Beleidsregels schuldhulpverlening

1. de Beleidsregels schuldhulpverlening 2021 vast te stellen (met terugwerkende kracht) per 1 juli 2021;

2. de Beleidsregels schuldhulpverlening 2016 in te trekken (met terugwerkende kracht) per 1 juli 2021.

Beleidsregels TONK (herziene versie)

1. De beleidsregels TONK (herziene versie) vast te stellen, met terugwerkende kracht, per 1 januari 2021.

2. De beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (eerste versie) in te trekken.

Lokale Educatieve Agenda

1. De Lokale Educatieve Agenda 2021-2025 vaststellen.
2. Kennisnemen van het uitvoeringsprogramma Lokale Educatieve Agenda 2021-2022.

RIB Nieuwsbrief Sociale Leefomgeving nr. 7 - juli 2021

1. De raadsinformatiebrief vast te stellen.

Tarieven gecertificeerde instellingen (GI’s) voor jeugdbescherming (JB) en jeugdreclassering (JR)

1. In te stemmen met het ophogen van de huidige tarieven die de GI’s ontvangen voor de diverse diensten met gemiddeld 4,7%, waarnaast 2% opslag voor risicobeheersing en 2% opslag voor innovatie, met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021.

2. In te stemmen met het voornemen om een additionele bijdrage van €6.523 aan de GI Jeugdbescherming Brabant te verstrekken.

3. Kennis te nemen van de kamerbrief over de voortgang jeugdbescherming en jeugdreclassering in Brabant en Limburg (bijlage 1) en van de rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ (bijlage 2).

4. De raadsinformatiebrief (bijlage 3) vast te stellen over de rapportage van de Inspectie en de kamerbrief.

Regionaal Woningbehoefteonderzoek SGE

1. Kennis te nemen van het regionaal woningbehoefteonderzoek SGE, van de Factsheet gemeente Oirschot en van het woningmarktonderzoek van de MRE corporaties;

2. Kennis te nemen van de gezamenlijke oplegger van beide onderzoeken;

3. De gemeenteraad over de onderzoeken te informeren middels een raadsinformatiebrief en daartoe bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen.

Algemene Plaatselijke Verordening Oirschot 2021, eerste wijziging

Voorstel: de gemeenteraad voorstellen:

1. de Algemene Plaatselijke Verordening Oirschot 2021, 1e wijziging vast te stellen;

2. de Drank- en Horecaverordening Oirschot in te trekken.

Afwijkingenrapportage VTH de Kempen januari-april 2021

1. Kennisnemen van de afwijkingenrapportage VTH de Kempen januari-april 2021.

Herontwikkeling kantoorpand Sint Annastraat 1 tot woning 

1. In principe medewerking verlenen aan het herontwikkelen van het kantoor aan Sint Annastraat 1 in Oirschot tot levensloopbestendige woning en de bouw van een garage onder de voorwaarden dat:

• De woning binnen de bestaande bebouwing wordt gerealiseerd en dat bij aanpassingen aan het kantoorpand de beoogde goothoogte maximaal 4,5 meter betreft en de beoogde nokhoogte maximaal 8 meter betreft conform het geldende bestemmingsplan;

• Initiatiefnemer een dialoog voert met de directe omgeving en een verslag van de dialoog aanlevert bij de formele aanvraag;

• De woning wordt gerealiseerd als nul-op-de-meter woning;

• Het principebesluit 1 jaar geldig is.

2. Afwijken van de beleidsregels ‘Omgevingsvergunning Kruimelgevallen’ om voorliggend principeverzoek middels een omgevingsvergunning mogelijk te maken.

Verlenging erfpachtovereenkomsten

1. In te stemmen met een verlenging van twee erfpachtrechten met de Rooms Katholiek Parochie Sint Odulphus van Brabant (voorheen Heilige Bernadette in Spoordonk en de Roomsch Katholieke Gemeente Parochie van de Heilige Andreas en Antonius in Oostelbeers) ten gunste van de gemeente Oirschot:

a. voor de bestaande inrichting van openbaar gebied in Oostelbeers en Spoordonk;

b. waarbij de overeenkomst altijddurend is;

c. met een opzegtermijn van 6 maanden als de gemeente geen gebruik meer maakt van de grond;

d. waarbij de gemeente de grond schoon en ontruimd aan de parochie moet opleveren.

Nieuwe mandaatregeling en bijbehorend mandaatregister

1. Vast te stellen de Algemene mandaatregeling Oirschot 2021 met daarbij behorend Mandaatregister.

2. In te trekken de Mandaatregeling Oirschot 2015 en het daarbij behorende Mandaatregister 2017 en volmacht.

3. In te trekken Mandaatregister Jeugdhulp Gemeente Oirschot.