Beleidsregels bijzondere bijstand Kempengemeenten 2022 Oirschot en Beleidsregels voorschoolse voorzieningen subsidie Oirschot 2022 

 1. Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand Kempengemeenten 2022  Oirschot met ingangsdatum 1 juli 2022. 
 2. De Beleidsregels bijzondere bijstand Kempengemeenten 2021 in te trekken per 1 juli 2022. 
 3. Vast te stellen de 2e wijziging van de Nadere regels subsidie voorschoolse voorzieningen Oirschot 2022 conform inliggend concept. 
 4. De 2e wijziging van de Nadere regels subsidie voorschoolse voorzieningen Oirschot 2022 in te laten treden op 1 juli 2022. 
 5. Vast te stellen de 3e wijziging van de Algemene mandaatregeling Oirschot 2021. 

Sociaal medische indicatie (SMI) 

De hardheidsclausule van de Nadere regels subsidie voorschoolse voorzieningen 2022 toe te passen waarmee een jeugdige voor de periode 16 mei tot en met 31 juli 2022 recht heeft op een SMI-plaats. 

Overeenkomst kunstproject TIMETUBE historisch legerkamp Willem I 

 1. Akkoord gaan met overeenkomst 
 2. Volmacht verlenen aan wethouder Joep van de Ven door burgemeester mr. J.C.R. Keijzers-Verschelling om de overeenkomst namens het college te ondertekenen. 

Raadsinformatiebrief proces Brownfields 

 1. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en ; 
 2. daarmee ook dat het college op de Omgevingsdag van december 2022 voor  de gemeente Oirschot in zal brengen dat v.w.b. het onderwerp Brownfields alle bestaande bedrijventerreinen in Oirschot m.u.v. Westfields te bestempelen zijn als onwenselijk voor grootschalige logistiek groter dan > 3 hectare. 

Masterplan Klooster Franciscanessen 

 1. Kennis te nemen van het masterplan. 
 2. De initiatiefnemer te informeren dat in principe maar onder voorwaarden kan worden meegewerkt aan de uitwerking en uitvoering van het masterplan waarbij de brief een tekstuele aanpassing kent, portefeuillehouder in deze gemandateerd.

Principeverzoek woningbouwontwikkeling Hoogdijk Middelbeers

In principe medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van woningen op de locatie achter Hoogdijk te Middelbeers onder de volgende voorwaarden: 

 1. De inrichtingsschets zoals opgenomen in het planvoorstel d.d. 19 april 2022 vormt de basis voor de verdere uitwerking. 
 2. Verdere uitwerking van het plan gaat in overleg met de gemeente en moet voldoen aan de beleidsmatige uitgangspunten. Tevens dient rekening gehouden te worden met de richtlijnen uit het HIOR.
 3. Initiatiefnemer voert een omgevingsdialoog met de omwonenden en belanghebbenden.
 4. Initiatiefnemer levert een bestemmingsplan/omgevingsplan of ruimtelijke onderbouwing aan waarin wordt aangetoond dat voldaan wordt aan alle relevante wet- en regelgeving en wordt voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing; 
 5. Initiatiefnemer sluit met de gemeente een anterieure overeenkomst waarin afspraken worden gemaakt over onder andere de plankosten en de afwenteling van planschade.
 6. Dit principebesluit is één jaar geldig. 
 7. In principe medewerking te verlenen aan de wijziging van een bestaand bijgebouw achter de Hoogdijk naar een woning onder voorwaarden dat dit milieutechnisch mogelijk is, kan voldoen aan het bouwbesluit, passend is in het totaalplan en voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. 

 Intentieovereenkomst woningstichting 'thuis en gemeente Oirschot inzake woningbouwontwikkeling Veld 7 

 1. De intentieovereenkomst met woningstichting 'thuis te ondertekenen, om te komen tot realisatie van sociale woningen in Veld 7. 
 2. Wethouder J. van de Ven te machtigen om namens het college van B&W de intentieovereenkomst te ondertekenen. 
 3.  Burgemeester Keijzers-Verschelling machtigt wethouder J. van de Ven om de intentieovereenkomst te ondertekenen. 

Convenant groene handhaving Noord-Brabant 

Opnieuw deel te nemen aan het Convenant Groene Handhaving Noord-Brabant. 

Verslag archief- en informatiebeheer 2021 

Kennisnemen van het concept Verslag archief- en informatiebeheer gemeente Oirschot 2021 en ter informatie doorsturen naar het gemeenteraad. 

Definitieve vaststelling van de leidraad Organisatieveranderingen

Vaststellen van de leidraad Organisatieveranderingen.

29 juni Algemene Leden Vergadering (ALV) Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 

 1. Wethouder Van Beek deel te laten nemen aan de ALV VNG op 28 juni en hem te machtigen om namens het college afspraken te maken. 
 2. Instemmen met: 
  - Vaststelling notulen ALV 13 januari 2022 (bijlage 1). 
  - Jaarverslag 2021, inclusief Financieel Jaarverslag en inhoudelijke verantwoording (bijlage 2).
  - Voorstellen inzet en financiën VNG 2023 (bijlage 3).
  a. Contributievoorstel VNG 
  b. Kadernota 2023 met ambities voor beleidsinzet en inzet op gebied van de GGU
  c. De totale GGU begroting 2023 en financiële bijdrage Fonds GGU
  d. Toevoegen saldo beklemde gemeentefondsreserve aan algemene reserve VNG
 3. Realisatie
  - Bestuurlijke afspraken klimaat en energie (bijlage 4). 
  - Verantwoording uitvoering moties ALV 13 januari 2022 en eerdere ledenvergaderingen
    (bijlage 5).
 4. Ondersteunen ‘Motie plan van aanpak capaciteit schaarste elektriciteitsnetwerk’ (bijlage 6).