Update aankomst eerste asielzoekers 

De bijgevoegde raadsinformatiebrief met een tekstuele aanpassing vast 
te stellen, portefeuillehouder in deze gemandateerd. 

Beslissing op bezwaar Leeuwenakker Oost-, West- en Middelbeers

Bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond te verklaren naar aanleiding van het advies van de bezwarencommissie. De aangegeven reden is onvoldoende om aan te nemen dat openbaring een onevenredig nadeel met zich meebrengt. 

Vaststellen reactiebrief nadere onderbouwing ontwerpbegroting VRBZO 

Instemmen met de brief naar de VRBZO, waarbij een tekstuele  aanpassing plaatsvindt, portefeuillehouder in deze gemandateerd.

Technische financiële uitgangspunten voor de Begroting 2023 als onderdeel van de Koersnota 2023

Het college stemt in met de technische uitgangspunten voor de Begroting 2023 en biedt deze aan de raad ter vaststelling aan.

VBG Vaststelling jaarstukken 2021

Instemmen met: jaarstukken 2021 en (gewijzigde) begroting 2021, benoeming lid kascontrolecommissie, contributie 2022 en (her)benoeming bestuursleden DB en AB commissies. 

Eerste managementrapportage 2022: voortgang aanbevelingen externe toezichthouders

Kennisnemen van de voortgang van aanbevelingen van externe toezichthouders.

Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant: een evenwichtige schaalsprong 

  1. In te stemmen met de Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant (zie bijlage).
  2. Wethouder Van de Ven deel te laten nemen aan het bestuurlijk overleg van de wethouders Ruimte van de 21 gemeenten en hem te machtigen om namens het college afspraken te maken tijdens de Omgevingsdag op 17 juni 2022.
  3. Burgemeester Keijzers-Verschelling machtigt wethouder Van de Ven om de ontwikkelstrategie te ondertekenen.