondernemerschap, het beantwoorden van vragen met betrekking tot het zittende bedrijfsleven en 
accountmanagement om zo de communicatie richting ondernemers te verbeteren. 

Portefeuilleverdeling College van B&W Oirschot 

De bijgevoegde raadsinformatiebrief - ter bekrachtiging van het besluit d.d. 2 juni jl. - vast te stellen. 

Koersnota 2023 

  1. De term Kadernota te vervangen door Koersnota; 
  2. De Koersnota 2023 vast te stellen;
  3. Het college opdracht te geven om op basis van de in de Koersnota 2023 genoemde 5 programma’s een sluitende conceptbegroting 2023-2026 op te stellen; 
  4. De in de begroting opgenomen bezuiniging van € 100.000 op het IMBK te schrappen.