Monitor Sociale Leefomgeving Q1 2020 en Nieuwsbrief Sociale leefomgeving nr. 3, juni 2020

De raadsinformatiebrief vaststellen.

Afhandeling bezwaar jeugdhulp

Instemmen dat voor ingediende bezwaren jeugdhulp tot nadere orde het advies op bezwaar en het toepassen van hoor en wederhoor wordt uitgevoerd door de bezwarencommissie van de GRSK.

Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020, cijfers over 2019

Kennisnemen van de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020 over het jaar 2019

Inzet extra professionele ondersteuning indicatievrije inloop ‘t Bint

De inkomsten van dagbesteding ‘t Bint niet terug te laten vloeien, maar door de partijen van ’t Bint zelf in te laten zetten voor extra ondersteuning bij de indicatievrije inloop voor de rest van 2020.

Actualisatie GREX

De raad voor te stellen:
1. Vaststellen de volgende actualisaties, allemaal op basis van eindwaarde:

• De Hille 2006 € 590.409,- positief, afsluiting per 31 december 2020.
• Moorland-Oost € 66.867,- positief, afsluiting per 31 december 2020.
• De Scheper II B / C € 197.363,- positief, afsluiting per 31 december 2020.
• Westfields I € 1.920.469,- positief, afsluiting per 31 december 2020.

2. De financiële gevolgen van de actualisaties per 31 december 2019 verwerken in de begroting 2020.

Onderzoek revitalisering bedrijventerreinen de Stad en Steenfort

De raadsinformatiebrief vaststellen.

Woningbouwimpuls en bidbook

De raadsinformatiebrief vaststellen.

Centrumvisie Oirschot

Vaststellen plan van aanpak centrumvisie Oirschot.

Vaststelling bestemmingsplan 'Moorland-west, herziening sportpark'

De raad voor te stellen:
Het bestemmingsplan 'Moorland-west, herziening sportpark' met identificatienummer: NL.IMRO.0823.BPOIMRLSPORTPARK-VAST overeenkomstig artikel 3.8 Wro vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken.