Inventarisatie verenigingsleven rondom Corona

Het college besluit ten aanzien van 1 t/m 6 het volgende:

  1. De buitensportverenigingen voor 2/12 deel te compenseren in het huurcontract;
  2. De binnensport geen huur in rekening te brengen zolang zij geen gebruik kunnen maken van de accommodatie;
  3. De partijen met een jaarcontract voor de huur van een accommodatie een compensatie te geven voor zo lang zijn geen gebruik mogen maken van de accommodatie. Het drempelbedrag van het jaarcontract is € 1.000;
  4. In de subsidieafrekeningen 2020 rekening te houden met de huurcompensatie die de verenigingen nu ontvangen.

Convenant “Bondgenootschap van gemeentelijke- en provinciale overheden tegen ondermijning in Brabant – Zeeland”

Het convenant "Bondgenootschap van gemeentelijke- en provinciale overheden tegen ondermijning in Brabant – Zeeland" aan te gaan.

Kunstwerk 'Loopgraaf voor de Vrede'

  1. Kennis te nemen van het definitief ontwerp voor het kunstwerk 'Loopgraaf voor de Vrede';
  2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief vaststellen.

Beslissen op bezwaar tegen afwijzen verzoek tot handhaving De Bollen 5

  1. Het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten;
  2. Niet over te gaan tot het vergoeden van de proceskosten.

Beslissing op bezwaar afwijzen verzoek om intrekking omgevingsvergunning beperkte milieutoets De Bollen 5

  1. Het bezwaar ongegrond verklaren en het bestreden besluit in stand te laten met inachtneming van de aanvullende motivatie zoals verwoord in het advies van de bezwaarschriftencommissie.
  2. Niet over te gaan tot het vergoeden van de proceskosten.