Besluiten over verlenging financiële ondersteuning voor aanbieders van Wmo en Jeugdhulp in verband met de coronacrisis.

De compensatiemaatregelen voor zorgaanbieders Wmo en Jeugdhulp in het kader van vraaguitval dan wel verminderde levering te blijven verlengen zolang de afspraken tussen het Rijk en de VNG over de continuïteit van de financiering van de Wmo en Jeugdhulp gelden. Op dit moment is dit tot 1 juli 2020, dan wel periode 7 (15 juni tot 12 juli) voor hulp bij het huishouden.

Verlenging voorschotregeling Taxbus en leerlingenvervoer

 1. Het voorzieningenniveau (Taxbus) en leerlingenvervoer voor de inwoners op peil houden tot 1 juli 2020 zodat invulling gegeven kan blijven worden aan de opdracht vanuit de Wmo.
 2. Het voor 80% compenseren van de omzetverliezen tot 1 juli 2020 en het voorkomen van zoveel mogelijk faillissementen. Dit heeft te maken met de vaste kosten die na minimalisatie van de restkosten voor de ondernemer (in redelijkheid en billijkheid) resteren.

Vaststellen uitvoeringsbudget voor de Landschapstriënnale 2021 en voor de realisatie van één landschapsobservatorium

De raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met deelname aan de Landschapstriënnale 2021, voor de organisatie van het Living Lab ‘High Tech High Green’.
 2. Hiervoor uitvoeringsbudget van € 50.000 beschikbaar te stellen uit de reserve ruimte voor ruimte voor uitvoering van het projectplan Living Lab ‘High Tech High Green’.
 3. Uitvoeringsbudget van € 50.000 beschikbaar te stellen uit de reserve ruimte voor ruimte voor realisatie van één landschapsobservatorium.

Verklaring Oirschot voor aanvraag RVV door Woonstichting 'Thuis'

Instemmen met bijgaande Verklaring.

Raadsvoorstel appendix beleid grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen

Een appendix toe te voegen aan het raadsvoorstel ‘Beleid grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen (20.I000142), om

 • het 2e punt van het raadsvoorstel aan te passen naar: "in te stemmen met het vrijgeven van het gebied ‘Kattenbergsesteeg / Bekersberg / Stille Wille (ca. 100 hectare, zie figuur 1.) voor zonne-energie voor een periode van 6-9 maanden waarbinnen initiatiefnemers projectvoorstellen kunnen indienen bij de gemeente. De start- en einddatum van die periode zal door het College nader bepaald worden op het moment dat het Rijk het weer veilig acht om bijeenkomsten te kunnen organiseren."
 • de startdatum van het beleid aan te passen naar 1 juli 2020.

Verkeersplan weren ongewenst gemotoriseerd verkeer onverharde wegen in natuurgebieden

 1. Het ontwerp Verkeersplan afsluiten onverharde wegen in natuurgebieden d.d. 10 februari 2020 vast te stellen;
 2. De uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure van toepassing te verklaren op het vaststellen van het ontwerp verkeersbesluit;
 3. De raad te infomeren over het project middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Regionale samenwerking implementatie Omgevingswet

 1. Uitspreken dat de afspraken, die in het kader van het Speelhuismanifest eerder op secretarissenniveau zijn gemaakt, worden onderschreven.
 2. Instemmen met het tijdelijk aanstellen van een regiocoördinator die de coördinatie van de uitvoering van het Speelhuismanifest op zich gaat nemen.

Beslissing op bezwaar tegen afwijzing ingebrekestelling vanwege niet tijdig beslissen op ingediend handhavingsverzoek Schoolstraat 5 in Oostelbeers

Met inachtneming van het advies van de bezwaarschriftencommissie: de bezwaren tegen uw besluit van 6 januari 2020 ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Herontwikkeling winkelpand Rijkesluisstraat 43/a/b Oirschot

 1. In principe medewerking te verlenen aan het herontwikkelen van het winkelpand aan de Rijkesluisstraat 43/a/b in Oirschot tot drie seniorenwoningen middels een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik onder voorwaarden dat:
  • Initiatiefnemer een aantoonbare investering in duurzaamheid doet, waarbij nul-op-de-meter het uitgangspunt is;
  • Initiatiefnemer een dialoog voert met de directe omgeving;
  • De drie beoogde woningen worden uitgevoerd als rolstoelvriendelijke en levensloopbestendige seniorenwoningen;
  • De bestaande entree wordt gebruikt voor de ontsluiting van de drie seniorenwoningen;
  • Het principebesluit 1 jaar geldig is.
 2. Afwijken van de beleidsregels ‘Omgevingsvergunning Kruimelgevallen’ om voorliggend principeverzoek mogelijk te maken.

Geen medewerking nieuwe principeverzoeken binnen centrumgebied Oirschot

Besluiten om binnen het centrumgebied van Oirschot verder geen medewerking te verlenen aan nieuwe principeverzoeken die niet volledig passend zijn binnen de Woonvisie casu quo in het behoud van functies in het centrum, een en ander in afwachting van de Centrumvisie.

Beslissing op bezwaar tegen gedeeltelijke toe- en afwijzing van het handhavingsverzoek met betrekking tot een aantal overtredingen ten aanzien van ‘t Bakhuis aan de Schoolstraat 5 te Oostelbeers

Met inachtneming van het advies van de bezwaarschriftencommissie de bezwaren tegen uw besluit van 19 december 2019 ongegrond te verklaren en het bestreden besluit (met herstel van een bevoegdheidsgebrek) in stand te laten.

Metagegevensschema gemeente Oirschot 2020

Het metagegevensschema gemeente Oirschot 2020 vast te stellen.

Verslag archiefbeheer gemeente Oirschot 2019

De bijgevoegde raadsinformatiebrief vaststellen.