JeugdzorgPlus: eindafrekening 2019 en visiedocument inkoop 2021 e.v.

 1. Instemmen met de eindafrekening JeugdzorgPlus 2019. Dit betekent voor Zuidoost-Brabant:
  a. Een bedrag van €25.000 verhalen op de aanbieders.
  b. Een bedrag van €104.000 niet verhalen op de aanbieders en dus voor rekening van de gemeenten te nemen.
 2. Instemmen met het visiedocument Inkoop JeugdzorgPlus landsdeel Zuidoost Nederland 2021 en verder.
 3. Instemmen met de bestuurlijke vertegenwoordiging van de regio Zuidoost-Brabant door wethouder Richters (Eindhoven) in het traject contractering 2021 JZ+.

Brainport Nationale Actieagenda Voortgangsrapportage 2020

De raadsinformatiebrief vaststellen.

Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Heikant 3a'

De raad voor te stellen:

 1. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Heikant 3a’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0823.BPBGHEIKANT3A-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken;
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Beheersverordening Oirschot herziening 2020

De raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de vaststelling van de Beheersverordening Oirschot herziening 2020 met de planidentificatie NL.IMRO.0823.BEHEERSVERORDHZ20-VAST zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden.
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat de herziening van de beheersverordening geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt waarvoor de wet een exploitatieplan mogelijk maakt.

Stand van zaken Actieplan Woningbouw, grondbeleid en project Veld 7/Moorland-West

De raadsinformatiebrief vaststellen.

Planvoorbereiding Verbindingsweg

 1. Akkoord te gaan met de afronding van de gebiedsdialoog en de daaruit volgende projectscope van de verbindingsweg.
 2. De raad hierover door middel van een raadsinformatiebrief te informeren.

Jaarrekening 2019

 1. College besluit het jaarverslag en jaarrekening (incl. bijlagen) te accorderen, zodat het boekwerk naar de raad kan worden gezonden.
 2. College stelt de raad voor om te komen tot een resultaatbestemming: € 238.000 aan de nog te vormen reserve klimaatbeleid toe te voegen aan het raadsvoorstel.
 3. College stelt in het raadsvoorstel voor om het jaarrekeningresultaat minus resultaatbestemming toe te voegen aan de algemene reserve