Vergrijzing

Akkoord met voorstel, verwijzing naar coalitieakkoord toevoegen 
(mandaat portefeuillehouder).

Project ‘Samen slim ouder worden in Brabant’ 

 1. In te stemmen met deelname aan het project ‘Samen slim ouder worden in Brabant’ 
 2. Een eenmalige bijdrage (€ 14.490,- ex. btw.) van de totale projectkosten (zie bijlage 1) te dekken uit het budget Geschikt wonen voor ouderen. 
 3. De verantwoordelijk wethouder te mandateren voor de ondertekening van de Overeenkomst tot opdracht.

Lokaal gezondheidsbeleid 2022- 2026: Gezond leven in Oirschot 
Voorstel: 

 1. In te stemmen met de reactie op het advies van de Adviesraad Zorg en Samenleving, zoals opgenomen in bijlage 8. 
 2. De raad voor te stellen: in te stemmen met het Lokaal Gezondheidsbeleid 2022- 2026: Gezond leven in Oirschot. 

Met dien verstande dat we bij argumenten het coalitieakkoord vermelden (i.v.m. positieve gezondheid). Mandaat portefeuillehouder. 

Verlenging aanvraagtermijn eenmalige energietoeslag

De Eerste wijziging Beleidsregels eenmalige energietoeslag Kempengemeenten 2022 vast te stellen waardoor de aanvraagtermijn wordt verlengd van 1 juli 2022 naar 1 november 2022.

Schetsontwerp Verbindingsweg Kempenweg - Eindhovensedijk: parkeren zwembad/sporthal en speelbos

 1. Kennis te nemen van bijgevoegde memo “Parkeren Laco” d.d. 21/10/2021 en presentatie d.d. 6-12-2021 over mogelijke parkeeroplossingen voor de bezoekers van het zwembad/sporthal. 
 2. In te stemmen met de voorkeursvariant voor het parkeren t.b.v. het zwembad/sportschool en speelbos en deze uit te werken in het definitief ontwerp verbindingsweg en overeenkomsten met Laco. 
 3. Met de direct betrokken partijen een herinrichtingsplan maken voor het gebied achter het tankstation.
 4. Betrokken partijen te informeren over dit besluit. 

Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied, Herziening Hoogeindseweg, Gildeterrein’ 

 1. In te stemmen met de ‘Nota zienswijze en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Herziening Hoogeindseweg, Gildeterrein’’. 
 2. Het bestemmingsplan 'Buitengebied, Herziening Hoogeindseweg, Gildeterrein' met identificatienummer NL.IMRO.0823.BPBGHOOGEIND23-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro gewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken.
 3. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om de vaststelling van het  bestemmingsplan eerder te mogen bekendmaken. 
 4. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

Verlenging subsidieverordening RREW 

De subsidieverordening reductie energieverbruik particuliere woningen en huurwoningen Oirschot (RREW) te verlengen tot en met 31 december 2022. 

Raadsinformatiebrief uitstel pilot sluitingstijden horeca

Het college besluit de bijgevoegde raadsinformatiebrief ter kennisgeving aan te nemen. 

Voorlopig stedenbouwkundig plan Veld 7

1.  In te stemmen met het voorlopig stedenbouwkundig plan voor Veld 7.
2.  Het voorlopig stedenbouwkundig plan aan de omgeving voor te leggen.
3.  In te stemmen met de Raadsinformatiebrief.

Benoeming Functionaris Gegevensbescherming 

Mevrouw Relinde de Zwart te benoemen als Functionaris Gegevensbescherming voor onbepaalde tijd.