Uitbreiding Pilot lotingssysteem naar woningbouwproject Doornboomstraat / Smidsstraat

 1. De pilot lotingssysteem ook toe te passen bij de verkoop van het woningbouwproject Doornboomstraat / Smidsstraat (voormalige supermarkt) in Middelbeers.
 2. De raad hierover met een raadsinformatiebrief te informeren.

RIB Achterstand huisvesting vergunninghouders

De bijgevoegde raadsinformatiebrief met tekstuele wijziging vast te stellen; portefeuillehouder heeft in deze mandaat.

Subsidie CTB-check 2022

 1. In te stemmen met een financiële bijdrage aan de horeca, culturele instellingen, sportverenigingen en voor evenementen ter compensatie van kosten gemaakt n.a.v. verplichte CTB-check, waarbij de middelen hiertoe primair afkomstig zijn uit de coronamiddelen in programma 2 en secundair afkomstig zijn uit het budget dat voorheen bedoeld was voor het ondernemersfonds. 
 2. Vast te stellen de Tijdelijke subsidieregeling CTB-check Oirschot 2022, waarbij het maximaal beschikbare budget wordt vastgesteld op € 72.000, en de einddatum voor indienen van aanvragen eindigt op 15 september 2022. 
 3. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen. 

Collegeadvies Governance GRSK

 1. Een voorgenomen besluit te nemen betreffende de uitgangspunten zoals omschreven in de paragraaf “Uitgangspunten Governance GRSK t.b.v. van voorgenomen besluit Colleges”. 
 2. Het DB-GRSK verzoeken de voorgenomen besluiten uit te werken in een nieuwe regeling. 

Besluit Opnieuw Verbinden en inpassing

 1. De leidende principes ‘dienstverlening centraal in een beleidsarme organisatie’ definitief vast te stellen binnen de opnieuw verbonden samenwerking. 
 2. In afwijking op het voorgenomen collegebesluit d.d. 09-11-2021 definitief vast te stellen: 
 3. P&O onder te brengen bij de GRSK met 1,0 Fte Beleid, 0,7Fte fte administratie, en 0,2 fte applicatiebeheer e-HRM. 
 4. T.a.v. MD het mandateren van taken en verantwoordelijkheden terug te draaien en vooralsnog bij delegatie te blijven. Hierbij de mogelijkheid overeind blijft om op een later moment een andere afweging te maken. 
 5. In lijn met het voorgenomen collegebesluit d.d. 09-11-2021 definitief vast te stellen: 
 6. De onderdelen Shared Service Center en Regie op gegevens los te knippen van ‘Opnieuw verbinden’ met het hiertoe behouden van de reeds beschikbare formatie;
 7. VTH; vergunningen omgevingsrecht en APV plus bouwen-, RO- en BOA-toezichttaken opnieuw te verbinden in een uitvoeringsorganisatie VTH voor regionale samenwerking tussen Eersel, Reusel De Mierden en Oirschot en met het hiertoe behouden van de reeds beschikbare formatie. Daarnaast te kiezen voor lokaal VTH beleid, handhaving en juridisch proces (na besluit / vanaf bezwaar) en met het hiertoe lokaal ophogen van de formatie met 2,81 fte. 
 8. Ten aanzien van MD de staande, regionale uitvoeringsorganisatie op maatschappelijke dienstverlening in stand te houden en instemmen met het hiertoe behouden van de reeds beschikbare formatie. Gezien het lopende proces (Bestuurlijke) Toekomst Sociaal Domein mettertijd per taak(gebied) vast te stellen wat dit betekent voor het takenpakket dat MD uitvoert voor Oirschot en bijbehorende personele inzet alsook de governance in de relatie Oirschot-MD. 
 9. Daarmee het inpassingsplan Oirschot (bijlage 2) als voornemen vast te stellen.