Regionaal project drugs

  1. Op basis van het bijgevoegde plan van aanpak voor twee jaar deelnemen aan het regionale project om het gebruik van drugs te demoraliseren in de regio Oost-Brabant. 
  2. Te verzoeken om een tussentijdse evaluatie van het project op basis waarvan we na afloop van deze twee jaar kunnen besluiten of we continuering van deelname zinvol vinden.

Prestatieafspraken woningcorporatie 'thuis

  1. Vaststellen van bijgaande prestatieafspraken 2020 tussen gemeente en ‘thuis
  2. De portefeuillehouder Wonen mandateren om de Prestatieafspraken 2020 te ondertekenen namens het college van B&W;
  3. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vaststellen.

Prestatieafspraken Wooninc. 2020

  1. Vaststellen van bijgaande prestatieafspraken 2020 tussen gemeente en Wooninc.
  2. De portefeuillehouder Wonen mandateren om de Prestatieafspraken 2020 te ondertekenen namens het college van B&W;
  3. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vaststellen.